Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ENAKOST SPOLOV

 

Vključevanje MNZ v procese integracije načela enakosti spolov

 

Integracija načela enakosti spolov je pristop, ki na vseh družbenih področjih namenja pozornost različnim izhodiščnim položajem in potrebam žensk in moških. Na podlagi tega resorna ministrstva in vladne službe ter samoupravne lokalne skupnosti oblikujejo politike in ukrepe, ki prispevajo k ustvarjanju enakih možnosti spolov.

Slovenija je na vladni ravni začela z aktivnostmi za integracijo načela enakosti spolov leta 1997 s pilotskim projektom, zavezo za izvajanje integracije načela enakosti spolov pa je sprejela leta 2002 z Zakonom o enakih možnostih žensk in moških ter s pristopom k izvajanju politike enakosti spolov na ravni Evropske unije in drugih mednarodnih organizacij.
 

Politika enakih možnosti spolov v Sloveniji je oblikovana tako, da na eni strani uvaja horizontalni pristop integracije načela enakosti spolov v vse politike, na drugi strani pa izvaja konkretne ukrepe in aktivnosti za izboljšanje položaja žensk in moških na tistih področjih, kjer so v neenakem položaju v primerjavi z drugim spolom. Integracija načela enakosti spolov je ključnega pomena za zagotavljanje enakosti spolov, saj že pri pripravi predpisov in drugih ukrepov, ki posegajo na področja, pomembna za ustvarjanje enakih možnosti, upoštevajo specifičen položaj žensk in moških ter vpliv politik na oba spola.


Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških je strateški dokument, ki določa cilje in ukrepe ter ključne nosilce politik za uresničevanje enakosti spolov na posameznih področjih življenja žensk in moških v Republiki Sloveniji za obdobje od leta 2005 do leta 2013. Temeljni namen je izboljšati položaj žensk oziroma zagotavljati trajnostni razvoj pri uveljavitvi enakosti spolov. Konkretne naloge in aktivnosti za doseganje ciljev in izvajanje ukrepov so opredeljene v periodičnih načrtih, ki se pripravljajo vsaki dve leti in natančneje določajo časovni rok ter način izvedbe posameznih nalog in aktivnosti.

Načelo enakosti spolov je v različnih mednarodnih dokumentih opredeljeno kot temeljno načelo, ki so ga dolžne spoštovati vse države članice medvladnih in mednarodnih organizacij, kot so Evropska unija, Združeni narodi in Svet Evrope. Ti dokumenti poudarjajo, da enakosti spolov ne smemo razumeti kot istosti ali podobnosti žensk in moških, temveč kot sprejemanje razlik oziroma drugačnosti med ženskami in moškimi ter enako vrednotenje teh razlik in različnih družbenih vlog. Politika enakosti spolov se tako  zavzema za resnično partnerstvo med ženskami in moškimi ter delitev odgovornosti pri odpravljanju neravnovesij v javnem in zasebnem življenju. Glavno vodilo nacionalnega  programa je tako enaka prepoznavnost, enak položaj žensk in moških v družbi ter enako uživanje rezultatov družbenega razvoja.


Strateški cilji politike enakosti spolov na opredeljenih področjih so:

1. ustrezna organizacijska struktura in sposobnost kadrov za učinkovito izvajanje integracije načela enakosti spolov,
2. enake možnosti žensk in moških pri zaposlovanju in delu,
3. kakovostno delovno okolje brez vseh oblik nadlegovanj,
4. usklajenost poklicnega in zasebnega življenja ter družinskih obveznosti zaposlenih žensk in moških,
5. vzgoja za enakost spolov ter spodbujanje enakih možnosti žensk in moških v vzgoji in izobraževanju,
6. enake možnosti žensk in moških v športu,
7. enake možnosti žensk in moških v znanosti in raziskovanju,
8. enake možnosti žensk in moških v kulturi in medijih,
9. kakovostno zdravstveno varstvo prilagojeno potrebam žensk in moških,
10. izboljšanje reproduktivnega zdravja žensk in moških,
11. varstvo duševnega zdravja prilagojeno potrebam žensk in moških,
12. socialna vključenost in zmanjšanje revščine žensk in moških,
13. enakovredna delitev družinskega dela med ženskami in moškimi ter odgovorno partnerstvo in starševstvo,
14. sistemska ureditev preprečevanja nasilja nad ženskami,
15. ničelna strpnost do nasilja nad ženskami,
16. sistemska ureditev  preprečevanja trgovine z ljudmi in spolnega izkoriščanja zaradi prostitucije in pornografije,
17. sistemska ureditev preprečevanja spolnega nasilja in ničelna strpnost do spolnega nasilja,
18. uravnotežena zastopanost in udeležba žensk in moških v političnem odločanju,
19. uravnotežena zastopanost žensk in moških na imenovanih položajih v javni upravi in pravosodju,
20. uravnotežena zastopanost žensk in moških na položajih odločanja na družbeno-ekonomskem področju.


Cilji in ukrepi nacionalnega programa so opredeljeni kot smernice ministrstvom in drugim vladnim organom, da te ukrepe vključijo v načrtovanje in izvajanje svojih področnih politik in programov, ki so podrobneje razdelani in konkretizirani v periodičnih načrtih.
 

Ministrstva imajo pomembno vlogo pri uvedbi integracije načela enakosti spolov. Pri pripravljanju in načrtovanju, odločanju, izvajanju in ovrednotenju političnih usmeritev in ukrepov, ki so pomembni z vidika enakih možnosti spolov, upoštevajo tudi specifičen položaj obeh spolov. Pri tem ministrstva sodelujejo z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Sektor za enake možnosti), katerega mnenje morajo priložiti, ko vladi predlagajo v odločanje predloge zakonov in drugih aktov, pomembnih za to področje.


Naloge ministrstev:

- uresničevanje ciljev Zakona o enakih možnostih žensk in moških na svojem delovnem področju s sprejemanjem ustreznih splošnih in posebnih ukrepov;
- upoštevanje vidika enakosti spolov pri pripravi predpisov in drugih ukrepov na področjih, pomembnih za enake možnosti spolov (integracija načela enakosti spolov v politike) in v zvezi s tem sodelovanje z Uradom za enake možnosti;
- spremljanje in preučevanje drugih oblik diskriminacije zaradi spola, ki predstavljajo oviro za ustvarjanje enakih možnosti spolov;
- upoštevanje načela uravnotežene zastopanosti pri sestavi strokovnih svetov;
- sodelovanje pri pripravi nacionalnega programa;
- predlaganje aktivnosti in poročanje o izvajanju posameznega periodičnega načrta;     
- določitev koordinatoric oziroma koordinatorjev, ki skrbijo za izvajanje naštetih nalog ministrstva. 

 

 


Vloga Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ciljev in ukrepov resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških
 

Smernice za zaščito zaposlenih pred spolnim in drugim nadlegovanjem ter trpinčenjem na delovnem mestu


Obrazec za prijavo neprimernega ravnanja delodajalcu


Seznam nekaterih društev in nevladnih organizacij za pomoč


Seznam svetovalcev v MNZ


Posvetovalno telo za enakost spolov


Uredba o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v organih državne uprave


Temeljna slovenska zakonodaja s področja enakih možnost


Delovni posveti in usposabljanja


Enodnevna delavnica "Pristop k sodelavcu v stiski"

 

Posvetovalno telo za enakost spolov o usklajevanju poklicnih in družinskih obveznosti