Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OBVEŠČANJE IN OBJAVLJANJE

AKTUALNI RAZPISI UKREPOV SKUPNOSTI V OKVIRU AMIF IN ISF - CENTRALIZIRANI RAZPISI EVROPSKE KOMISIJE

 

Evropska komisija v okviru ISF-Police 2014-2020, Programa za krepitev civilne družbe razpisuje "Call for proposals for alternative and counter narrative campaigns supporting the prevention of radicalisation leading to violent extremism". Razpis je namenjen organizacijam civilne družbe, na področju preprečevanja nasilne radikalizacije, ki vodi v terorizem, ter boju proti njej. V mrežo CSEP je do danes registriranih okoli 210 organizacij. Prijava v mrežo CSEP je obvezna tudi za vse, ki se prijavijo na razpis.

Rok prijave je 11. 1. 2018

 

Sočasno Evropska komisija k sodelovanju vabi strokovnjake s področja radikalizacije, da se registrirajo kot zunanji ocenjevalci Evropske komisije. Več informacij glede postopka registracije.

 

Več informacij glede razpisa je dostopno preko prezentacije in na spletni strani:

https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/calls-for-proposals_en

 

DELAVNICA

Delavnica o prijavi projektov, ki se financirajo iz Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) ter Sklada za notranjo varnost (ISF) na podlagi neposredne dodelitve

 

24. 8. 2015 bo od 10:00 do 14:00 bo v veliki predavalnici Policijske akademije v Tacnu (Rocenska 56) potekala delavnica o prijavi projektov, ki se financirajo iz Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) ter Sklada za notranjo varnost (ISF) na podlagi neposredne dodelitve. Delavnica, ki jo organizira Služba za evropska sredstva, MNZ, je namenjena vsem javnim uslužbencem, ki bodo v obdobju večletnega finančnega okvirja 2014-2020 sodelovali pri pripravi in prijavi projektov, ki se financirajo iz skladov AMIF in ISF.

 

Na delavnici bodo podane kratke predstavitve prihodnjega sistema upravljanja in nadzora skladov (vključno z načrtovano računalniško aplikacijo za upravljanje skladov) ter ključnih programskih dokumentov, tj. nacionalnih programov AMIF in ISF ter akcijskega načrta za izvajanje skladov. Osrednji del delavnice bo namenjen pregledu novega obrazca za prijavo projektov. Na podlagi pridobljenih informacij bodo udeleženci v skupinah pripravili fiktivne primere projektnih prijav, ki jih bodo predstavili in v skupinski razpravi tudi ovrednotili.

 

Za vse informacije o dogodku se lahko obrnete na Službo za evropska sredstva.

NOVICA

Potrjeni programski dokumenti skladov EU na področju notranjih zadev

 

S potrditvijo nacionalnega programa Sklada za notranjo varnost (ISF) s strani Evropske komisije 29. julija 2015 je Republika Slovenija vzpostavila celovit programski okvir za izvajanje skladov EU na področju notranjih zadev.

 

Poleg omenjenega sklada je bil že 18. marca 2015 potrjen tudi nacionalni program Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF), 22. julija 2015 pa je bil izdan akcijski načrt za črpanje sredstev iz omenjenih skladov, ki podrobneje razčlenjuje ukrepe in finančni načrt nacionalnih programov.

 

Projekti, ki so opredeljeni v akcijskem načrtu, so v okviru skladov razvrščeni v vsebinske sklope, t. i. posebne cilje. Vsak posebni cilj se nanaša na specifično vrsto politik Unije, ki se skladno s temeljnimi uredbami financirajo iz skladov AMIF in ISF. V okviru AMIF je tako predvideno izvajanje ukrepov s področja azila, zakonitega priseljevanja in vračanja državljanov tretjih držav, ki nezakonito prebivajo na območju Republike Slovenije. Nacionalni program ISF je razdeljen v dva dela. Prvi je namenjen financiranju skupne vizumske politike, konzularnemu sodelovanju in upravljanju znanjih meja, vključno s sredstvi za operativno delo povezano z upravljanjem schengenske meje. Drugi del programa ISF pa je osredotočen na preprečevanje kriminala in boj proti težjim oblikam čezmejnega kriminala ter krizno upravljanje in varovanje kritične infrastrukture.

 

Programski dokumenti vzpostavljajo okvir za financiranje projektov, ki se bodo izvajali do konca leta 2022. Nacionalna programa AMIF in ISF bomo v tem obdobju po potrebi revidirali, pri čemer bo postopek spreminjanja besedila programov podoben samemu procesu potrjevanja osnovnih različic. Akcijski načrt, ki temelji na osnovnih besedilih nacionalnih programov, bo vsaj enkrat letno pregledal Nadzorni odbor za spremljanje skladov s področja notranje varnosti in migracij, ki bo tudi potrdil morebitne spremembe ali dopolnitve.

 

Uradno potrjena programa sta v angleškem jeziku, spremljata ju neuradna prevoda v slovenskem jeziku. Vsi programski dokumenti so na voljo tukaj.

NOVICA

Izbor predstavnika nevladnih organizacij v Nadzorni odbor za spremljanje skladov s področja notranje varnosti in migracij

 

Na spletnih straneh Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) je bil objavljen postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij v Nadzorni odbor za spremljanje skladov s področja notranje varnosti in migracij. V postopku izbora bodo lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati. Rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev je 20. 4. 2015. Vse informacije in obrazci so na voljo tukaj.

Novica

Potrjen nacionalni program Sklada za azil, migracije in vključevanje

 

Evropska Komisija je 18. 3. 2015 izdala sklep, s katerim je odobrila nacionalni program Republike Slovenije za podporo iz Sklada za azil, migracije in vključevanje za obdobje 2014-2020.

 

Vsebinska priprava večletnega nacionalnega programa je pogojena z izsledki t.i. dialoga o usmeritvi, pri katerem je šlo za postopek usklajevanja z Evropsko komisijo glede ključnih prednostnih nalog financiranja v sedemletnem obdobju. Usklajen zapis dialoga, ki je potekal 30. julija 2013, je služil kot osnova za pripravo nacionalnega programa.

 

Sledilo je poglobljeno usklajevanje vsebin tako z Evropsko komisijo, kot z vsemi pristojnimi resorji, službami, pa tudi strokovno javnostjo in civilno družbo. Proces usklajevanja se je zaključil z javnim posvetom, ki je potekal 27. 5. 2014, hkrati pa je do 16. 6. 2014 potekala javna razprava, v okviru katere je lahko zainteresirana javnost podala konkretne predloge dopolnitev.

 

Program temelji na strateškem večletnem načrtovanju, utemeljenem na analizi potreb. Dosledno so bile upoštevane smernice dialoga o usmeritvi in pa t.i. logika intervencije, tj. cikel programiranja, ki  zajema analizo potreb/ izzivov/ problemov, popis želenih rezultatov, povezavo z indikatorji, določitev ciljnih vrednosti, opredelitev aktivnosti/ finančnih prioritet in končno alokacijo finančnih sredstev.

 

Slovenija je septembra 2014 osnutek programa uradno predložila Evropski komisiji prek sistema elektronske izmenjave podatkov (SFC2014). Na podlagi pripomb Komisije je bilo opravljenih več dopolnitev in popravkov, 13. 3. 2015 pa je bil program dokončno predložen v odobritev.

 

Nacionalni program Sklada za azil, migracije in vključevanje obsega tri ključne posebne cilje:

 

  1. cilj »Azil«, ki je usmerjen v učinkovito izvajanje skupnega evropskega azilnega sistema;
  2. cilj »Vključevanje/ zakonite migracije«, ki obravnava vključevanje državljanov tretjih držav, ki zakonito prebivajo na ozemlju Republike Slovenije, v slovensko družbo na kulturnem, gospodarskem in socialnem področju;
  3. cilj »Vračanje«, ki zadeva tisti del migracijske politike, ki se nanaša na državljane tretjih držav, ki nezakonito prebivajo na ozemlju Republike Slovenije.

 

Nacionalni program je bil zaradi lažjega in hitrejšega usklajevanja z Evropsko komisijo pripravljen v angleškem jeziku. V kratkem bo pripravljen tudi uraden slovenski prevod programa.

 

Program je na voljo tukaj.

Javni posvet

Vabilo na javni posvet "Priprava večletnih nacionalnih programov skladov na področju notranjih zadev" v torek, 27. maja ob 10. uri v konferenčni dvorani Ministrstva za kulturo v pritličju, Maistrova ulica 10, Ljubljana

 

Ministrstvo za notranje zadeve vabi na javni posvet "Priprava večletnih nacionalnih programov skladov na področju notranjih zadev", ki bo v Torek, 27. maja ob 10. uri v konferenčni dvorani Ministrstva za kulturo na Maistrovi ulici 10 v Ljubljani.

Dogodek predstavlja ukrep izvajanja načela partnerstva, enega temeljnih načel EU financiranja v okviru Večletnega finančnega okvirja 2014-2020. Gre za vključevanje vseh relevantnih deležnikov (državnih organov, organov lokalnih skupnosti, zasebnega sektorja, nevladnih organizacij idr.) v vse ključne faze procesa črpanja sredstev.

Na tokratnem posvetu (dnevni red je v prilogi tega vabila) bomo obravnavali vsebino prihodnjih večletnih nacionalnih programov skladov na področju notranjih zadev, tj. Sklada za migracije, azil in vključevanje ter Sklada za notranjo varnost. Osnutka programov bosta od srede, 21. maja naprej za potrebe javne razprave objavljena na spletnem mestu www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/crpanje_evropskih_sredstev/sklad_za_notranjo_varnost_in_sklad_za_azil_migracije_in_integracijo_2014_2020/priprava_nacionalnih_programov/. Zaradi zagotavljanja učinkovitosti pri sodelovanju in usklajevanju z Evropsko komisijo sta oba dokumenta pripravljena v angleškem jeziku.

Uvodni nagovor na javnem posvetu bo podal g. Boštjan Šefic, državni sekretar in predsedujoči Nadzornemu odboru za spremljanje skladov s področja notranje varnosti in migracij, ki je med drugim pristojen tudi za projekte, ki se bodo v Republiki Sloveniji izvajali v okviru novih skladov na področju notranjih zadev.

Na posvetu bomo osnutka nacionalnih programov obravnavali ločeno. Najprej bomo pregledali vsebine programa Sklada za notranjo varnost nato pa še program Sklada za azil, migracije in vključevanje. Predstavljeni bodo cilji in prioritete programov po posameznih vsebinskih sklopih, časovnica izvajanja, indikatorji za merjenje uspešnosti ter finančni razrez po prioritetah. Udeleženci posveta boste imeli možnost podaje konkretnih in konstruktivnih komentarjev, pripomb ter predlogov aktivnosti.

Celoten dogodek bo odprt za javnost. Prosimo vas, če svojo prisotnost potrdite na telefonsko številko (01) 428 45 38 ali na elektronski naslov gregor.skender@gov.si. Število mest je omejeno.

Več informacij o aktivnostih MNZ na področju črpanja evropskih sredstev najdete na spletnem naslovu www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/crpanje_evropskih_sredstev/.


Vljudno vabljeni!

 

 

Dnevni red posveta