Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Nadomestilo za zemljišča zaradi nadzora državne meje

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje začne veljati 18. februarja 2017. Upravičenec lahko zahteva nadomestilo za koledarsko leto 2015 (november in december 2015) in 2016 do 30. junija 2017.

Zakon določa upravičence do nadomestila in postopek določanja nadomestila zaradi otežene redne rabe zemljišča, ki nastane pri izvajanju nalog nadzora državne meje in preprečevanja nedovoljenega prehajanja državne meje.

 

Upravičenec

Do nadomestila zaradi otežene redne rabe zemljišča zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje in preprečevanja nedovoljenega prehajanja državne meje je načeloma upravičen lastnik zemljišča. Če je zemljišče v uporabi osebe, ki uporablja zemljišče na podlagi druge stvarne pravice, vpisane v zemljiško knjigo, ali na podlagi najemne ali zakupne pogodbe, je do nadomestila upravičena ta oseba. Pravica do nadomestila ni razširjena na pravico do uporabe zemljišča iz katerega koli pravnega naslova, temveč le v primeru dlje časa trajajočih in tipičnih pravnih razmerij (na primer pravica do užitka, rabe, najema ali zakupa). Medsebojni odnosi med lastnikom in drugimi uporabniki, ki pa po tem zakonu niso upravičenci, se bodo urejali med lastnikom in temi uporabniki. V primeru, da za isto zemljišče uveljavlja nadomestilo več upravičencev za isto časovno obdobje, je do nadomestila upravičen tisti, ki ima v tem obdobju pravico uporabljati to zemljišče.

 

Nadomestilo se odmeri za preteklo koledarsko leto, in sicer za obdobje, ko je bila onemogočena redna raba zemljišča. Če se med koledarskim letom spremeni upravičenec do nadomestila, je do nadomestila upravičen sorazmerno glede na trajanje njegovega upravičenja v koledarskem letu.

 

Pristojni organ

Kot pristojni organ za odločanje o višini nadomestila je določena upravna enota, na območju katere leži zemljišče, katerega redna raba je lahko otežena. Zaradi racionalizacije postopkov je določen tudi odstop od krajevne pristojnosti, če zemljišče leži na območju dveh upravnih enot ali če upravičenec do nadomestila uveljavlja nadomestilo za več zemljišč, ki ležijo na območju dveh ali več upravnih enot. V teh primerih je za vsa zemljišča pristojna ena izmed upravnih enot, na območju katere leži eno od zemljišč, za katero se uveljavlja nadomestilo. Upravičencu je tako dana možnost in tudi obveznost, da nadomestilo za vsa zemljišča uveljavlja le na eni upravni enoti, in sicer tisti, ki jo izbere.

 

O pritožbi zoper odločbo upravne enote bo odločalo Ministrstvo za notranje zadeve, ki bo tudi izplačalo nadomestilo na podlagi pravnomočne odločbe upravne enote, ki je odločala o nadomestilu. Izplačilo se bo opravilo na osebni ali poslovni račun upravičenca v skladu z določili zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije.

 

Postopek

Postopek se začne na zahtevo upravičenca do nadomestila (lastnik ali posestnik), ki uveljavlja svojo pravico do nadomestila. V vlogi mora upravičenec navesti:

- podatke o upravičencu do nadomestila (osebno ime, naslov prebivališča, datum rojstva in EMŠO, če gre za fizično osebo, oziroma firmo, sedež in matično številko, če gre za pravno osebo) in številko osebnega oziroma poslovnega računa,

- podatke o zemljišču (parcelna številka in katastrska občina) in

- opis posega oziroma vpliva posega na zemljišče.

 

Upravičenec, ki zemljišče uporablja na podlagi najemne ali zakupne pogodbe, priloži tudi fotokopijo najemne ali zakupne pogodbe, če ti podatki niso razvidni iz uradnih evidenc.

 

Upravičenec lahko zahteva nadomestilo za koledarsko leto 2015 (november in december 2015) in 2016 do 30. junija 2017.

 

Nadomestilo za koledarsko leto 2017 se bo lahko zahtevalo do 31. marca 2018.

 

Vloga za uveljavljanje nadomestila zaradi otežene redne rabe zemljišča zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje

Vloga v slovenskem jeziku (word, PDF)

Vloga v italijanskem jeziku (word, PDF)

Vloga v madžarskem jeziku (word, PDF)

 

Višina nadomestila

Vlada RS bo z uredbo določila metodologijo za določitev višine nadomestila na podlagi kriterijev, ki jih določa zakon. Zakon določa, da se pri določitvi višine nadomestil upošteva obseg posega na zemljišču, boniteta zemljišča v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, in vrsta dejanske rabe v skladu s predpisi, ki urejajo vrsto dejanske rabe zemljišč. Predlog uredbe je trenutno v medresorskem usklajevanju.