Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

EKSPLOZIVI IN PIROTEHNIKA

Dovoljenje za proizvodnjo ali promet z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki

 

Za opravljanje dejavnosti proizvodnje ali prometa (promet je trgovina, uporaba, izvajanje ognjemetov, ravnanje, skladiščenje, priprava eksplozivov na delovišču in uničevanje eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov) z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki je potrebno dovoljenje pristojnega organa.


Ministrstvo za notranje zadeve je pristojno za izdajo dovoljenja za:

- proizvodnjo eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov (vloga),

- promet z eksplozivi, trgovino s pirotehničnimi izdelki na debelo, dejavnost izvajanja ognjemetov (vloga).


Za izdajo dovoljenja za trgovino s pirotehničnimi izdelki na drobno je pristojna upravna enota, na območju katere se bo dejavnost opravljala.


Pravna oseba ali podjetnik, ki pri opravljanju svoje dejavnosti potrebuje pirotehnične izdelke, ki se vgrajujejo v vozila, varnostne kovčke ali gasilne naprave z vgrajenim pirotehničnim izdelkom, oziroma opravlja trgovino, uporablja, ravna ali skladišči ognjemetne izdelke kategorije F1, ki so namenjeni za uporabo v stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih, ne potrebuje dovoljenja za opravljanje prometa s pirotehničnimi izdelki.


Dovoljenje za nakup in prenos eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov na območju Republike Slovenije


Dovoljenje za nakup in prenos eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov kategorij F3, ki jih lahko uporabljajo le strokovno usposobljene osebe, ter kategorij F4, T2 in P2, izda upravna enota pravni osebi ali podjetniku, ki ima dovoljenje za promet z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki. Dovoljenje za nakup in prenos se lahko izda za enkratni ali večkratni nakup in prenos eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov z veljavnostjo do dvanajst mesecev od dneva izdaje. Če imetnik dovoljenja ne izkoristi, ga mora v osmih dneh po prenehanju veljavnosti vrniti pristojnemu organu. Dovoljenje za nakup in prenos lahko pristojni organ prekliče, če to zahtevajo razlogi javne varnosti. 

 

Dovoljenje za prenos v Evropski uniji, uvoz, izvoz in tranzit eksplozivov, pirotehničnih izdelkov ali streliva


Za prenos v Evropski uniji, uvoz, izvoz in tranzit eksplozivov, streliva ali pirotehničnih izdelkov je potrebno dovoljenje Ministrstva za notranje zadeve (transfer eksplozivov v Evropski uniji, prenos streliva v Evropski uniji, uvoz/ izvoz/tranzit ali prenos pirotehničnih izdelkov v Evropski unijiuvoz/izvoz/tranzit eksplozivov, uvoz/izvoz/tranzit streliva).


Dovoljenje za prenos v Evropski uniji in za uvoz ali izvoz se lahko izda pravni osebi ali podjetniku, ki ima dovoljenje za proizvodnjo ali promet z eksplozivi, pirotehničnimi izdelki ali strelivom.

 

Pravna oseba ali podjetnik, ki nima dovoljenja za proizvodnjo ali promet z eksplozivi, pirotehničnimi izdelki ali strelivom, lahko opravlja samo prevoz. Ministrstvo lahko v dovoljenju določi posebne varnostne ukrepe za uvoz, izvoz ali tranzit eksplozivov, pirotehničnih izdelkov ali streliva čez ozemlje Republike Slovenije ali prekliče že izdano dovoljenje, če to zahtevajo razlogi javne varnosti.

 

Prevoznik mora zagotoviti, da ima voznik dovoljenje za prenos, uvoz, izvoz ali tranzit ves čas prevoza pri sebi. Voznik mora dovoljenje pokazati na zahtevo policista ali carinika.

Imetnik dovoljenja za uvoz, izvoz ali tranzit eksplozivov podrazredov 1.1 in 1.2 mora 48 ur pred predvidenim prihodom o tem obvestiti mejni prehod, naveden v dovoljenju.

 

Priglasitev eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov


Preden se eksplozivi ali pirotehnični izdelki dajo v promet, jih je treba priglasiti (vloga za priglasitev eksplozivovvloga za priglasitev pirotehničnih izdelkov) Ministrstvu za notranje zadeve, ki izda potrdilo o priglasitvi. Eksplozivi ali pirotehnični izdelki se lahko dajo v promet, ko je bila njihova skladnost ugotovljena po predpisanem postopku in imajo oznako CE.


Eksplozive ali pirotehnične izdelke priglasi pravna oseba ali podjetnik, ki ima dovoljenje za proizvodnjo ali promet z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki.


Ob priglasitvi mora predložiti:

-  listino o skladnosti, ki jo izda priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti eksplozivov ali pirotehničnih

   izdelkov (CE certifikat);-  izjavo EU o skladnosti (izjava EU o skladnosti za eksplozive, izjava EU o skladnosti za pirotehnične izdelke).


V skladu z Zakonom o upravnih taksah, tarifno številko 1 in 20 oz.1 in 21, znaša upravna taksa za:

- vlogo in izdajo dovoljenja za proizvodnjo z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki 185,70 eur;

- vlogo in izdajo dovoljenja za promet z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki 185,70 eur;

- vlogo in izdajo dovoljenja za izvoz eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov ali streliva 49,80 eur; 

- vlogo in izdajo dovoljenja za uvoz eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov ali streliva 49,80 eur;

- vlogo in izdajo dovoljenja za prenos eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov ali streliva v Evropski uniji 49,80 eur;

- vlogo in izdajo dovoljenja za tranzit eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov ali streliva 95,10 eur;

- vlogo in izdajo potrdila o priglasitvi  eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov 140,50 eur.


Upravna taksa (razen takse za izdajo dovoljenja za trgovino s pirotehničnimi izdelki na drobno, ki se plača na pristojni upravni enoti) se plača:

- račun št. 01100-1000343476;

- sklic št. 11, 17116-7111010;

- namen nakazila: upravna taksa;

- prejemnik: Upravne takse s pod. notr. in spl. uprav.


Evidence


Evidence so dolžni voditi proizvajalci eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov ter pravne osebe ali podjetniki, ki vršijo promet z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki.


Pravna oseba ali podjetnik, ki proizvaja eksplozive, jih uvaža ali vrši z njimi promet na debelo, vodi evidenco  o vrsti, količini proizvedenih, prodanih ter uničenih eksplozivov. Pravna oseba ali podjetnik, ki pri svojem delu uporablja eksplozive, upravlja evidenco o vrsti, količini porabljenih ter uničenih.


Pravna oseba ali podjetnik, ki ima dovoljenje za pripravo eksplozivov na delovišču, vodi evidenco o izdelavi in uporabi eksplozivov na delovišču (obrazec).

 

Pravna oseba ali podjetnik, ki proizvaja, opravlja promet s pirotehničnimi izdelki, jih uvaža, izvaža, opravlja tranzit ali prenos ali jih uporablja, vodi evidenco o količini, vrsti kupljenih, prodanih, porabljenih, uničenih ali vrnjenih pirotehničnih izdelkov.


Podrobna vsebina posamezne evidence je prepisana s Pravilnikom o tehničnih in varnostnih zahtevah, obrazcih ter evidencah za eksplozive in pirotehnične izdelke.


Proizvajalci pirotehničnih izdelkov vodijo tudi knjigo pritožb in evidenco neustreznih ter odpoklicanih pirotehničnih izdelkov, ki ju objavijo na svoji spletni strani.


Podatki v evidenci se hranijo deset let od dneva, ko je bila v evidenco zabeležena posamezna transakcija z eksplozivom ali pirotehničnim izdelkom, oziroma deset let po tem, ko je bil eksploziv ali pirotehnični izdelek uporabljen ali uničen, oziroma deset let po tem, ko je pravna oseba ali podjetnik prenehal opravljati dejavnost prometa.

 

Organ za ugotavljanje skladnosti


Organ za ugotavljanje skladnosti je pravna oseba, ki izvaja dejavnost ugotavljanja skladnosti, vključno z umerjanjem opreme, preskušanjem, certificiranjem, pregledovanjem eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov in izdajanjem potrdil. Izpolnjevati mora pogoje v skladu z zakonom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti ter druge pogoje kot jih določa Pravilnik o tehničnih in varnostnih zahtevah, obrazcih ter evidencah za eksplozive in pirotehnične izdelke.


Priglašeni organi, ki izvajajo postopke ugotavljanja skladnosti za pirotehnične izdelke, določene s Pravilnik o tehničnih in varnostnih zahtevah, obrazcih ter evidencah za eksplozive in pirotehnične izdelke, vodijo evidenco izdanih certifikatov tipskega preskusa EU-pregled tipa (modul B) ali certifikatov o skladnosti na podlagi preverjanja enota (modul G) ali odobritev sistema kakovosti na podlagi popolnega zagotavljanja kakovosti proizvoda - modul H (obrazec evidence).


Evidenca se hrani deset let od dneva, ko je priglašeni organ izdal certifikat ali odobritev. Priglašeni organi objavijo evidenco na svoji spletni strani.

 

Prodaja, nakup in uporaba pirotehničnih izdelkov

 

Vsak pirotehnični izdelek mora biti označen v slovenskem jeziku.  Oznaka mora biti na vidnem mestu, jasno čitljiva in neizbrisna, skladno s harmoniziranimi standardi. Če na pirotehničnem izdelku ni dovolj prostora za označevanje, se podatek navede na najmanjši embalažni enoti. Na sejmih, razstavah in predstavitvah za trženje pirotehničnih izdelkov se lahko razstavljajo in uporabljajo pirotehnični izdelki, ki niso označeni v skladu z zakonom, če je iz oznake jasno razvidno, da niso namenjeni za prodajo. Za uporabo izdelkov na predstavitvah za trženje je treba pridobiti dovoljenje pristojnega organa.

Pirotehnične izdelke kupujte le pri pooblaščenih (z dovoljenjem) trgovcih za prodajo pirotehničnih izdelkov na drobno. Ti so strokovno usposobljeni za tovrstno prodajo in kupcu lahko svetujejo.


Nakup pirotehničnih izdelkov pri preprodajalcih (npr. na tržnici) odsvetujemo, saj ti izdelki niso označeni v skladu z zakonom in podzakonskimi akti in niso opremljeni z navodili za varno uporabo v slovenskem jeziku, tovrstna prodaja pa je tudi prepovedana.

 

Prodaja in uporaba pirotehničnih izdelkov sta dovoljena vse leto, razen izdelkov, katerih glavni učinek je pok. Ti so podvrženi strožjemu režimu, tako pri prodaji kot pri uporabi. Prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa je dovoljena samo v času od 26. decembra do vključno 1 . januarja.

Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije 2 in 3, katerih glavni učinek je pok (npr. petard), je v Republiki Sloveniji prepovedana.


Ognjemetni izdelki kategorije F1 so izdelki, ki predstavljajo zelo majhno nevarnost, povzročajo zanemarljivo raven hrupa in so namenjeni uporabi v strnjenih naseljih, vključno z ognjemetnimi izdelki, ki so namenjeni uporabi v stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih. Ne glede na to je izdelke, ki imajo glavni učinek pok, prepovedano uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve.

 

Uporaba pirotehničnih izdelkov je dovoljena samo v skladu z navodili proizvajalca. Nepravilna uporaba pirotehničnih izdelkov je lahko zelo nevarna, zato je fizičnim osebam je prepovedana:

- predelava pirotehničnih izdelkov zaradi povečanja učinka in posest takih izdelkov;

- uporaba pirotehničnih izdelkov v drugih predmetih;

- lastna izdelava pirotehničnih izdelkov ali zmesi in posest takih izdelkov;

- preprodaja pirotehničnih izdelkov.


Starostne omejitve pri prodaji pirotehničnih izdelkov


Pirotehnične izdelke posameznih kategorij ni dovoljeno prodajati fizičnim osebam, ki so mlajše od:
- 14 let za kategorijo F1,

- 16 let za kategorijo F2,

- 18 let za kategorije F3, P1 in T1.

 

Iz kategorije F3 sta fizični osebi dostopni le dve vrsti ognjemetnih izdelkov, in sicer so to baterije in kombinacije do 1000 g neto mase eksplozivnih snovi in fontane do 750 g neto mase eksplozivnih snovi v posameznem izdelku, pod pogojem, da baterije in kombinacije ne vsebujejo rakete, ognjemetne bombe, bombe v možnarju in izdelkov, katerih glavni učinek je pok.


Vsi ostali ognjemetni izdelki iz kategorije F3, F4, T2 in P2 fizičnim osebam niso dostopni, pač pa jih lahko kupuje, poseduje ali uporablja samo pravna oseba ali podjetnik, ki ima dovoljenje za promet s pirotehničnimi izdelki.


Uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije F1 in F2 je dovoljena tudi fizičnim osebam, mlajšim od 14 oziroma 16 let, če so pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.

 

Prodajalec sme od fizične osebe, za katero domneva, da ni dovolj stara za nakup določenega pirotehničnega izdelka, zahtevati, da dokaže svojo starost z javno listino.

 

Strokovna usposobljenost za delo z eksplozivi ali s pirotehničnimi izdelki

 

Strokovna usposobljenost je potrebna za naslednja dela z eksplozivi ali s pirotehničnimi izdelki:

- pomožna dela v vseh dejavnostih, kjer se dela z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki;

- streljanje z možnarji;

- polnjenje streliva za lastno uporabo;

- delo v proizvodnji eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov;

- delo v neposredni prodaji ali pri skladiščenju eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov;

- delo odgovornih oseb v proizvodnji ali prometu z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki ali za izvajanje ognjemetov ali za izvajanje specialnih pirotehničnih učinkov;

- minerska dela;

- izvajanje ognjemetov in specialnih pirotehničnih učinkov;

- uničevanje eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov.


Strokovna usposabljanja so:

- osnovna: namenjeno pridobivanju osnovnih znanj za varno in strokovno delo delavcev, ki delajo z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki ali odgovornih oseb, za delo v proizvodnji, pri neposredni prodaji in skladiščenju, pri minerskih delih, pri izvajanju ognjemetov, ter za posameznike za streljanje z možnarji in polnjenje streliva za lastno uporabo;

- specialistična: namenjeno nadgraditvi osnovnega usposabljanja, kjer se pridobi dodatna, specialistična znanja, potrebna za izvajanje  specialnih minerskih del (miniranje pri izdelavi  podzemnih gradbenih objektov, rušenje objektov, podvodno miniranje, miniranje v vročih masah, eksplozijsko spajanje kovin, miniranje snega in ledu, nastreljevanje naftno plinskih vrtin in gašenje požarov z miniranjem, miniranje za geofizikalne raziskave), specialnih pirotehničnih učinkov (izvajanje odrskih pirotehničnih učinkov) in uničevanje eksplozivov ali uničevanje pirotehničnih izdelkov;

- obnovitvena: namenjena obnavljanju znanj, pridobljenih v okviru osnovnega ali specialističnega usposabljanja in spoznavanju novosti.

 

Preverjanje strokovne usposobljenosti poteka pred komisijo za preverjanje strokovne usposobljenosti za delo z eksplozivi pri Ministrstvu za notranje zadeve, ki kandidatu, ki je uspešno opravil preverjanje strokovne usposobljenosti, izda certifikat o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi.

 

Preizkus usposobljenosti se opravi, če je prijavljenih najmanj deset kandidatov, vendar najkasneje v dveh mesecih od prijave za opravljanje preizkusa usposobljenosti. Kandidate se o datumu izvedbe preizkusa usposobljenosti obvesti najmanj deset dni pred izvedbo preizkusa.


K preizkusu usposobljenosti se prijavi na obrazcu iz Priloge 6, ki je sestavni del Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki. Kandidat, ki se prvič prijavlja za minerja, mora k prijavnici priložiti še poročilo vodje praktičnega usposabljanja, kandidat, ki se prvič prijavlja za izvajalca ognjemetov ali odgovorno osebo za izvajanje ognjemetov, pa poročilo vodje praktičnega usposabljanja ALI potrdilo o sodelovanju pri najmanj 10 ognjemetih. Stroške preizkusa strokovne usposobljenosti plača prijavitelj (sklep o višini stroškov).


Veljavnost certifikata o strokovni usposobljenosti:

- trajno  za polnjenje streliva za lastno uporabo in streljanje z možnarji;

- 3 leta za odgovorno osebo v proizvodnji ali prometu z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki,  za vse 

  vrste minerskih del, za dela pri izvajanju ognjemetov ali specialnih pirotehničnih učinkov ter za 

  uničevanje eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov;

- 5 let za trgovca ali skladiščnika.

 

Seznam organizacij, ki imajo dovoljenje za izvajanje strokovnega usposabljanja:

organizacija

vrsta usposabljanja

Hamex, trgovina in storitve d.o.o., Stara Vrhnika 161, Vrhnika

izvajanje osnovnega in obnovitvenega usposabljanja za izvajanje  ognjemetov ter specialistično usposabljanje za izvajanje odrskih pirotehničnih učinkov. 

Hotel za male živali Nera, Urška Krivec s.p., Šenturška Gora 12, Cerklje na Gorenjskem

izvajanje osnovnega in obnovitvenega usposabljanja za trgovce, skladiščnike in odgovorne osebe pri prometu s pirotehničnimi izdelki

IVD Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor p.o., Valvasorjeva lica 73, Maribor

izvajanje osnovnega in obnovitvenega usposabljanje za trgovce, skladiščnike in odgovorne osebe v proizvodnji ali prometu z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki

KOVA, Družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu d.o.o., Teharska cesta 4, Celje

izvajanje osnovnega in obnovitvenega usposabljanja za minerje,  izvajalce ognjemetov, trgovce, skladiščnike in odgovorne osebe v proizvodnji ali prometu z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d., Chengdujska cesta 25, Ljubljana

izvajanje osnovnega in obnovitvenega usposabljanja za trgovce, skladiščnike in odgovorne osebe v proizvodnji ali prometu z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki