Skoči na vsebino

VOLITVE, REFERENDUM, POLITIČNE STRANKE


ZAKONI:

 

 1. Zakon o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06-UPB1 in 54/07 Odl.US: U-I-7/07-22)
 2. Zakon o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v evropski parlament (Uradni list RS, št. 40/04-UPB1, 41/07-ZVRK, 109/09 in 9/14)
 3. Zakon o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92, 11/03 Skl.US: U-I-417/02-7 in 73/03 Odl.US: U-I-346/02-13, 49/2008 Skl.US: U-I-272/07-12)
 4. Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS, 11/11, 98/13, neuradno prečiščeno besedilo št. 3)
 5. Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 - UPB1)
 6. Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-UPB3, 45/08 in 83/12)
 7. Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07-UPB2); glej tudi Ustavni zakon o spremembah 90., 97. in 99. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 47/13)
 8. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o državljanski pobudi (Uradni list RS, št. 42/12 in 17/14)
 9. Zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13)
 10. Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05-UPB1, 103/07, 99/13, 46/14)


PODZAKONSKI AKTI:

 1. Pravilnik o registru političnih strank in o obrazcu ustanovne izjave (Uradni list RS, št. 54/08)
 2. Pravilnik o vsebini in načinu predložitve letnega poročila političnih strank (Uradni list RS, št. 50/14)
 3. Odredba o določitvi obrazca za pridobitev podatka, ali je fizična oseba, ki ni član politične stranke in je prispevala prispevek politični stranki, državljan Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 64/14)
 4. Odredba o določitvi datuma, od katerega se letna poročila političnih strank posredujejo preko spletnega portala Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 11/15)