Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INŠPEKCIJSKI NADZOR


Inšpekcijski nadzor s področja notranjih zadev

 
Inšpektorji na področjih inšpekcijskih nadzorov preverjajo izvajanje materialnih predpisov. Kadar pri svojem delu ugotovijo sistemska odstopanja, neskladja, nepravilnosti in druge pomanjkljivosti, organ poda pobude in oblikuje predloge za dopolnitev in spremembo ustreznih predpisov.
 
Inšpektorat pri opravljanju svoje dejavnosti sodeluje z drugimi državnimi organi. Pri izvajanju inšpekcijskega nadzorstva se neposredno povezuje predvsem z drugimi inšpekcijskimi organi in s policijo.

 

Inšpektorji svoja pooblastila izvršujejo po celotni državi.

 

Inšpektor mora obravnavati prijave, pritožbe, sporočila in druge vloge v zadevah iz svoje pristojnosti in vlagatelje na njihovo zahtevo obvestiti o svojih ukrepih najkasneje po opravljenem nadzoru in sprejetem zadnjem ukrepu oziroma ustavitvi postopka.

 

Ne glede na določbe zakona o splošnem upravnem postopku mora inšpektor obravnavati tudi anonimne prijave.

 

Če inšpektor v postopku ugotovi, da je prijava lažna, postopek ustavi. Šteje se, da je prijava lažna, če jo vlagatelj vloži, čeprav ve, da zavezanec ni kršil zakona ali drugega predpisa.

 

V postopku inšpektorja ima položaj stranke v postopku zavezanec. Vlagateljica oziroma vlagatelj pobude, prijave, sporočila ali druge vloge nima položaja stranke.

 

Prijave, pritožbe, pohvale, pobude in predloge za inšpekcijski nadzor, sporočila in druge vloge iz pristojnosti inšpektorata lahko posredujete:

- po elektronski pošti na e-naslov inz.mnz(at)gov.si
- po navadni pošti na naslov Inšpektorat za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana
- prek portala e-uprava

 

Vrste inšpekcijskega nadzora nadzora:
- redni nadzor,
- izredni nadzor (na podlagi pobude),
- ponovni nadzor (opravi se po preteku roka, določenega za odpravo kršitev).

 

Kriteriji za določanje prioritetnih inšpekcijskih nadzorov v letu 2019:

 

Inšpekcijski nadzori v letu 2019 bodo izvedeni na podlagi Ocene tveganja na področjih od najbolj do najmanj prioritetnih: a) zasebno varovanje, b) orožje, eksploziva in pirotehnika, c) varnost na smučiščih, d) detektivska dejavnost in e) tajni podatki. 

 

Minister za notranje zadeve je Inšpektoratu RS za notranje zadeve za leto 2019 odredil prioritetno izvedbo izrednih inšpekcijskih nadzorov vseh trgovin z orožjem v Republiki Sloveniji.

 

Glede na organizacijske, kadrovske in finančne zmožnosti bo v letu 2019 izvedenih med 680 in 700 inšpekcijskih nadzorov. Število inšpekcijskih nadzorov bo ustrezno prilagojeno še glede na prioritete in aktualno problematiko. Ocenjuje se, da bo na podlagi prejetih pobud in prijav v letu 2019 izvedeno okvirno med 40 in 50 inšpekcijskih nadzorov. Prioritetne inšpekcijske nadzore, kjer se bo ocenilo, da obstaja nevarnost za življenje, zdravje in premoženje ljudi oziroma to zahteva javni interes, se bo izvedlo nemudoma. 

 

Ker so nadzirana področja v pristojnosti inšpektorata zelo široka, bodo inšpekcijski nadzori na posameznih področij dela ciljno usmerjeni predvsem na ključno problematiko določenega področja in sicer: 

 

a)    Zasebno varovanje:
-    varovanje za državo pomembnih objektov (kritična infrastruktura),
-    nočni lokali in diskoteke, kjer se prirejajo javne prireditve,
-    večje javne prireditve (športne in zabavne) po celotni državi, kjer gre za veliko koncentracijo ljudi oz. obiskovalcev in je stopnja tveganja višja, 
-    varnostne službe na sedežih - predvsem tam, kjer se pojavljajo pogoste kršitve in nepravilnosti ter prijave,
-    načrtovanje in izvajanje sistemov tehničnega varovanja in preverjanje spoštovanja standardov na področju zasebnega varovanja,
-    varovanje prevoza denarja in drugih vrednostnih pošiljk, 
-    varovanje denarnih ustanov, trgovskih centrov in drugih pomembnih objektov (npr. državni organi). 

 

b)    Orožje, eksploziva in pirotehnika 
-    TRGOVINE Z OROŽJEM 
-    varnost na streliščih,
-    proizvodnja in promet z orožjem,
-    nadzor nad subjekti, ki posedujejo orožne posestne listine in imajo v posesti več kosov orožja (strelska društva in različna druga društva),
-    priprava in izvedba ognjemetov,
-    distribucija, skladiščenja in prodaja pirotehničnih izdelkov.

 

c)    Varnost na smučiščih
-    zagotavljanje varnosti in reda na smučiščih s poudarkom na delu nadzornikov na smučiščih (posebno v času šolskih počitnic, ko je obiskanost smučišč največja).

 

d)    Detektivska dejavnost
-    izvajanje detektivske dejavnosti in preverjanje izpolnjevanja pogojev nosilcev, 
-    preverjanje subjektov, ki oglašujejo to dejavnost brez ustrezne licence.

 

e)    Tajni podatki 
-    varovanje in poslovanje s tajnimi podatki v zasebnem in javnem sektorju. 

 

Načrtovani so skupni nadzori z Inšpektortom RS za delo na področju zasebnega varovanja, kjer IRSNZ prejema največ prijav povezanih s kršitvami pravic iz delovnega razmerja ter skupni nadzori s Policijo, Tržnim inšpektoratorm RS ter Inšpektoratom RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

 

 Nadzor na področju pristojnosti IRSNZ izvajajo inšpektorji - pooblaščene uradne osebe:

 

Lavra Bezovnik, inšpektorica svetnica
Iztok Conič, inšpektor višji svetnik

Andrej Frelih, inšpektor II
Gregor Gabrijel, inšpektor svetnik
Vesna Gutman, inšpektorica svetnica
Alja Jančar, inšpektorica svetnica
Igor Juršič, inšpektor svetnik
Vojko Kos, inšpektor višji svetnik

Saša Ljubišić, inšpektorica II
Matija Remec, inšpektor svetnik
Vinko Ribič, inšpektor I

Almir Talić, inšpektor svetnik

 

 

Inšpektorji imajo pooblastila za odločanje, ki obsega tudi pooblastilo za vodenje postopka pred odločitvijo.