Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KATALOG IRSNZ

Katalog informacij javnega značaja Inšpektorata RS za notranje zadeve


1. Osnovni podatki
 

Naziv organa: Inšpektorat RS za notranje zadeve                                 
Odgovorna oseba organa: mag. Mitja Perko, glavni inšpektor, inšpektor višji svetnik

Datum prve objave kataloga: 25. 10. 2006
Datum zadnje spremembe: 16. 5. 2018
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.mnz.gov.si  
Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen samo v elektronski verziji na spletnem naslovu.


2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga


2.a Kratek opis delovnega področja organa 


Inšpektorat RS za notranje zadeve (v nadaljevanju IRSNZ) je inšpekcijski organ Republike Slovenije, ki je organizacijsko povezan z Ministrstvom za notranje zadeve kot organ v sestavi ministrstva. Deluje samostojno in neodvisno ter po pravilih, ki jih določajo Ustava Republike Slovenije, zakoni in podzakonski predpisi.
 
Inšpektorji IRSNZ so pristojni za nadzor nad izvrševanjem zakonskih in podzakonskih predpisov na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 40/2014, v nadaljevanju ZIN) v zvezi z naslednjimi materialnimi zakoni ter podzakonskimi predpisi:
 
Zakon o zasebnem varovanju,
Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti
Zakon o detektivski dejavnosti,
Zakon o orožju,
Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih,
Zakon o tajnih podatkih,
Zakon o varnosti na smučiščih,
Uredba o izvajanju zaščitnih ukrepov na ladjah in pristaniščih,
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno.
 
IRSNZ opravlja tudi naloge prekrškovnega organa na podlagi Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/2011 – uradno prečiščeno besedilo, 21/2013, 111/2013, 74/2014 – odl. US, 92/2014 – odl. US in 32/2016, v nadaljevanju ZP-1) v primerih kršitev s področij, na katerih opravlja inšpekcijsko nadzorstvo, in v primerih kršitev materialnih predpisov, v katerih je določeno, da naloge prekrškovnega organa opravlja inšpektorat.  

 

2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

 

Mag. Mitja Perko, glavni inšpektor, inšpektor višji svetnik
Naslov: Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

Lokacija: Litostrojska cesta 54, 1501 Ljubljana

T: 01 428 58 70
E: inz.mnz(at)gov.si

 

Lavra Bezovnik, inšpektorica svetnica

Naslov: Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

Lokacija: Litostrojska cesta 54, 1501 Ljubljana

T: 01 428 58 53

E: inz.mnz(at)gov.si

 

Maja Javornik, sekretarka

Naslov: Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

Lokacija: Litostrojska cesta 54, 1501 Ljubljana

T: 01 428 42 78

E: inz.mnz(at)gov.si

 

 

 

2.c Seznam upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

 

Inšpekcijski postopek in ukrepi

 

IRSNZ obravnava prijave, pritožbe, sporočila in druge vloge v zadevah iz svoje pristojnosti in vlagatelje na njihovo zahtevo obvestiti o svojih ukrepih najkasneje po opravljenem nadzoru in sprejetem zadnjem ukrepu oziroma ustavitvi postopka.

Ne glede na določbe zakona o splošnem upravnem postopku mora inšpektor obravnavati tudi anonimne prijave.

 

Če inšpektor v postopku ugotovi, da je prijava lažna, postopek ustavi. Šteje se, da je prijava lažna, če jo vlagatelj vloži, čeprav ve, da zavezanec ni kršil zakona ali drugega predpisa.

 

V postopku inšpektorja ima položaj stranke v postopku zavezanec. Vlagateljica oziroma vlagatelj pobude, prijave, sporočila ali druge vloge nima položaja stranke.
 
Ko inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ugotovi, da je kršen zakon ali drug predpis oziroma akt, katerega izvajanje nadzoruje, ima pravico in dolžnost, da:


• odredi ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi,
• izvede postopke v skladu z zakonom o prekrških,
• poda kazensko ovadbo za kaznivo dejanje za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti,
• predlaga pristojnemu organu sprejem ukrepov,
• odredi druge ukrepe in opravi dejanja, za katere je pooblaščen z zakonom ali drugim predpisom.

Če inšpektor ugotovi, da si je zavezanec pridobil s storitvijo kaznivega dejanja ali prekrška premoženjsko korist, pristojnemu organu predlaga njen odvzem.
 
Če ugotovi kršitev zakona ali predpisa, katerega izvajanje nadzoruje druga inšpekcija, sam ugotovi dejansko stanje, sestavi zapisnik in ga skupaj s predlogom za ukrepanje posreduje pristojni inšpekciji.
 
Zakon določa tudi posebne ukrepe inšpektorjev (začasna prepoved opravljanja dejavnosti, odvzem predmetov, dokumentacije), ukrepe, povezane s prepovedjo opravljanja dejavnosti, in ukrepe za varovanje pravic drugih oseb.
 
Prekrškovni postopek

 

Pooblaščene uradne osebe IRSNZ poleg inšpekcijskega postopka na podlagi ZIN vodijo in odločajo tudi v t. i. hitrem postopku za prekrške na podlagi ZP-1, razen v primerih, ki so taksativno našteti v zakonu in o katerih odločajo sodišča.
 
Pooblaščena uradna oseba IRSNZ kot prekrškovnega organa mora imeti ustrezno stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja. Vrsta in stopnja izobrazbe ter vsebina strokovnega izpita za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku je predpisana z Uredbo o vrsti izobrazbe, strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku (Uradni list RS, št. 75/2013).
 
Postopek o prekršku pred prekrškovnim organom se začne po uradni dolžnosti, ko prekrškovni organ v okviru svoje pristojnosti v ta namen opravi kakršnokoli dejanje, ali z vložitvijo pisnega predloga oškodovanca, državnega tožilca ali državnega organa, nosilca javnih pooblastil ali samoupravne lokalne skupnosti.
 
Strokovna pomoč

 

IRSNZ s ciljem preventivnega ukrepanja odgovarja na pisna vprašanja posameznikov, podjetij in institucij, ki se nanašajo na delovanje inšpekcije, preko medijev obvešča javnost o ugotovljenih nepravilnostih ter o posledicah kršitev zakonov in drugih predpisov ter na druge načine deluje v smislu osveščanja javnosti. Na tak način posredno daje zavezancem strokovno pomoč v zvezi s spoštovanjem zakonov in drugih predpisov iz pristojnosti inšpektorata.

Pri svojem delu IRSNZ sodeluje z drugimi inšpekcijami, policijo in drugimi državnimi organi.

 

 

2.č Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

2.d Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 

Metapodatkovni opis podatkovnih zbirk na podlagi ZDIJZ in Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

 

Seznam evidenc:  

1. evidenca pravnomočnih odločb o prekrških,

2. vpisnik za zadeve prekrškov, v katerih se izda plačilni nalog (Pn vpisnik),
3. vpisnik za zadeve prekrškov, v katerih se izda odločba o prekršku (Odl vpisnik),
4. vpisnik za zadeve, v katerih se vloži obdolžilni predlog,
5. seznam odvzetih predmetov,
6. evidenco zapadle, neplačane globe, sodne takse, stroškov postopka, odvzete premoženjske koristi in kazni

    za kršitev postopka ter uklonilnih zaporov,

7. evidenca nesreč na smučiščih,

8. letna poročila o delu organa.

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
 
Dostop prek spleta: Katalog je dostopen na spletnem naslovu www.mnz.gov.si.

Fizični dostop: Informacije so dostopne v prostorih Inšpektorata RS za notranje zadeve na lokaciji Litostrojska cesta 54, 1501 Ljubljana.

Dostop za ljudi s posebnimi potrebami: Ljudem s posebnimi potrebami je zagotovljen prilagojen dostop do informacij javnega značaja. Če želijo do informacij dostopati po elektronski poti, imajo možnost pretvorbe besedila v obliko, ki je bolj berljiva. Prosilci se lahko zglasijo osebno na IRSNZ, kjer se jim, če ne gre drugače, informacijo na njihovo zahtevo tudi prebere oz. ustno obrazloži.


4. Stroškovnik 

 

IRSNZ zaračunava materialne stroške posredovanja informacij javnega značaja na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in enotnega stroškovnika.

 

Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV). Če organ ugotovi, da bodo materialni stroški posredovanja informacij presegli 80 eurov (z vključenim DDV), lahko od prosilca zahteva vnaprejšnji polog.

 


5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
 
- podatki iz uradnih evidenc, ki jih IRSNZ vodi v skladu s 203. in 206. členom ZP-1,
- informacija v zvezi s stroški službenih potovanj predstojnikov organa,

- podatki in pojasnila s področja nadzora orožja in strelišč.