Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PROGRAMSKI DOKUMENTI

Akcijski načrt za črpanje sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Sklada za notranjo varnost

 

Različica 1.5 (AKTUALNA RAZLIČICA):

 

Različica 1.4 (STARA):

 

 

Različica 1.3 (STARA, 31.3.2017):

 

 

Različica 1.2 (STARA, 27.6.2016):

 

 

Različica 1.1 (STARA):

 

Različica 1.0 (STARA):

 

Potrjena nacionalna programa AMIF in ISF

 

Sklad za azil, migracije in vključevanje (AKTUALNA RAZLIČICA): 

 

Sklad za notranjo varnost (AKTUALNA RAZLIČICA): 

  

Stare različice nacionalnih programov: 

Delovne različice nacionalnih programov AMIF in ISF

 

Različica 8 (pred formalno potrditvijo EK):

 

  

Različica 7:

Sedmi različici osnutkov nacionalnih programov AMIF in ISF sta pripravljeni na podlagi dodatnih pripomb Evropske komisije. Služba za evropska sredstva MNZ je programa drugič formalno oddala preko spletne aplikacije SFC 2.12.2014 (AMIF) oz. 16.1.2015 (ISF).

  

Različica 6:

Šesti različici osnutkov nacionalnih programov AMIF in ISF je Služba za evropska sredstva MNZ 23. 9. 2014 preko spletne aplikacije SFC2014 (tj. skupni elektronski sistem deljenega upravljanja skladov EU) formalno oddala v pregled Evropski komisiji. Vlada RS je sprejela sklep št. 54924-18/2014/4 z 9. 10. 2014 o seznanitvi z Informacijo o poteku priprave večletnih nacionalnih programov skladov EU na področju notranjih zadev za obdobje 2014–2020 (Sklad za azil, migracije in vključevanje ter Sklad za notranjo varnost).

 

Različica 5:

 

Različica 4:

Različica 3 (novi obrazci, vključene pripombe zainteresirane javnosti): 

 

Različica 2:

Različica 1:

Predstavitev osnutkov nacionalnih programov je na voljo tukaj.

 

Pravila za podajanje pisnih pripomb na osnutka nacionalnih programov AMIF in ISF

 

Pisne pripombe morajo biti v obliki komentarjev ali "sledi spremembam" neposredno v word dokumentu osnutka nacionalnih programov AMIF in ISF. Predlogi popravkov ali dopolnitev se lahko nanašajo na vse vidike/poglavja nacionalnega programa, a morajo upoštevati naslednja načela:

  1. Strateška izhodišča (vse predloge ukrepov je treba utemeljiti s kratko obrazložitvijo obstoječega stanja oz. strateškimi izhodišči za financiranje – glej izhodišča objavljena spodaj).
  2. Celovitost (umeščanje mora biti smiselno in v skladu s cilji programov).
  3. Kratkost in jedrnatost (pri oddaji programov smo prostorsko omejeni s številom znakov, razvidno v osnutkih nacionalnih programov).
  4. Osredotočenost na ključne prioritete (splošni okviri so podani v osnutku, bistvena odstopanja zaradi omejitev uredb niso možna)
  5. Ovrednotenje finančnih posledic (sredstva so omejena, poleg tega minimalen/maksimalen prag za določene prioritete opredeljujejo temeljne uredbe)
  6. Povezava z indikatorji in ciljnimi vrednostmi (vse aktivnosti se bodo spremljale glede na indikatorje, ki jih opredeljujejo temeljne uredbe).

Splošne pripombe programov niso zaželene, naprošamo za konkretne predloge oziroma komentarje na obstoječe besedilo. Obrazci za pripravo nacionalnih programov so fiksni in jih ni mogoče spreminjati (npr. dodajati nove specifične cilje ali prioritete). Finančni razrez na ravni specifičnih ciljev je prav tako določen, možna pa so določena prerazporejanja znotraj posameznih nacionalnih prioritet.

 

Pripombe lahko posredujete na elektronski naslov ses.mnz(at)gov.si do 16. 6. 2014 do 12. ure. Zaradi hitrejše obravnave prosimo, da pripombe posredujete v angleškem jeziku.

Najnovejše različice nacionalnih programov bomo sproti objavljali na tem spletnem mestu.

 

Politični dialog in priprava nacionalnih programov AMIF in ISF

 

Pomembna novost financiranja iz skladov AMIF in ISF v novi finančni perspektivi je priprava nacionalnih programov za vsakega od skladov, ki bosta pokrivala celotno sedemletno obdobje (namesto dosedanjega sistema večletnih in letnih nacionalnih programov, ki so se pripravljali vsako leto). Programa bosta vsebovala tako načrtovane aktivnosti, kot tudi finančni načrt porabe sredstev po posameznih proračunskih letih. Priprava večletnih nacionalnih programov je pogojena z izsledki t.i. političnih dialogov, pri katerih gre za postopek usklajevanja med državami članicami in Evropsko komisijo glede ključnih prednostnih nalog financiranja v sedemletnem obdobju. Na podlagi predhodnega pisnega posvetovanja in sestanka med predstavniki MNZ in Komisije (za Slovenijo je dialog potekal 30. julija) se je izoblikovala usklajena verzija zapisa sestanka, ki predstavlja osnovo za pripravo nacionalnih programov za oba sklada.

 

Zapis političnega dialoga


Programa AMIF in ISF za RS pripravlja Služba za evropska sredstva, MNZ v sodelovanju z vsemi resorji in službami, ki bodo udeleženi v izvajanje in spremljanje programov (Policija, DUNZMN-MNZ, MP, MZZ, MO, MF, MIZŠ, MK, MDDSZEM, MGRT). Pomembno vlogo pri pripravi programskih vsebin ima tudi civilna družba. Služba za evropska sredstva bo osnutke programov objavila na spletnih straneh MNZ, organiziran pa bo tudi poseben informacijski dogodek, na katerem bodo imeli udeleženci možnost podaje pripomb in komentarjev na osnutke nacionalnih programov.

 

Izhodišča za pripravo nacionalnih programov za črpanje sredstev iz Sklada za azil, migracije in integracijo ter Sklada za notranjo varnost

 

Namen dokumenta je kratka predstavitev procesa priprave nacionalnih programov za črpanje sredstev iz Sklada za notranjo varnost (ISF) in Sklada za azil, migracije in integracijo (AMIF) ter določitev smernic za pripravo programskih vsebin. Glede na to, da bosta nacionalna programa določala cilje in ukrepe za prihodnje sedemletno obdobje financiranja, je potrebno proces programiranja zasnovati na podrobni analizi obstoječega stanja in strateških izhodiščih. Sama izhodišča so sicer že pripravljena na podlagi dosedanjih razprav in vsebin, med drugim t.i. političnega dialoga z Evropsko komisijo, posvetovanj s pristojnimi resorji in civilno družbo ter usmeritev in predlog (templates), ki jih je pripravila Evropska komisija. Za pripravo programov je zadolžena Služba za evropska sredstva, MNZ.