Skoči na vsebino

MIGRACIJSKA ZAKONODAJA IN DRŽAVLJANSTVO


ZAKONI:

 1. Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva - ZPŠOIRSP (Uradni list RS, št. 99/2013 in 85/18)
 2. Zakon o državljanstvu Republike Slovenije - ZDRS (Uradni list RS, št. 24/07 - uradno prečiščeno besedilo in 40/17)
 3. Zakon o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji – ZUSDDD (Uradni list RS, št. 76/10 - uradno prečiščeno besedilo)
 4. Zakon o mednarodni zaščiti - ZMZ-1 (Uradni list RS, št. 16/17)
 5. Zakon o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju - BHROPS (Uradni list RS, št. 20/01)
 6. Zakon o ratifikaciji ustave Mednarodne organizacije za migracije – MUMOM (Uradni list RS, št. 28/99 in 2/04 - ZPNNVSM)
 7. Zakon o tujcih - ZTuj-2 (Uradni list RS, št. 1/18- ZTuj-2-UPB6 - uradno prečiščeno besedilo) 
 8. Zakon o začasnem zatočišču - ZZZat (Uradni list RS, št. 20/97 in 94/00 - odl. US, 67/02, 2/04 - ZPNNVSM in 65/05 - ZZZRO)
 9. Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb - ZZZRO (Uradni list RS, št. 16/17 - UPB1 - uradno prečiščeno besedilo)


PODZAKONSKI AKTI:

 1. Uredba o državah, katerih državljani potrebujejo letališki tranzitni vizum za tranzit preko letališč v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 58/01)
 2. Uredba o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske Unije (Uradni list RS, št. 70/12 in 58/16)
 3. Uredba o merilih in okoliščinah ugotavljanja pogojev pridobitve državljanstva Republike Slovenije v postopku naturalizacije (Uradni list RS, št. 51/07 in 112/09)
 4. Uredba o merilih za ugotavljanje nacionalnega interesa pri sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije na podlagi 13. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 41/07, 45/10 in 24/13)
 5. Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic oseb z začasno zaščito (Uradni list RS, št. 31/06)
 6. Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito (Uradni list RS, št. 72/17)
 7. Uredba o načinu izvedbe preselitve oseb, ki so v Republiko Slovenijo sprejete na podlagi kvote in delitve bremen med državami članicami Evropske unije (Uradni list RS, št. 24/17)
 8. Pravilnik o načinu ugotavljanja zadostnih sredstev za preživljanje v postopku izdaje dovoljenja za prebivanje (Uradni list RS, št. 61/12)
 9. Pravilnik o obrazcu potnega lista za tujca in načinu zajemanja prstnih odtisov (Uradni list RS, št. 53/12 in 55/13) 
 10. Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje gospodarskega interesa Republike Slovenije za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje tujcu (Uradni list RS, št. 50/12)
 11. Pravilnik o postopku s tujcem, ki izrazi namen podati prošnjo za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji ter postopku sprejema prošnje za mednarodno zaščito (Uradni list RS, št. 29/17)
 12. Pravilnik o vsebini, formatu in načinu razveljavitve vizuma (Uradni list RS, št. 18/12)
 13. Pravilnik o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje, načinu zajemanja prstnih odtisov in načinu označitve prenehanja dovoljenja za prebivanje (Uradni list RS, št. 62/15 in 79/15)  
 14. Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic prosilcem za mednarodno zaščito (Uradni list RS, št. 27/17)
 15. Pravilnik o načinu dostopa prosilcev za mednarodno zaščito do svetovalcev za begunce ter nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcem za begunce (Uradni list RS, št. 22/17)
 16. Pravilnik o obrazcu vloge za začasno zaščito, obrazcu zahtevka za denarno pomoč in obrazcu izkaznice osebe z začasno zaščito (Uradni list RS, št. 26/06)
 17. Pravilnik o postopku in načinu slovesnega dejanja podaje prisege (Uradni list RS, št. 42/07)
 18. Pravilnik o postopku premestitve oseb z začasno zaščito (Uradni list RS, št. 110/05)
 19. Pravilnik o vsebini, obliki in načinu izdaje ter prenehanja potrdil o prijavi prebivanja in dovoljenj za prebivanje za državljane držav članic Evropske unije in njihove družinske člane ter družinske člane slovenskih državljanov (Uradni list RS, št. 80/17)
 20. Pravilnik o določitvi obrazca prošnje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje (Uradni list RS, št. 76/99 in 61/10)
 21. Pravilnik o načinu izdaje, vsebini in obliki dovoljenj za prebivanje za državljane Švicarske konfederacije in njihove družinske člane (Uradni list RS, št. 99/11, 17/12 - popr., 90/12 in 65/13)
 22. Uredba o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije (Uradni list RS, št. 70/12 in 58/16)
 23. Pravilnik o vsebini, obliki in načinu izdaje potnega lista za begunca (Uradni list RS, št. 79/16)
 24. Uredba o načinu izvajanja zakonitega zastopanja mladoletnikov brez spremstva ter načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva zunaj azilnega doma ali njegove izpostave (Uradni list RS, št. 35/17)
 25. Navodilo o postopku in načinu ravnanja z osebami, ki v času trajanja začasne zaščite nezakonito vstopijo v Republiko Slovenijo (Uradni list RS, št. 34/06)
 26. Navodilo o zavrnitvi vstopa v Republiko Slovenijo državljanu Evropske unije in družinskemu članu državljana Evropske unije (Uradni list RS, št. 59/12)
 27. Navodilo o razlogih za zavrnitev vstopa v Republiko Slovenijo državljanu tretje države (Uradni list RS, št. 59/12)

 

DRUGI PREDPISI:

 1. Resolucija o imigracijski politiki - ReIPRS (Uradni list RS, št. 40/99)
 2. Resolucija o migracijski politiki - ReMPRS (Uradni list RS, št. 106/02)
 3. Odlok o razglasitvi Republike Hrvaške za varno tretjo državo (Uradni list RS, št. 50/08)
 4. Odlok o določitvi seznama varnih izvornih držav (Uradni list RS, št. 13/16)