Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SISTEM UPRAVLJANJA IN NADZORA

V obdobju 2014-2020 je pretežni del sredstev iz skladov EU na področju notranjih zadev namenjen deljenemu upravljanju, tj. sistemu upravljanja s sredstvi EU na nacionalni ravni na podlagi nacionalnih programov, ki jih potrdi Evropska komisija. Predpogoj za črpanje teh sredstev je vzpostavitev enotnega sistema upravljanja in nadzora na nacionalni ravni. Podlago za vzpostavitev sistema določajo uredbe EU (zlasti t.i. Horizontalna uredba 514/2014), ki v 25. členu določa, da se za potrebe izvajanja ukrepov financiranja iz skladov na nacionalni ravni vzpostavijo pristojni organi: (1) odgovorni organ, (2) revizijski organ in (3) eden ali več pooblaščenih organov, ki izvajajo nekatere naloge odgovornega organa pod njegovo pristojnostjo.

 

Osnovo bodočega sistema je Vlada RS opredelila s sklepoma št. 54924-17/2014/6 z 9. 10. 2014 in št. 54924-17/2014/12 z 22. 4. 2015, s katerima je določila:

  • ministra, pristojnega za notranje zadeve, kot organ za imenovanje, ki je pristojen za imenovanje odgovornega organa,
  • Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna kot revizijski organ,
  • Ministrstvo za finance, Sektor za upravljanje s sredstvi EU/PO kot pooblaščeni organ za izvajanje finančnih transakcij med EU in nacionalnim proračunom.

V skladu s temeljnimi pravnimi akti, zlasti Horizontalno uredbo (514/2014) in Delegirano uredbo Komisije v zvezi z imenovanjem odgovornih organov, njihovimi odgovornostmi glede upravljanja in nadzora ter statusom in obveznostmi revizijskih organov (1042/2014), mora organ za imenovanje opraviti imenovanje odgovornega organa, pristojnega za upravljanje in nadzor nacionalnih programov skladov, na podlagi mnenja revizijskega organa. Revizijski organ je presojo bodočega sistema opravil na podlagi opisa, ki so ga pripravile strokovne službe MNZ. Na podlagi pozitivnega mnenja revizijskega organa je organ za imenovanje, tj. minister za notranje zadeve, s sklepom št. 549-9/2014/38 z 28. 8. 2015 imenoval Projektno enoto za sklade notranje varnosti in migracije, MNZ kot odgovorni organ. Odgovorni organ zastopa upravljavec programov, ki je hkrati tudi predsednik nadzornega odbora (glej spodaj).

 

Odgovorni organ praviloma dodeljuje sredstva iz skladov na podlagi javnih razpisov, na katerih lahko konkurirajo osebe javnega in zasebnega prava, ki izvajajo projekte na nepridobiten način. Po imenovanju bo odgovorni organ zato del nalog prenesel na t.i. Pooblaščeni organ za projekte, ki se izvajajo na podlagi javnih razpisov (ta je organiziran kot posebna projektna skupina, ki bo v skladu z načeli matrične organizacije združevala uslužbence različnih strokovnih in podpornih služb MNZ, ki bodo sodelovali pri pripravi in izvedbi javnih razpisov ter preverjanju izvajanja projektov s strani nevladnih organizacij).

 

Del sredstev pa odgovorni organ dodeljuje tudi na podlagi t.i. neposredne dodelitve. To pomeni, da lahko določeni državni organi zaradi de jure ali de facto monopola, ki temelji na specifični naravi projektov, tehničnih ali administrativnih pristojnostih, pridobijo sredstva neposredno, tj. brez javnega razpisa. V obdobju 2014-2020 so ti organi Ministrstvo za notranje zadeve (pristojno za opravljanje nalog na področju nastanitve in oskrbe prosilcev za mednarodno zaščito, vodenje postopkov priznanja mednarodne zaščite,  integracijo oseb z mednarodno zaščito, izvajanje ukrepov na področju zakonitih migracij in vključevanja tujcev), Ministrstvo za obrambo (pristojno za področje upravljanja s tveganji, kriznega upravljanja ter zaščite kritične infrastrukture), Ministrstvo za javno upravo (pristojno za vzdrževanje, upravljanje, investicije in nadgradnjo mejnih prehodov), Ministrstvo za zunanje zadeve (pristojno za izvajanje ukrepov na področju skupne vizumske politike) ter Policija (pristojna za področje preprečevanja in boja proti kriminalu, mednarodno sodelovanje med organi odkrivanja in pregona, izvajanje ukrepov nadzora državne meje in preprečevanja nezakonitih migracij ter vračanja državljanov tretjih držav, ki nezakonito prebivajo na območju Republike Slovenije).

 

V okviru sistema upravljanja in nadzora delujeta dve koordinacijski telesi:

 

  • Medresorska delovna skupina je zadolžena za koordinacijo in operativno usklajevanje izvajanja projektov, ki se financirajo iz sredstev in se sestaja po potrebi.
  • Nadzorni odbor je odločevalsko telo, zadolženo za spremljanje skladov s področja notranje varnosti in migracij, in je zadolžen za potrjevanje seznama predlaganih projektov, finančnih razrezov, spremljanje izvajanja programov in njihove realizacije ter spremljanje in izpopolnjevanje sistema upravljanja in nadzora skladov.

 

Na ravni EU je osrednji organ, pristojen za spremljanje izvajanja nacionalnih programov skladov, Evropska komisija. Sodelovanje med institucijami EU in državami članicami pri vzpostavljanju formalnih okvirov za izvajanje skladov ter izmenjavo dobrih praks in izkušenj pa poteka v okviru odbora AMIF-ISF.

 

Shema sistema upravljanja in nadzora skladov EU na področju notranjih zadev v RS: