Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OSEBNA IZKAZNICA


Osebna izkaznica je javna listina, s katero državljan Republike Slovenije izkazuje svojo istovetnost in državljanstvo in s katero lahko potuje v določene države.

 

Pravico do osebne izkaznice ima vsak državljan Republike Slovenije.  

Polnoletni državljan s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki nima druge veljavne javne listine, opremljene s fotografijo, mora imeti osebno izkaznico.

 

 

Kako dobite osebno izkaznico?

Za osebno izkaznico lahko zaprosite na kateri koli upravni enoti v Republiki Sloveniji.

 

Slovenski državljan, ki v tujini stalno ali začasno prebiva ali je v tujini, pa se zaradi zdravstvenih ali drugih upravičenih razlogov ne more vrniti v državo, lahko vloži vlogo za izdajo osebne izkaznice tudi na diplomatskih predstavništvih ali konzulatih Republike Slovenije v tujini.

 

V nujnih primerih, kot so zdravljenje, bolezen ali smrt ožjega družinskega člana, nujni službeni opravki, jo lahko dobite tudi na Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije.

Osebna izkaznica je praviloma izdelana v štirih delovnih dneh od prejema vloge. Ob vlogi lahko zaprosite za prednostno izdelavo osebne izkaznice. Ob tem doplačate višjo upravno takso.


Vlogo lahko vložite le osebno. Istovetnost ob vložitvi vloge izkažete s staro osebno izkaznico, lahko pa tudi z drugim identifikacijskim dokumentom (potnim listom, vozniškim dovoljenjem ali drugo javno listino, ki jo je izdal državni organ in je opremljena s fotografijo). Vloga se izpiše računalniško, sami pa preverite le pravilnost izpisanih osebnih podatkov in se lastnoročno podpišete. Vlogi morate priložiti eno fotografijo velikosti 3,5 x 4,5 cm, ki mora kazati vašo pravo podobo oziroma ustrezno potrdilo fotografa o izdelani e- fotografiji. 

 


Osebna izkaznica za otroka

 

Vlogo za izdajo osebne izkaznice za otroka lahko vloži njegov starš oz. zakoniti zastopnik na kateri koli upravni enoti v Republiki Sloveniji. 

 

V postopku izdaje osebne izkaznice otroku, lahko pristojna uradna oseba zahteva soglasje drugega od staršev, če dvomi, da starša izvršujeta roditeljsko pravico sporazumno.

 

Slovenski državljan, tudi mladoletni, ki v tujini stalno ali začasno prebiva ali je v tujini, pa se zaradi zdravstvenih ali drugih upravičenih razlogov ne more vrniti v državo, lahko vloži vlogo za izdajo osebne izkaznice tudi na diplomatskih predstavništvih ali konzulatih Republike Slovenije v tujini.

 

V nujnih primerih (zdravljenje, bolezen ali smrt ožjega družinskega člana) tudi na Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije.

Kot zakoniti zastopnik morate izkazati svojo istovetnost z veljavnim identifikacijskim dokumentom (osebna izkaznica, potni list ali druga javna listina).

K vlogi morate priložiti fotografijo otroka v velikosti 3,5 x 4,5 cm, ki mora kazati njegovo pravo podobo oziroma ustrezno potrdilo fotografa o izdelani e-fotografiji. 

Vloga se računalniško izpiše na predpisanem obrazcu, sami pa morate preveriti pravilnost podatkov na vlogi in jo lastnoročno podpisati. Na vlogo se podpiše tudi otrok, če to zna. Otrok, ki je starejši od 8 let in se praviloma že zna podpisati, mora biti  zaradi preverjanja istovetnosti in zaradi podpisa navzoč ob vložitvi vloge.

 

 

Veljavnost in cene izdelave nove osebne izkaznice

 

Osebna izkaznica se polnoletnemu državljanu izda z veljavnostjo desetih let, državljanu, staremu od treh do 18 let, se izda osebna izkaznica z veljavnostjo petih let, državljanu, staremu do tri leta, pa se izda osebna izkaznica z veljavnostjo treh let. Po dopolnjenem 70. letu starosti se izda državljanu osebna izkaznica s trajno veljavnostjo. Državljanu, ki v obdobju petih let izgubi, pogreši ali odtuji dve ali več osebnih izkaznic, pri čemer se izkaže, da ni skrbno ravnal z njo, se izda osebna izkaznica z veljavnostjo enega leta. Če državljan, ki mu je bila odtujena osebna izkaznica, dokaže, da je z njo ravnal z dolžno skrbnostjo in če je odtujitev prijavil kot kaznivo dejanje, to ne velja.

 

Podatke o ceni izdelave nove osebne izkaznice najdete na portalu e-uprava.

 

 

Kam lahko potujete z osebno izkaznico

Z veljavno osebno izkaznico lahko potujete v Albanijo, Avstrijo, Andoro, Belgijo, Bolgarijo, Bosno in Hercegovino, Ciper, Češko, Črno goro, Dansko, Estonijo, Finsko, Francijo, Grčijo, Hrvaško, Irsko, Islandijo, Italijo, Latvijo, Litvo, Lihtenštajn, Luksemburg, Madžarsko, Malto, Nemčijo, Nizozemsko, Norveško, Poljsko, Portugalsko, Romunijo, Severno Makedonijo, Slovaško, Srbijo, Španijo, Švedsko, Švico in Veliko Britanijo.


Svetujemo vam, da pred potovanjem pregledate še spletne strani Ministrstva za zunanje zadeve, kjer med drugim objavljajo tudi informacije o pogojih vstopa v posamezne države.

 

 

Ste osebno izkaznico izgubili ali so vam jo ukradli?


Če ste pogrešili ali izgubili svojo osebno izkaznico ali so vam osebno izkaznico ukradli, morate to v osmih dneh naznaniti na katerikoli upravni enoti na območju Republike Slovenije. Prijava pogrešitve zgolj na policijski postaji ne zadošča.

 

Če se to zgodi v tujini, morate naznanitev izvesti v roku 8 dni po prihodu v Republiko Slovenijo. Od 1. 3. 2013 pa lahko državljan pogrešitev osebne izkaznice v tujini naznani tudi na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije, in sicer v 30 dneh od pogrešitve. Tako je omogočeno tudi državljanom, ki nimajo namena obiska Slovenije, da v čim krajšem času poskrbijo za razveljavitev dokumenta, s tem pa tudi zmanjšajo možnost morebitne zlorabe s strani tretje osebe.


Ob naznanitvi morate natančno opisati okoliščine in datum pogrešitve, izgube ali tatvine. Uradna oseba upravnega organa o pogrešitvi sestavi zapisnik.


Če v določenem roku in na predpisan način ne naznanite pogrešitve pristojnemu organu, ste lahko kaznovani za prekršek z globo od 125 do 400 evrov.

 

 

Reklamacija osebne izkaznice

 

Državljan lahko osebno izkaznico reklamira kadarkoli v obdobju veljavnosti dokumenta na katerikoli upravni enoti na območju Republike Slovenije. Upravna enota preveri utemeljenost reklamacije na podlagi priložene reklamirane listine, po potrebi pa imetnika listine tudi zapisniško zasliši, kako je z dokumentom ravnal.

 

 

Kje in kako dobite osebno izkaznico, če ste v postopku preverjanja resničnosti prijave stalnega prebivališča


Osebno izkaznico mora imeti vsak slovenski državljan z začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki je v postopku preverjanja prijave stalnega prebivališča v skladu z zakonom, ki ureja prijavo prebivališča, če je star 18 let in več in nima veljavne javne listine, opremljene s fotografijo, ki jo je izdal državni organ.

Za izdajo osebne izkaznice z začasnim prebivališčem lahko zaprosite na kateri koli upravni enoti. Vlogo lahko vložite le osebno. Istovetnost ob vložitvi vloge izkažete s staro osebno izkaznico ali z drugim identifikacijskim dokumentom (potnim listom, vozniškim dovoljenjem ali drugo javno listino). Vloga se izpiše računalniško, sami pa preverite le pravilnost izpisanih osebnih podatkov in se lastnoročno podpišete.

 

Vlogi morate priložiti eno fotografijo velikosti 3,5 x 4,5 cm, ki mora kazati vašo pravo podobo oziroma ustrezno potrdilo fotografa o izdelani e-fotografiji. 

 

 

Kaj morate storiti z dokumenti ob smrti imetnika

 

S smrtjo preneha pravna in poslovna sposobnost. Osebni dokumenti (potna listina, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, obmejna prepustnica, orožni list, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna) umrlega tako niso več uporabni in jih je treba uničiti.

Svojci umrlega lahko predložite njegove identifikacijske dokumente v uničenje na kateri koli upravni enoti v Republiki Sloveniji. Pristojni organ (upravna enota) preveri matično dejstvo smrti v matičnem registru. Po ugotovitvi, da je posameznik umrl, njegove identifikacijske dokumente fizično uniči (preluknja, prereže) in vam jih vrne.

 

 

Kontakt:
Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo

Urad za upravne notranje zadeve in naturalizacijo

Sektor za registracijo prebivalstva in javne listine

T: 01 428 49 61