Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POTNI LIST

 

Potni list je javna listina, ki slovenskemu državljanu služi za prehod državne meje ter dokazovanje njegove istovetnosti in državljanstva. Do potne listine je upravičen vsak državljan Republike Slovenije.

Potne listine so tudi:

• diplomatski potni list,
• službeni potni list,

• potni list za vrnitev,
• potne listine, ki se izdajajo po mednarodni pogodbi.

Diplomatski in službeni potni list izda ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve. Potni list za vrnitev izda organ Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev.Kako dobite potni list

Za potni list lahko zaprosite na kateri koli upravni enoti na območju Republike Slovenije. V nujnih primerih, kot so zdravljenje, bolezen ali smrt ožjega družinskega člana, nujni službeni opravki, pa lahko za potni list zaprosite tudi na Ministrstvu za notranje zadeve RS.

 

Potni list je izdelan praviloma v petih delovnih dneh od prejema vloge. Ob vlogi lahko zaprosite za prednostno izdelavo potne listine. Ob tem doplačate višjo upravno takso.

 

Vlogo lahko vložite zgolj osebno. Istovetnost ob vložitvi vloge lahko izkažete s starim potnim listom, če ga nimate, pa s predložitvijo drugega identifikacijskega dokumenta (osebne izkaznice, vozniškega dovoljenja ali druge javne listine, ki jo je izdal državni organ in ima fotografijo. Vloga se izpiše računalniško, sami pa preverite le pravilnost izpisanih osebnih podatkov in se lastnoročno podpišete.
 

Vlogi morate priložiti stari potni list (če ste ga imeli), eno fotografijo, primerno za biometrični potni list, velikosti 3,5 x 4,5 cm, ki mora kazati vašo pravo podobo oziroma ustrezno potrdilo fotografa o izdelani e- fotografiji. 

 

Če stalno ali začasno prebivate v tujini, pa se zaradi zdravstvenih ali drugih upravičenih razlogov ne morete vrniti v državo, vam lahko izda potni list tudi organ Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev.

 

Veljavnost in cene potnih listin so objavljene na straneh e-uprave.Potni list za otroka

Za otroka, ki ima slovensko državljanstvo, vloži vlogo za potni list njegov zakoniti zastopnik, in sicer na kateri koli upravni enoti na območju Republike Slovenije ali na diplomatsko konzularnem predstavništvu RS v tujini, kot to velja za potni list odrasle osebe.

V postopku izdaje potnega lista otroku, lahko pristojna uradna oseba zahteva soglasje drugega od staršev, če dvomi, da starša izvršujeta roditeljsko pravico sporazumno.

 

V nujnih primerih, kot so zdravljenje, bolezen ali smrt ožjega družinskega člana, lahko za otrokov potni list zaprosite na Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije.

Kot zakoniti zastopnik morate izkazati svojo istovetnost z veljavnim identifikacijskim dokumentom, prav tako pa morate izkazati istovetnost otroka. Če otrok še nima nobenega dokumenta, zadostuje izpisek iz matičnega registra o rojstvu.

Vlogo za izdajo potnega lista se izpiše na predpisan obrazec računalniško, sami pa preverite otrokove osebne podatke, izpisane na vlogi, in se na vlogo podpišete. Na vlogo se podpiše tudi otrok, če to zna. Otrok, ki je starejši od 8 let in se praviloma že zna podpisati, mora biti zaradi preverjanja istovetnosti kakor tudi zaradi podpisa navzoč ob vložitvi vloge.

Vlogi morate predložiti fotografijo otroka, primerno za biometrični potni list, velikosti 3,5 x 4,5 cm, ki mora kazati njegovo pravo podobo. Če je otrok že imel potni list, ga morate priložiti v uničenje.Pogrešate potni list?


Če ste pogrešili ali izgubili svoj potni list ali so vam potni list ukradli, morate to naznaniti na katerikoli upravni enoti v RS čim hitreje, najkasneje pa v osmih dneh po dogodku. Če ste pogrešili potno listino v tujini, morate naznanitev opraviti najkasneje v osmih dneh po prihodu v domovino.

Državljan brez stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji mora pogrešitev potne listine v tujini naznaniti najbližjemu diplomatsko-konzularnemu predstavništvu Republike Slovenije v tujini v 30 dneh od pogrešitve.

Ob naznanitvi pogrešitve morate natančno opisati okoliščine, čas in datum pogrešitve, izgube ali tatvine. Uradna oseba upravnega organa o naznanitvi sestavi zapisnik. Prijava pogrešitve zgolj na policijski postaji ne zadošča.

Zaradi zagotovitve varnosti pravnega prometa se na enotnem državnem portalu e-uprava objavijo podatki o izgubljenih, pogrešanih in ukradenih potnih listinah, in sicer: ime organa, ki je izdal potno listino, številka potne listine, datum izdaje in datum veljavnosti potne listine in datum naznanitve pogrešitve potne listine.

Takoj po naznanitvi lahko podate vlogo za izdajo nove potne listine.

Če v določenem roku in na predpisan način ne naznanite pogrešitve pristojnemu organu, ste lahko kaznovani za prekršek z globo od 125 do 400 evrov.


S potnim listom morate skrbno ravnati

Ker je potni list pomemben dokument, morate z njim skrbno ravnati in ga primerno hraniti.

Za ohranjanje kakovosti, zanesljivosti in obstojnosti biometričnega potnega lista v času njegove veljavnosti ravnajte s potnim listom kot z vsako drugo elektronsko napravo:
- Potnega lista ne smete prepogibati, trgati ali nanj kako drugače delovati z mehansko silo.
- Potni list hranite v namenskih ovitkih za nošenje v prtljagi (kovček ali ročna torba, ne smete ga nositi v hlačnem žepu).
- Potnega lista ne smete izpostavljati nevarnim elektromagnetnim valovanjem ali visokim pritiskom.
- Potnega lista ne smete izpostavljati vlagi, visoki temperaturi (nad +50° C), nizki temperaturi (pod - 10° C), močnemu sončnemu sevanju oziroma drugim virom energije, pralnim praškom in drugim kemikalijam, organskim topilom in lugom.


Reklamacija potnega lista

Državljan lahko potni list reklamira kadarkoli v obdobju veljavnosti dokumenta na katerikoli upravni enoti na območju Republike Slovenije. Upravna enota preveri utemeljenost reklamacije na podlagi priložene reklamirane listine, po potrebi pa imetnika tudi zapisniško zasliši, kako je z dokumentom ravnal.

 


Kaj morate storiti z dokumenti ob smrti imetnika


S smrtjo preneha pravna in poslovna sposobnost. Osebni dokumenti (potna listina, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, obmejna prepustnica, orožni list, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna) umrlega tako niso več uporabni in jih je potrebno uničiti.

Svojci umrlega predložite njegove identifikacijske dokumente v uničenje na kateri koli upravni enoti v Republiki Sloveniji. Pristojni organ (upravna enota) preveri matično dejstvo smrti v matičnem registru. Po ugotovitvi, da je posameznik umrl, njegove identifikacijske dokumente fizično uniči (preluknja, prereže) in vam jih vrne.

 

 
Kontakt:

Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo

Urad za upravne notranje zadeve in naturalizacijo

Sektor za registracijo prebivalstva in javne listine

T: 01 428 49 61