Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

BOJ PROTI TRGOVINI Z LJUDMI

Vstopna točka za anonimno e-prijavo trgovine z ljudmi:

 


Trgovina z ljudmi je svetovni družbeni problem, katerega razsežnosti presegajo nacionalno in področno umestitev. Gre za hudo kaznivo dejanje, pogosto storjeno s strani organiziranih kriminalnih združb, vse pogosteje pa se trgovina z ljudmi obravnava tudi iz vidika kratenja temeljnih človekovih pravic in dostojanstva žrtvam trgovanja.

 

V evropskem prostoru problem povezujejo predvsem z gospodarskimi in političnimi spremembami ter brezperspektivnostjo ekonomij v državah razvoja, pa tudi z nastajajočimi kriznimi žarišči v različnih predelih sveta. Nastale socialne, družbene in kulturološke razlike prispevajo k različnosti pogledov in pristopov do obravnave te problematike.

 

Kljub temu je s strani mednarodne skupnosti opredeljenih več pojavnih oblik izkoriščanja trgovine z ljudmi, ki se spreminjajo in dopolnjujejo glede na specifiko okolja in razmer, v katerih se odvija. Krepi se tudi zavedanje nevarnosti, ki jih ta pojav prinaša sodobni družbi in ponekod postaja strukturna komponenta nekaterih gospodarskih panog, predvsem pa posega v temeljne pravice in svoboščine posameznika, ki se postane žrtev trgovanja.

 

Da ne gre za nov pojav, je razvidno iz zgodovine mednarodnih dokumentov, ki opredeljujejo to problematiko. Prizadevanja večine mednarodnih organizacij za boj proti trgovini z ljudmi so usmerjena v poenotenje nacionalnih zakonodaj o preprečevanju, zatiranju in kaznovanju trgovine z ljudmi ter pomoči žrtvam tega pojava.

 

Nacionalni koordinator

 

V Sloveniji je bil za to področje februarja 2002 imenovan nacionalni koordinator, ki vodi tudi Medresorsko delovno skupino za boj proti trgovini z ljudmi, ustanovljeno s strani Vlade Republike Slovenije sprva decembra 2003 in kasneje ponovno julija 2012. O svojih aktivnostih medresorska delovna skupina seznanja Vlado Republike Slovenije v letnih poročilih.

 

 

 

Nacionalni koordinator

mag. Sandi Čurin

Ministrstvo za notranje zadeve

Štefanova 2, Ljubljana 

Telefon: + 386 1 428 47 21

E-pošta: sandi.curin(at)gov.si

 

V letu 2004 je medresorska delovna skupina pripravila prvi dvoletni Akcijski načrt za preprečevanje in boj proti trgovini z ljudmi ter pomoči njenim žrtvam, vlada pa ga je potrdila. Praksa dvoletnih akcijskih načrtov se je izkazala kot zelo dobra. Načrti temeljijo na preventivnem in zaščitnem delovanju vseh organov in organizacij, ki imajo svoje predstavnike v medresorski delovni skupini za boj proti trgovini z ljudmi. Temelji tudi na izobraževanju in mednarodnem sodelovanju strokovnih delavcev, uradnikov ter članov civilne družbe, katerih aktivnosti posegajo na področje trgovine z ljudmi. Hkrati je to izvedbeni dokument, h kateremu se zavežejo sodelujoča resorna ministrstva in vladne službe.

 

Infografika: Trgovina z ljudmi v Sloveniji v obdodbju 2010-2016

Trgovina z ljudmi: nevarnosti in preprečevanje

Trgovina z ljudmi: različne pojavne oblike in vidiki

Trgovina z ljudmi: Kritičen pogled na problematiko trgovine z ljudmi v Sloveniji ob upoštevanju mednarodnih priporočil in evropskega pravnega reda

Prisilne poroke

 

Več o trgovini z ljudmi

 

Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi se je v letu 2016 usmerila na ozaveščanje podjetij in delodajalcev in pri tem sledila dobri praksi iz Danske. Rezultat je slovenska različica e-priročnika za preprečevanje prikritega prisilnega dela. Praktično preventivno orodje omogoča upravljanje tveganj in vključuje korake, s katerimi se je mogoče izogniti vpletenosti v trgovino z ljudmi. Interaktivni priročnik je namenjen zlasti tistim podjetjem, ki zaposlujejo veliko nekvalificiranih delavcev, ki delavce najemajo preko zaposlitvenih agencij in tistim, ki pogosto angažirajo podizvajalce.

 

 

Priročnik o identifikaciji, pomoči in zaščiti žrtev trgovine z ljudmi je nastal na podlagi Poročila (GRETE) o izvajanju Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi v Sloveniji in seznama priporočil skupine GRETA. Namenjen je državnim organom, nosilcem javnih pooblastil, izvajalcem javnih služb, organom samoupravnih lokalnih skupnosti in nevladnim organizacijam, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko trgovine z ljudmi. V priročniku so zajete pravice žrtev trgovine z ljudmi, postopki s prepoznanimi žrtvami v programih Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi, postopki policije v zvezi z nudenjem pomoči in zagotavljanjem varnosti žrtev ter pravice in obveznosti (do) žrtev v zvezi s postopki mednarodne zaščite in njihove vrnitve v izvorno državo.

 

Skupne preiskovalne skupine

 

Projekt Vzpostavljanje pogojev za ustanavljanje skupnih preiskovalnih skupin za potrebe boja proti trgovini z ljudmi v JV Evropi (JIT THB) temelji na vzpostavljanju in učinkovitejšemu boju proti trgovini z ljudmi. Gre za aktivnosti, ki nudijo potrebno logistično platformo nadaljnjemu operativnemu delovanju. S tem projektom je Ministrstvo za notranje zadeve ob podpori partnerjev kandidiralo na razpis Komisije EU znotraj programa ISEC 2010 in ISEC 2012 v okviru Framework Partnership Agreement.

 

Cilji projekta so:
- oblikovanje seznama kontaktnih točk za izvajanje skupnih preiskovalnih skupin (JIT) na področju boja proti trgovini z ljudmi in seznama kontaktnih točk v policiji, tožilstvu in organizacijah, ki se ukvarjajo s pomočjo žrtvam trgovine z ljudmi;
- oblikovanje protokola dostopa do kontaktnih točk za izvajanje JIT;
- pregled organiziranosti in pristojnosti posameznih organov ali služb za izvajanje oziroma vodenje skupnih preiskovalnih skupin v  posameznih državah;
- vzpostavitev mehanizmov za koordinacijo in izvedbo operativnih aktivnostih ter izmenjava dobrih praks o uporabljenih strategijah in tehnikah.

 

Projekt se je zaključil s konferenco v Sloveniji, na kateri so sodelovali izvajalci projekta in nacionalne kontaktne točke, nacionalni koordinatorji ter predstavniki Europola in Eurojusta. Iz naslova projekta se pričakuje povečano sodelovanje med strokovnjaki, uporaba ključnih informacij o JIT in trgovini z ljudmi ter večja osveščenost organov odkrivanja in pregona o možnostih, ki jih ponuja oblikovanje skupnih preiskovalnih skupin.