Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MIGRACIJSKA ZAKONODAJA IN DRŽAVLJANSTVO


ZAKONI:

 1. Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva - ZPŠOIRSP (Uradni list RS, št. 99/2013 in 85/18)
 2. Zakon o državljanstvu Republike Slovenije - ZDRS (Uradni list RS, št. 24/07 - uradno prečiščeno besedilo in 40/17)
 3. Zakon o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji – ZUSDDD (Uradni list RS, št. 76/10 - uradno prečiščeno besedilo)
 4. Zakon o mednarodni zaščiti - ZMZ-1 (Uradni list RS, št. 16/17)
 5. Zakon o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju - BHROPS (Uradni list RS, št. 20/01)
 6. Zakon o ratifikaciji ustave Mednarodne organizacije za migracije – MUMOM (Uradni list RS, št. 28/99 in 2/04 - ZPNNVSM)
 7. Zakon o tujcih - ZTuj-2 (Uradni list RS, št. 1/18- ZTuj-2-UPB6 - uradno prečiščeno besedilo) 
 8. Zakon o začasnem zatočišču - ZZZat (Uradni list RS, št. 20/97 in 94/00 - odl. US, 67/02, 2/04 - ZPNNVSM in 65/05 - ZZZRO)
 9. Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb - ZZZRO (Uradni list RS, št. 16/17 - UPB1 - uradno prečiščeno besedilo)


PODZAKONSKI AKTI:

 1. Uredba o državah, katerih državljani potrebujejo letališki tranzitni vizum za tranzit preko letališč v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 58/01)
 2. Uredba o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske Unije (Uradni list RS, št. 70/12 in 58/16)
 3. Uredba o merilih in okoliščinah ugotavljanja pogojev pridobitve državljanstva Republike Slovenije v postopku naturalizacije (Uradni list RS, št. 51/07 in 112/09)
 4. Uredba o merilih za ugotavljanje nacionalnega interesa pri sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije na podlagi 13. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 41/07, 45/10 in 24/13)
 5. Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic oseb z začasno zaščito (Uradni list RS, št. 31/06)
 6. Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito (Uradni list RS, št. 72/17)
 7. Uredba o načinu izvedbe preselitve oseb, ki so v Republiko Slovenijo sprejete na podlagi kvote in delitve bremen med državami članicami Evropske unije (Uradni list RS, št. 24/17)
 8. Pravilnik o načinu ugotavljanja zadostnih sredstev za preživljanje v postopku izdaje dovoljenja za prebivanje (Uradni list RS, št. 61/12)
 9. Pravilnik o obrazcu potnega lista za tujca in načinu zajemanja prstnih odtisov (Uradni list RS, št. 53/12 in 55/13) 
 10. Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje gospodarskega interesa Republike Slovenije za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje tujcu (Uradni list RS, št. 50/12)
 11. Pravilnik o postopku s tujcem, ki izrazi namen podati prošnjo za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji ter postopku sprejema prošnje za mednarodno zaščito (Uradni list RS, št. 29/17)
 12. Pravilnik o vsebini, formatu in načinu razveljavitve vizuma (Uradni list RS, št. 18/12)
 13. Pravilnik o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje, načinu zajemanja prstnih odtisov in načinu označitve prenehanja dovoljenja za prebivanje (Uradni list RS, št. 62/15 in 79/15)  
 14. Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic prosilcem za mednarodno zaščito (Uradni list RS, št. 27/17)
 15. Pravilnik o načinu dostopa prosilcev za mednarodno zaščito do svetovalcev za begunce ter nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcem za begunce (Uradni list RS, št. 22/17)
 16. Pravilnik o obrazcu vloge za začasno zaščito, obrazcu zahtevka za denarno pomoč in obrazcu izkaznice osebe z začasno zaščito (Uradni list RS, št. 26/06)
 17. Pravilnik o postopku in načinu slovesnega dejanja podaje prisege (Uradni list RS, št. 42/07)
 18. Pravilnik o postopku premestitve oseb z začasno zaščito (Uradni list RS, št. 110/05)
 19. Pravilnik o vsebini, obliki in načinu izdaje ter prenehanja potrdil o prijavi prebivanja in dovoljenj za prebivanje za državljane držav članic Evropske unije in njihove družinske člane ter družinske člane slovenskih državljanov (Uradni list RS, št. 80/17)
 20. Pravilnik o določitvi obrazca prošnje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje (Uradni list RS, št. 76/99 in 61/10)
 21. Pravilnik o načinu izdaje, vsebini in obliki dovoljenj za prebivanje za državljane Švicarske konfederacije in njihove družinske člane (Uradni list RS, št. 99/11, 17/12 - popr., 90/12 in 65/13)
 22. Uredba o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije (Uradni list RS, št. 70/12 in 58/16)
 23. Pravilnik o vsebini, obliki in načinu izdaje potnega lista za begunca (Uradni list RS, št. 79/16)
 24. Uredba o načinu izvajanja zakonitega zastopanja mladoletnikov brez spremstva ter načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva zunaj azilnega doma ali njegove izpostave (Uradni list RS, št. 35/17)
 25. Navodilo o postopku in načinu ravnanja z osebami, ki v času trajanja začasne zaščite nezakonito vstopijo v Republiko Slovenijo (Uradni list RS, št. 34/06)
 26. Navodilo o zavrnitvi vstopa v Republiko Slovenijo državljanu Evropske unije in družinskemu članu državljana Evropske unije (Uradni list RS, št. 59/12)
 27. Navodilo o razlogih za zavrnitev vstopa v Republiko Slovenijo državljanu tretje države (Uradni list RS, št. 59/12)

 

DRUGI PREDPISI:

 1. Resolucija o imigracijski politiki - ReIPRS (Uradni list RS, št. 40/99)
 2. Resolucija o migracijski politiki - ReMPRS (Uradni list RS, št. 106/02)
 3. Odlok o razglasitvi Republike Hrvaške za varno tretjo državo (Uradni list RS, št. 50/08)
 4. Odlok o določitvi seznama varnih izvornih držav (Uradni list RS, št. 13/16)