Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

AKTUALNO

 

PODROBNEJŠA NAVODILA ZA PRVI VNOS PODATKOV V REGISTER ZAVEZANCEV ZA INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA (RZIJZ) S STRANI OBČIN IN MINISTRSTEV

 

Objavljamo podrobnejša navodila in pojasnila v zvezi s prvim vnosom podatkov v RZIJZ (MJU, dopolnjena verzija - verzija 2, z dne 3. 10. 2014

 

in  VZORČNI PRIMERseznama zavezancev za vnos v RZIJZ

 

ter link na arhivsko mesto MJU, kjer je objavljen Katalog zavezancev za IJZ(razvidni so tudi izvajalci različnih javnih služb).

 

 

 

PREDSTAVITEV REGISTRA ZAVEZANCEV ZA INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA


Predstavniki ministrstev in samoupravnih lokalnih skupnosti so se udeležli seminarja »Predstavitev Registra zavezancev za informacije javnega značaja«, ki je bil ponedeljek, 22. 9. 2014, ob 10.00 uri v prostorih Ministrstva za notranje zadeve, Policijske akademije v Tacnu, Rocenska ulica 56, Ljubljana, velika predavalnica 2.

 

Na predstavitvi so sodelovali predstavniki Ministrstva za javno upravo in AJPES.

 

Program:

 

1. Zakonodajna ureditev Registra zavezancev za informacije javnega značaja in

    obveznosti ministrstev in samoupravnih lokalnih skupnosti
2. Predstavitev aplikacije RZIJZ in seznanitev z načinom elektronske prijave preko

    portala Ajpes

 

Objavljamo predstavitve s seminarja:

 

RZIJZ  MJU

RZIJZ  AJPES

POOBLASTILA  AJPES 

 

 

V kolikor imate vsebinska vprašanja v zvezi z Registrom zavezancev za informacije javnega značaja jih pošljite na elektronski naslovstips.mnz@gov.si. 

 

Za tehnično pomoč v zvezi z RZIJZ se obrnite na AJPES. Za več informacij o RZIJZ s strani AJPESA kliknite tukaj.

 

 

REGISTER ZAVEZANCEV ZA INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA PRI AJPES - PRIPRAVA SEZNAMA ZAVEZANCEV IZ PRISTOJNOSTI ZA VNOS V REGISTER

 

Novela Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 23/14; v nadaljevanju ZDIJZ-C) in na njeni podlagi sprejeti Pravilnik o vzpostavitvi in vodenju Registra zavezancev za informacije javnega značaja (Ur. l. RS, št. 47/2014); v nadaljevanju: Pravilnik), predstavljata podlago za vzpostavitev Registra zavezancev za informacije javnega značaja (v nadaljevanju: Register zavezancev) pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES).

 

Register zavezancev bo na enem mestu zagotovil pregled nad vsemi poslovnimi subjekti, ki so porabniki javnih sredstev (državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb), oziroma poslujejo s sredstvi v lasti države in občin (gospodarske družbe in druge pravne osebe zasebnega prava pod prevladujočim vplivom države, občin ali drugih oseb javnega prava). Poleg evidentiranja novih zavezancev na podlagi ZDIJZ-C je namen vzpostavitve Registra zavezancev zagotoviti tudi večjo preglednost nad aktualnimi zavezanci za informacije javnega značaja, predvsem nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb.

 

AJPES mora v skladu s 23. členom ZDIJZ-C vzpostaviti Register zavezancev iz 3. b člena ZDIJZ-C najkasneje do 17.10.2014, in zagotoviti pogoje za posredovanje elektronskih prijav zavezancev na podlagi 3. č člena zakona najkasneje mesec dni pred potekom tega roka. 

 

Za namen vzpostavitve Registra zavezancev bodo morala ministrstva in samoupravne lokalne skupnosti pripraviti ažuren seznam vseh zavezancev iz svoje pristojnosti. V skladu s 3. č členom ZDIJZ-C pa bodo ministrstva in organi samoupravnih lokalnih skupnosti tudi kasneje, ko bo Register zavezancev že vzpostavljen, morala v Register zavezancev pri AJPES prijavljati vse novonastale zavezance iz svoje pristojnosti, in sicer: osebe javnega prava (vključno z javnimi podjetji), izvajalce javnih služb in nosilce javnih pooblastil ter pravne osebe zasebnega prava, ki niso gospodarske družbe, v katerih nastopajo kot ustanovitelji (če podatek o ustanovitelju ni vpisan v Poslovnem registru Slovenije), najkasneje v 15 dneh po ustanovitvi osebe javnega ali zasebnega prava, podelitvi javnega pooblastila ali pričetku izvajanja gospodarske javne službe.

 

Prijavo zavezanca bo potrebno oddati elektronsko, AJPES pa bo v ta namen razvil  uporabnikom prijazno spletno aplikacijo, ki bo omogočala hiter in enostaven vnos podatkov. Ne glede na to pa bo kvaliteta podatkov v Registru zavezancev v veliki meri odvisna od informacij, ki jih bodo sporočali prijavitelji, zato je pri pripravi podatkov o zavezancih bistvena pravilnost, natančnost in ažurnost podatkov. Za vnos podatkov v Register zavezancev (RZIJZ) je potrebno imeti pooblastilo predstojnika organa.

 

V prilogi so predstavljena podrobnejša navodila za pripravo seznamov zavezancev, ki so jih pripravili sodelavci Službe za transparentnost, integriteto in politični sistem MNZ v sodelovanju z AJPES (Priloga 1). Navedeni so tudi kontaktni podatki za primere dodatnih vprašanj. Prav tako je priložena tudi tabela, ki lahko služi kot delovni pripomoček za pripravo seznamov zavezancev iz pristojnosti posameznega prijavitelja (priloga 2) ter šifrant vrst pravnih podlag za vpis v Register zavezancev (priloga 3).

  

Navodila za pripravo seznamov zavezancev – Priloga 1

Tabela – delovni pripomoček kot primer za vnos podatkov – Priloga 2

Šifrant vrst pravnih podlag za vpis zavezancev v register zavezancev – Priloga 3

 

 

Dodatno je pri pripravi seznama koncesionarjev lahko v pomoč poročilo Ministrstva za finance o sklenjenih oblikah javno-zasebnega partnerstva (zadnje sicer iz 2009).

 

Objavljamo tudi vzorčni primer priprave podatkov o posameznih zavezancih kot osnove za vnos v Register zavezancev: kliknite tukaj

 

 

BROŠURA ZDIJZ-C

 

Ministrstvo za notranje zadeve RS je v sodelovanju z Informacijskim pooblaščencem RS kot delovni pripomoček pripravilo spletno brošuro za izvajanje novele Zakona o dostopu do informacij javnega značaja - ZDIJZ-C, z naslovom Obveznosti podjetij pod prevladujočim vplivom države, lokalnih skupnosti ali drugih oseb javnega prava.

 

ZDIJZ-C - Obveznosti podjetij pod prevladujočim vplivom države, lokalnih skupnosti ali drugih oseb javnega prava -spletna brošura

ZDIJZ-C - Obveznosti podjetij pod prevladujočim vplivom države, lokalnih skupnosti ali drugih oseb javnega prava - brošura v PDF

 

    

NOVELA ZDIJZ-C

 

Državni zbor je na 22. redni seji, 6. marca 2014, sprejel novelo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C), ki obveznost posredovanja informacij javnega značaja z organov javnega sektorja širi tudi na podjetja v večinski lasti (oz. pod prevladujočim vplivom) države ali občin, z namenom večje odgovornosti in učinkovitosti upravljanja s sredstvi teh podjetij. Pregled zavezancev bo razviden iz registra zavezancev, ki bo vzpostavljen s strani Ajpes RS.

Navedena podjetja bodo poslej morala na podlagi zahteve za dostop po ZDIJZ razkriti podatke iz pogodb o izdatkih, predvsem osnovne podatke iz pogodbe – vrsta posla, pogodbeni partner, pogodbena vrednost in trajanje posla (glede preostalega besedila bo mogoče sklicevanje na poslovno skrivnost). Osnovne podatke iz donatorskih, svetovalnih, sponzorskih in avtorskih pogodb bodo podjetja morala proaktivno objavljati - na svojih spletnih straneh v 5 dneh od sklenitve pogodbe.
 
Javni bodo tudi podatki o plačah, odpravninah in drugih bonitetah članov uprav in nadzornih svetov (te podatke bodo morala podjetja prav tako objavljati na svojih spletnih straneh). 
 
Uprava RS za javna plačila bo v skladu z ZDIJZ-C posredovala v svetovni splet informacije javnega značaja o plačilnih transakcijah opravljenih s strani pretežnega dela dosedanjih zavezancev in določenega dela novih zavezancev za dostop do informacij javnega značaja. Poleg podatkov o transakcijah tistih poslovnih subjektov, ki so že sedaj razvidni iz aplikacije Supervizor, bodo tako v splet posredovani tudi podatki o plačilnih transakcijah javnih gospodarskih zavodov, javnih podjetij (po zakonu, ki ureja gospodarske javne službe) ter podjetij v 100-odstotni lasti RS, občin ali drugih oseb javnega prava. Spletna objava bo zagotovljena preko evidentiranja podatkov o izdatkih, ki jih bodo Upravi za javna plačila posredovale poslovne banke.

 

Z uveljavitvijo novele zakona (15 dni po objavi v Uradnem listu RS) bo Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) morala objaviti podatke o tistih slabih kreditih neplačnikov (pravnih oseb), ki so bili iz bank v prevladujoči lasti države preneseni nanjo dne 18.12.2013, in sicer o kreditodajalcu in kreditojemalcu, višini posojila, o tem, kdo je kredit odobril in kako je zavarovan. DUTB bo takoj po uveljavitvi zakona objavila celoten seznam neplačnikov in skupno bruto izpostavljenost do posameznega neplačnika (podatki iz pogodbe z dne 18.12.2013 med DUTB in banko), v roku 3 mesecev po uveljavitvi zakona pa tudi določene glavne podatke, navedene zgoraj, o posameznem kreditu.
 
Neuradno prečiščeno besedilo ZDIJZ - objavljeno na PIS RS

 

Novela ZDIJZ - C

 

Novela ZDIJZ - C  (angleška verzija)

 

Na spletnih straneh Informacijskega pooblaščenca je v angleškem jeziku objavljena celotna prečiščena verzija ZDIJZ (vključeni sta noveli ZDIJZ-C in ZDIJZ-D).

 

 

PRAVNA MNENJA MNZ V ZVEZI Z IZVAJANJEM NOVELE ZDIJZ-C: 

 

Glede katerih pogodb velja obveznost objave na spletu (11. odst. 10.a člena ZDIJZ)

 

Pooblaščene osebe - izpit po ZUP, pogodbe in prejemki ki se objavljajo na spletu (11. in 12. odstavek 10.a člena ZDIJZ)

 

Odgovor v zvezi s stroškovnikom zavezancev za posredovanje IJZ

 

Obseg zavezanosti javnih podjetij, ki so hkrati pravni subjekti pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava