Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KATALOG MNZ

 

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Ministrstvo za notranje zadeve

Odgovorna oseba za katalog: Boštjan Poklukar

Datum prve objave kataloga: 29. 7. 2005

Datum zadnje spremembe: 17. 6. 2019

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:  http://www.mnz.gov.si/

Druge oblike kataloga: tiskana oblika, zgoščenka ali drug medij 

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

 

2.a Podatki o organizaciji organa

 

Organigram

 

Ministrstvo za notranje zadeve opravlja naloge na naslednjih delovnih področjih:

 

Seznam notranjih organizacijskih enot Ministrstva za notranje zadeve

 

 

DIREKTORAT ZA UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE, MIGRACIJE IN NATURALIZACIJO

v. d. generalne direktorice Urška Židan 

Naslov: Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

Lokacija: Litostrojska cesta 54, 1501 Ljubljana

T: 01 428 44 65

F: 01 428 42 53

E: ursa.zidan(at)gov.si

 

Enote Direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo:

 

Urad za migracije:

T: 01 428 46 80

Sektor za migracijsko politiko in zakonodajo

T: 01 428 47 83

Sektor za postopke mednarodne zaščite

T: 01 428 46 80

Sektor za postopke zakonitih migracij

T: 01 428 43 02

 

Urad za upravne notranje zadeve in naturalizacijo:

T: 01 428 44 94

Sektor za registracijo prebivalstva in javne listine

T: 01 428 49 61

Sektor za državljanstvo

T: 01 428 46 37

Sektor za zbiranja in orožje

T: 01 428 47 59

 

 

DIREKTORAT ZA POLICIJO IN DRUGE VARNOSTNE NALOGE

Generalni direktor mag. Lado Bradač

Naslov: Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

Lokacija: Litostrojska cesta 54, 1501 Ljubljana 

T: 01 428 56 68

E: lado.bradac(at)gov.si

 

Enote Direktorata za policijo in druge varnostne naloge:

 

Sektor za sistemsko usmerjanje in nadzor policije

T: 01 428 41 43

Sektor za pritožbe zoper policijo

T: 01 428 58 50

Sektor za zasebno varstvo in občinska redarstva

T: 01 428 54 09 

Sektor za tajne podatke

T: 01 428 50 35

Sektor za varnostno načrtovanje

T: 01 428 44 41

  

   

SEKRETARIAT

V. d. generalnega sekretarja: Erik Pagon

Naslov: Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

Lokacija: Litostrojska cesta 54, 1501 Ljubljana

T: 01 428 44 79

F: 01 428 40 82

E: sekretariat.mnz(at)gov.si

 

Enote Sekretariata:

 

Urad za organizacijo in kadre

T: 01 428 43 92

Urad za finančne zadeve in nabavo

T: 01 428 41 24 

Urad za logistiko

T: 01 428 42 43

Pravna služba

T: 01 428 44 21

Služba za prevajanje in lektoriranje ter informacijsko-knjižnično dejavnost

T: 01 514 7217

Služba za upravno poslovanje in grafiko

T: 01 428 44 95

Služba za informatiko

 

 

SLUŽBA ZA EVROPSKE ZADEVE IN MEDNARODNO SODELOVANJE

Vodja službe Matej Torkar

Naslov: Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

Lokacija: Litostrojska cesta 54, 1501 Ljubljana

T: 01 428 40 52

E: matej.torkar(at)gov.si

 

 

SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI

Vodja službe p. p. Vesna Mitrić

Naslov: Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

Lokacija: Litostrojska cesta 54, 1501 Ljubljana

T: 01 428 41 68 

E: soj.mnz(at)gov.si

 

 

SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

Vodja službe mag.  Zlatko Grubar

Naslov: Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

Lokacija: Litostrojska cesta 54, 1501 Ljubljana

T: 01 428 45 29

E: zlatko.grubar(at)gov.si

 

 

SLUŽBA ZA PREPREČEVANJE IN BOJ PROTI TRGOVINI Z LJUDMI

Vodja službe p. p. Tjaša Škreblin

Naslov: Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

Lokacija: Litostrojska cesta 54, 1501 Ljubljana

T: 01 428 57 56

E: spbtl.mnz(at)gov.si

 

 

KABINET MINISTRA

Naslov: Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana
Lokacija: Litostrojska cesta 54, 1501 Ljubljana
T: 01 428 52 03 
E: kabinet.mnz(at)gov.si

 

2.b Seznam drugih organov z delovnega področja

 

INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NOTRANJE ZADEVE

Glavni inšpektor mag. Mitja Perko

Naslov: Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

Lokacija: Litostrojska cesta 54, 1501 Ljubljana

T: 01 428 58 70

F: 01 428 59 71

E: inz.mnz(at)gov.si


Povezava na katalog

 

 

POLICIJA

Generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar

Naslov: Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

Lokacija: Litostrojska cesta 54, 1501 Ljubljana

T: 01 428 42 69

F: 01 432 49 12

E: gp.policija(at)policija.si


Povezava na katalog

 

  

2.c  Uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

 

DARINKA SFILIGOJ, vodja Pravne službe, sekretarka, uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja s področja dela Sekretariata in Kabineta ministrice

Naslov: Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

T: 01 428 46 42

E: darinka.sfiligoj(at)gov.si

 

KLAVDIJA ŽGAJNAR, podsekretarka, uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja s področja dela Sekretariata
Naslov: Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana
T: 01 428 46 38
E: klavdija.zgajnar(at)gov.si

 

Mag. ZDRAVKO MELE, pomočnik generalnega direktorja, sekretar, uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja s področja dela Direktorata za policijo in druge varnostne naloge
Naslov: Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana
Lokacija: Litostrojska cesta 54, 1501 Ljubljana
T: 01 428 44 02
E: zdravko.mele(at)gov.si

 

IRIS JEGLIČ, direktorica Urada za upravne notranje zadeve in naturalizacijo, uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja Direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo s področja dela Urada za upravne notranje zadeve in naturalizacijo

Naslov: Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana
Lokacija: Litostrojska cesta 54, 1501 Ljubljana          
T: 01 428 41 42
E: iris.jeglic(at)gov.si
 

ALENKA SNOJ, sekretarka, uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja s področja dela Direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo
Naslov: Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana
Lokacija: Litostrojska cesta 54, 1501 Ljubljana          
T: 01 428 46 46
E: alenka.snoj(at)gov.si

 

 

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov ES z delovnega področja organa

 

Povezave na državne registre predpisov


Register predpisov RS 

 

Uradni list RS 

 

 

Predpisi EU


Register predpisov EU

 

Druge povezave
 

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 

Načrti, programi, strategije

 

Drugo

 

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov


• Reševanje pritožb zoper inšpekcijske ukrepe na področju detektivske dejavnosti
• Reševanje pritožb zoper inšpekcijske ukrepe na področju detektivske dejavnosti
• Varnostno preverjanje v postopku izdaje detektivske licence
• Odločanje na II. stopnji v primeru pritožbe zoper odločitev Detektivske Zbornice RS na področju izdaje detektivske licence in soglasij tujim detektivom
• Podeljevanje in odvzem javnih pooblastil na področju detektivske dejavnosti
• Nadzor nad nosilcem javnega pooblastila na področju detektivske dejavnosti 

• Inšpekcijski nadzor na področju detektivske dejavnosti
• Podeljevanje licenc in službenih izkaznic za opravljanje zasebnega varovanja
• Izdaja soglasja tujim pravnim in fizičnim osebam za opravljanje posameznih storitev zasebnega varovanja na območju Republike Slovenije   
• Podeljevanje in odvzem soglasij tujim pravnim in fizičnim osebam za opravljanje zasebnega varovanja na območju Republike Slovenije
• Reševanje pritožb zoper inšpekcijske ukrepe na področju zasebnega varovanja
• Podeljevanje in odvzem javnih pooblastil na področju zasebnega varovanja
• Nadzor nad nosilcem javnega pooblastila na področju zasebnega varovanja
• Inšpekcijski nadzor na področju zasebnega varovanja
• Inšpekcijski nadzor na področju varnosti na smučiščih
• Izdaja pooblastil nadzornikom smučišč na področju varnosti na smučiščih
• Podeljevanje in odvzem javnih pooblastil na področju varnosti na smučiščih
• Nadzor nad nosilcem javnega pooblastila na področju varnosti na smučiščih
• Zagotavljanje zakonitega in strokovnega dela občinskih organov, občinskih uprav in občinskih redarstev pri izvrševanju zakona, ki ureja občinsko redarstvo

• Izdaja dovoljenj za dostop do tajnih podatkov
• Reševanje pritožb zaradi ravnanja policistov
• Izdaja odločb o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije v postopkih izredne naturalizacije
• Revizija odločb o sprejemu v državljanstvo na podlagi redne naturalizacije
• Izdaja odločb o pritožbah, vloženih zoper odločbe organa prve stopnje v zadevah redne naturalizacije in prenehanja državljanstva
• Izdaja odločb o pritožbah, vloženih zoper odločbe organa prve stopnje v zadevah ugotavljanja državljanstev
• Izdaja potnih listov in osebnih izkaznic v nujnih primerih
• Izdaja odločb o pritožbah, vloženih zoper izdan potni list ali osebno izkaznico na prvi stopnji
• Izdaja odločb o pritožbah, vloženih zoper odločbe organa prve stopnje v zadevah prepovedi izdaje ali odvzema potnih listin
• Izdaja odločb o pritožbah, vloženih zoper odločbe organa prve stopnje v zadevah ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča
• Izdaja odločb o pritožbah, vloženih zoper odločbe organa prve stopnje v zadevah določitve osebnega imena
• Izdaja odločb/sklepov v zadevah izdaje dovoljenja za stalno prebivanje tujca v RS in posebne odločbe po Zakonu o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji
• Izdaja odločb/sklepov o pritožbah, vloženih zoper odločbe/sklepe organa prve stopnje v zadevah izdaje in prenehanja dovoljenja za začasno in stalno prebivanje ter potrdila o prijavi prebivanja za državljane EGP, v zadevah izdaje posebne odločbe in v zadevah izdaje potnega lista za tujca 
• Izdaja odločb/sklepov o izrednih pravnih sredstvih, vloženih zoper odločbe/sklepe organa prve stopnje v zadevah izdaje in prenehanja dovoljenja za začasno in stalno prebivanje ter potrdila o prijavi prebivanja za državljane EGP, v zadevah izdaje posebne odločbe in v zadevah izdaje potnega lista za tujca 
• Izdaja odločb/sklepov v zadevah priznanja mednarodne zaščite
• Izdaja odločb o prenehanju in odvzemu mednarodne zaščite

• Izdaja sklepov o odmeri nagrade in povračilu stroškov svetovalcem za begunce
• Izdaja sklepov o odmeri nagrade in povračilu stroškov zakonitim zastopnikom mladoletnikov brez spremstva za opravljeno delo v postopku priznanja mednarodne zaščite
• Izdaja odločb o razselitvi prosilcev za mednarodno zaščito izven azilnega doma ali njegove izpostave
• Izdaja odločb o dodelitvi finančne pomoči prosilcem za mednarodno zaščito
• Izdaja sklepov o omejitvi gibanja prosilcev za mednarodno zaščito
• Izdaja odločb/sklepov v zadevah združevanja družine po Zakonu o mednarodni zaščiti     

• Izdaja odločb o dodelitvi denarnega nadomestila osebam z mednarodno zaščito za nastanitev na zasebnem naslovu

• Izdaja odločb o nastanitvi oseb z mednarodno zaščito v Integracijsko hišo oz. druge nastanitvene zmogljivosti Ministrstva za notranje zadeve
• Izdaja potnih listov za begunce

• Izdaja potnih listov za osebe s subsidiarno zaščito
• Izdaja biometričnega dovoljenja za prebivanje za osebe s subsidiarno zaščito
• Izdaja odločb o dodelitvi enkratne denarne pomoči za osebe z mednarodno zaščito
• Izdaja odločb/sklepov o pritožbah, vloženih zoper odločbe/sklepe organa prve stopnje v zadevah izdaje potrdil o izpolnjevanju pogojev za udeležbo tujcev v programih učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo
• Izdaja odločb o registraciji političnih strank
• Izdaja odločb o podelitvi statusa društev, ki delujejo v javnem interesu
• Izdaja soglasja k aktu o ustanovitvi ustanove
• Izdaja odločb o pritožbah zoper registracijo društev
• Izdaja odločb o pritožbah zoper izdajo dovoljenj za javna zbiranja
• Izdaja odločb o pritožbah zoper dovoljenja za nabiranje prostovoljnih prispevkov
• Izdaja odločb o pritožbah zoper dovoljenja za pokop posmrtnih ostankov pokojnika zunaj pokopališča oziroma za raztros pepela pokojnika
• Izdaja dovoljenj in potrdil za opravljanje dejavnosti prometa z orožjem
• Izdaja dovoljenj in potrdil za opravljanje dejavnosti civilnega strelišča
• Izdaja dovoljenj za prenos orožja trgovcem z orožjem (prenos orožja  znotraj meja Evropske Unije in uvoz/izvoz/tranzit - tretje države)
• Izdaja dovoljenja za prenos orožja z evropsko orožno prepustnico državljanu države članice Evropske Unije    
• Izdaja odločb o pritožbah, vloženih zoper odločbe organa prve stopnje v zadevah zavrnitve izdaje orožne listine in zadevah odvzema orožja in orožnih listin
• Izdaja odločb o pritožbah, vloženih zoper izrečene ukrepe inšpekcijskega organa v zvezi z nadzorom določb zakona o orožju
• Izdaja dovoljenj za proizvodnjo eksploziva
• Izdaja dovoljenj za prenos – transfer eksploziva (prenos transfer znotraj meja Evropske Unije in uvoz/izvoz/tranzit - tretje države)
• Priglasitev eksploziva in pirotehničnih izdelkov
• Izdaja certifikata o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi
• Izdaja odločb o pritožbah, vloženih zoper odločbe organa prve stopnje v zadevah zavrnitve izdaje dovoljenj za promet in prenos eksploziva, zavrnitve izdaje dovoljenja za nakladališče in razkladališče eksploziva oziroma o odvzemu že izdanih dovoljenj
• Izdaja odločb o pritožbah, vloženih zoper izrečene ukrepe inšpekcijskega organa v zvezi z nadzorom določb zakona o eksplozivih
• Izdaja potrdil o opravljanju dolžnosti pri obrambi RS leta 1991
• Potrjevanje načrtov in izdaja odločb, povezanih z varovanjem jedrskih objektov, jedrskih snovi in sevalnih objektov
• Izdaja odločb o pritožbah, vloženih zoper odločbe Policije o dovolitvi in prenehanju dovolitve zadrževanja (52. in 53. člen Zakona o tujcih)
• Vodenje postopka do izdaje odločbe v zvezi z pritožbami, vloženimi zoper sklepe, izdane na podlagi 58. člena Zakona o tujcih
• Izdaja odločb o pritožbah, vloženih zaradi zavrnitve vstopa tujca v Republiko Slovenijo (9. člen Zakona o tujcih)
• Izdaja odločb o pritožbah, vloženih zoper odločbe o ustanovitvi mejnih prehodov
• Zastopanje MNZ v upravnih sporih

 

 

2.g Seznam uradnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 

Metapodatkovni opis podatkovnih zbirk

Direktorat za policijo in druge varnostne naloge

Urad za migracije

Urad za upravne notranje zadeve in naturalizacijo

Sektor za varnostno načrtovanje

Urad za organizacijo in kadre

Služba za javna naročila in nabave

Služba za prevajanje in lektoriranje ter informacijsko-knjižnično dejavnost

 

Seznam evidenc

Evidenca delovne dolžnosti v Ministrstvu za notranje zadeve

• Evidenca imetnikov licenc
Evidenca imetnikov službenih izkaznic

Evidenca izdanih službenih izkaznic

• Evidenca izvajalcev obvezne prakse

• Evidenca volonterskih pripravnikov

• Evidenca izvajalcev internega varovanja

• Evidenca nosilcev javnega pooblastila

Evidenca imetnikov službene izkaznice nadzornika

Evidenca obveznikov materialne dolžnosti (sredstva iz popisa dodeljena Ministrstvu za notranje zadeve)

• Evidenca organizatorjev strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja  

Evidenca o zaposlenih javnih uslužbencih v Ministrstvu za notranje zadeve

• Evidenca spisovnega seznama izdajanja potrdil o opravljanju dolžnosti pri obrambi Republike Slovenije leta 1991. 

Centralna evidenca izdanih orožnih listin

Centralni register društev
Centralni register podružnic tujih društev
Centralni register prebivalstva
Evidenca dovoljenj za začasno prebivanje
Evidenca društev v javnem interesu
Evidenca izdanih dovoljenj trgovcem
Evidenca izdanih dovoljenj upravljalcem strelišč
Evidenca izdanih dovoljenj za iznos in vnos orožja posameznika
Evidenca izdanih dovoljenj za iznos orožja za trgovca
Evidenca izdanih osebnih izkaznic
Evidenca izdanih potnih listin
Evidenca o dovoljenjih za stalno prebivanje

Evidenca o izdanih certifikatih o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki

Evidenca o izdanih dovoljenjih za stalno prebivanje, odločbah in sklepih po ZUSDDD

Evidenca o izdanih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos eksplozivov, streliva ali pirotehničnih izdelkov

Evidenca o izdanih in odvzetih dovoljenjih za proizvodnjo ali promet z eksplozivi in pirotehničnimi izdelki

Evidenca o izdanih orožnih listinah
Evidenca o izdanih orožnih listinah na podlagi mednarodnih pogodb

Evidenca o izdanih potrdilih o priglasitvi eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov

Evidenca o odločitvah in izplačilih denarne odškodnine

Evidenca o odpovedih prebivanja tujcu
Evidenca o odvzetem, zaseženem, izgubljenem in najdenem orožju in orožnih listinah
Evidenca o potnih listih za tujce
Evidenca o prejetih prošnjah po ZUSDDD
Evidenca o udeležbi tujcev v programih vključevanja
Evidenca o zadržkih za izdajo potnega lista za tujca

Evidenca oseb, ki jim je bila priznana mednarodna zaščita

Evidenca prosilcev za mednarodno zaščito

Evidenca ustanov

Evidence izdanih listin na podlagi Zakona o mednarodni zaščiti

Evidenca volilne pravice
Matični register
Prenehanje državljanstva na podlagi odpusta
Pridobitev državljanstva RS po 40.čl. Zak. drž. RS
Pridobitev državljanstva z naturalizacijo
Register državljanstev
Register političnih strank
Register stalnega prebivalstva
Zavrnjene vloge za sprejem v državljanstvo
Zbirka osebnih podatkov o osebah z začasno zaščito
Zbirka osebnih podatkov o prosilcih za začasno zaščito 

• Evidenca javnih razpisov

• Evidenca članov specialne knjižnice MNZ

• Katalog knjižničnega gradiva COBISSMNZZRS/OPAC

• Seznam diplomskih in podiplomskih del z delovnega področja MNZ

• Pregled novosti knjig in člankov

Evidenca nadomestil in služnosti v javno korist

 

2.h Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma posameznih dokumentov


• Pravna mnenja, navodila, okrožnice
• Dajanje splošnih informacij s svojega delovnega področja
• Razlaga določb zakonodaje


3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja


Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik Explorer ali Mozilla ali Netscape. Večina informacij je dostopna na spletnem naslovu http://www.mnz.gov.si ob vsakem času. Veliko uporabnih informacij se nahaja tudi na spletni strani http://e-uprava.gov.si/e-uprava/.


Dostop do informacij v fizični obliki v prostorih ministrstva na Štefanovi 2, 1000 Ljubljana, je mogoč vsak delavnik od 8.30 do 15.30.


Dostopnost do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami je v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja prav tako mogoč, saj je v stavbi dvigalo, možen je dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički, na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk). Vse informacije je možno pridobiti tudi izključno v tekstovni obliki.


Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Prosilcu se lahko zaračunajo le materialni stroški, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja v skladu s stroškovnikom. Če prosilec zahteva informacije javnega značaja v večjem obsegu, se lahko zahteva vnaprejšen polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.


4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 

• Podatki iz registra političnih strank
• Podatki iz evidence ustanov
• Dajanje konkretnih pojasnil glede urejanja osebnega stanja posameznika
• Pogoji za pridobitev državljanstva

• Vprašanja, ki se nanašajo na "izbris" iz registra stalnega prebivališča