Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SKLAD ZA NOTRANJO VARNOST IN SKLAD ZA AZIL, MIGRACIJE IN VKLJUČEVANJE (2014-2020)

Razlogi za spremembe instrumentov financiranja


Z novo finančno perspektivo se obetajo številne spremembe instrumentov financiranja na področju notranjih zadev. Med ključnimi razlogi lahko omenimo:

 • konec trenutne finančne perspektive z letom 2013,
 • konec "stebrne" strukture EU in s tem vse večji pomen področja notranjih zadev po sprejemu Lizbonske pogodbe,
 • skupen/integriran pristop na področju migracij in varnosti,
 • zahteve sprejetih strateških dokumentov (Strategija EU 2020, Stockholmski program, Strategija notranje varnosti EU in njen akcijski načrt, pomen zunanje dimenzije notranjih zadev,...).

Sklada AMIF in ISF

 

Financiranje politik notranjih zadev EU v večletnem finančnem okviru 2014-2020 poteka preko dveh novih skladov, tj. Sklada za azil, migracije in vključevanje (t.i. AMIF) ter Sklada za notranjo varnost (t.i. ISF). Nove instrumente financiranja vzpostavljajo 4 temeljne uredbe:

 • Horizontalna uredba (Uredba (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o splošnih določbah o Skladu za migracije, azil in vključevanje ter o instrumentu za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz) -  Slovenska različica / Angleška različica
 • Uredba AMIF (Uredba (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o ustanovitvi Sklada za azil, migracije in vključevanje, o spremembi Odločbe Sveta 2008/381/ES in razveljavitvi odločb št. 573/2007/ES in št. 575/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Odločbe Sveta 2007/435/ES) - Slovenska različica / Angleška različica
 • Uredba ISF - področje meje in vizumi (Uredba (EU) št. 515/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost in o razveljavitvi Odločbe št. 574/2007/ES) - Slovenska različica / Angleška različica
 • Uredba ISF - področje policijskega sodelovanja in kriznega upravljanja (Uredba (EU) št. 513/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz v okviru Sklada za notranjo varnost in o razveljavitvi Sklepa Sveta 2007/125/PNZ) - Slovenska različica / Angleška različica

 

V novi finančni perspektivi bo Republika Slovenija na področju notranjih zadev upravičena do skladov v okviru proračunskega naslova 3 – svoboda, varnost in pravica. Splošna pravila črpanja sredstev opredeljuje t.i. horizontalna uredbe, ki tudi vzpostavlja nekoliko spremenjen način upravljanja s sredstvi. 3 specifične uredbe namesto dosedanjih vzpostavljajo dva sklada, in sicer:

 • Sklad za azil, migracije, in vključevanje (AMIF) za področja azila, zakonitih in nezakonitih migracij s t.i. uredbo AMIF (3.137 mio EUR, od tega za Slovenijo 14.725.477 EUR EU sredstev)
 • Sklad za notranjo varnost (ISF), ki je razdeljen na:
  • področje policijskega sodelovanja, preprečevanja in boja zoper različne oblike kriminala, zaščito kritične infrastrukture in krizno upravljanje s t.i. uredbo ISF Police (986 mio EUR, od tega za Slovenijo 9.882.037 EUR EU sredstev).
  • področje mej in vizumov s t.i. uredbo ISF Borders (2.778 mio EUR, od tega za Slovenijo 31.304.143 EUR EU sredstev).

Sklad za notranjo varnost po novem pokriva tudi centralizirani del programov s področja notranje varnosti (do sedaj ISEC in CIPS), med tem ko je ključna novost uvedba deljenega upravljanja tudi za področje policijskega sodelovanja (tj. nacionalna ovojnica in določitev prioritetnih nalog v samem nacionalnem programu namesto prijavljanja na razpise Evropske komisije). Večji del sredstev v obeh skladih bo razdeljenih po principu deljenega upravljanja (nacionalne ovojnice), med tem ko manjši del še vedno ostaja na centralizirani ravni (nujna pomoč, ukrepi Unije).

 

Vzporedno z vsemi navedenimi aktivnostmi poteka tudi izvajanje projektov v okviru skladov SOLID. Projekti iz letnih programov 2013 se bodo izvajali do 30. 6. 2015 (tehnična pomoč do 31. 3. 2016).

 

Predstavitev: Novi finančni instrumenti na področju notranjih zadev