Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SISTEM UPRAVLJANJA IN NADZORA

Vlada je s sklepom, št. 20000-1/2007/7 z dne 26.4.2007 (sprememba sklepa št. 2000-1/2007/12 z dne 6.3.2008) potrdila sistem upravljanja in nadzora v okviru splošnega programa "Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov", kot sledi:
Odgovorni organ: Ministrstvo za notranje zadeve.
Organ za potrjevanje: Ministrstvo za finance, Sektor za upravljanje s sredstvi EU/PO.
Revizijski organ: Ministrstvo za finance, Urad za nadzor proračuna RS.


Potrjeni sistem upravljanja in nadzora izhaja iz zahtev načela deljenega upravljanja, zato je Ministrstvo za notranje zadeve, kot odgovorni organ, podpisal Sporazum o upravljanju in nadzoru z organom za potrjevanje in revizijskim organom.

 

Oktobra 2012 je Ministrstvo za notranje zadeve kot odgovorni organ, v skladu z revizijo EK, sistemsko revizijo in nadzornim obiskom EK, posodobil krovni sistemski dokument v okviru štirih skladov splošnega programa Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov. Posledično so bili za prenos posameznih nalog na pooblaščene organe oziroma sodelujoče organe - glede na vlogo, ki jo ima posamezen organ pri izvedbi projektov - sklenjeni novi operativni sporazumi za upravljanje oziroma pogodbe o sofinanciranju in izvajanju projektov skladno s potrjenimi letnimi programi. 

   

Nadzorni odbor in medresorska delovna skupina

 

Koordinacijsko telo za spremljanje vseh štirih navedenih skladov je Nadzorni odbor, ustanovljen s sklepom Vlade RS z dne 22.11.2007. Vse spremembe imenovanja članov Nadzornega odbora potrdi Vlada RS. Njegovo delovanje določa poslovnik.

 

V Nadzornem odboru so zastopana vsa ministrstva/telesa upravičena do sodelovanja pri implementaciji skladov, ki jih mora odgovorni organ vključiti pri programiranju večletnih in letnih programov.

 

Med pomembnejšimi nalogami Nadzornega odbora je, da Vladi RS predlaga v potrditev razrez sredstev med prioritetnimi upravičenimi projekti, ki se bodo financirali iz vsakega od skladov. Za koordinacijo in operativno usklajevanje izvajanja projektov štirih skladov je imenovana tudi Medresorska delovna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki organa za potrjevanje, odgovornega organa in vseh resornih ministrstev.  

 

Letni in večletni programi 

 

Vsaka država članica EU mora na podlagi sprejetih strateških smernic Evropske komisije pripraviti nacionalni večletni program za posamezen sklad. »Večletni program« je zbir upravičenih projektov, ki so financirani iz evropskih sredstev skladov in slovenske soudeležbe, ki ga pripravi vsaka država članica na podlagi strateških smernic za določanje prioritet in okvirnih finančnih sredstev, ki jih zagotovi Evropska komisija.

 

Večletni program, ki ga odobri Evropska komisija, se izvaja z letnim programom. »Letni program« je zbir upravičenih projektov za posamezno leto. Letni program mora biti usklajen s potrjenim večletnim programom in vsebuje opis projektov in finančno konstrukcijo.

 

V večletnem programu so projekti opisani širše za leta 2007–2013. V preglednici na koncu vsakega večletnega programa so prikazana tudi predvidena sredstva po prednostnih nalogah za vsak letni program. Slovenija mora zagotoviti sredstva v višini 25 odstotkov. V letnih programih so opisani konkretni programi s predvidenimi rezultati in indikatorji. V preglednici so na koncu vsakega letnega programa sredstva prikazana po prednostnih nalogah in po virih sredstev (evropska sredstva in nacionalna sredstva).

 

Informacije o aktualnih javnih razpisih so dostopne na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve (http://www.mnz.gov.si/), Ministrstva za zunanje zadeve (http://www.mzz.gov.si/), Ministrstva za pravosodje in javno upravo (http://www.mpju.gov.si/).

 

Iz skladov so predvidena tudi sredstva za tehnično pomoč.

 

Pomembni dokumenti

 

Sklep Vlade Republike Slovenije, št. 20000-1/2007/7 z dne 26.4.2007 o potrditvi Sistema upravljanja in nadzora v okviru splošnega programa "Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov" v okviru naslednje finančne perspektive 2007 – 2013

 

Sklep Vlade Republike Slovenije, št. 06001-7/2007/3 z dne 27.12.2007 o spremembi sklepa Vlade RS, št. 06001-6/2006/6 z dne 22.11.2007

 

Sklep Vlade Republike Slovenije, št. 54400-2/2008/5 z dne 14.2.2008 o potrditvi Večletnega programa 2007-2013 in Letnega programa 2007 Sklada za vključevanje državljanov tretjih držav ter Večletnega programa 2007-2013 in Letnega programa 2007 Sklada za zunanje meje

 

Sklep Vlade Republike Slovenije, št. 54400-3/2008/5 z dne 3.4.2008 o Večletnem programu 2008-2013 Evropskega sklada za begunce, Letnega programa 2008 Evropskega sklada za begunce, Letnega programa 2008 Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav in Letnega programa 2008 Sklada za zunanje meje

 

Vlada Republike Slovenije je potrdila tudi Večletni program Evropskega sklada za vračanje državljanov tretjih držav za obdobje 2008-2013, Letni program 2008 Evropskega sklada za vračanje, Letni program 2009 Evropskega sklada za vračanje, Letni program 2009 Sklada za zunanje meje, Letni program 2009 Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav in Letni program 2009 Evropskega sklada za begunce.

 

Sklep Vlade Republike Slovenije, št. 54400-10/2008/2 z dne 20.11.2008 o potrditvi večletnih in letnih programov štirih skladov.