Skoči na vsebino

ZAČASNO PREBIVALIŠČE


Državljan Republike Slovenije in tujec, ki ima veljavno dovoljenje za prebivanje v RS, mora sam prijaviti začasno prebivališče v treh dneh od dneva naselitve, če se nastani ali začasno prebiva zunaj naselja stalnega oziroma začasnega prebivališča, in sicer v objektih, kot so počitniške hiše, stanovanja in drugi objekti, če namerava v tem naselju prebivati več kot 60 dni.


Kako, kdaj in kje prijavite začasno prebivališče

Začasno prebivališče morate prijaviti v roku treh dni od naselitve. To lahko opravite osebno na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu na območju Republike Slovenije ali prek enotnega državnega portala e-uprava s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Prijavo prebivališča pa lahko z vašim pisnim pooblastilom opravi tudi tretja oseba.

Tujec, ki ima veljavno dovoljenje za prebivanje ali potrdilo o prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji, vendar v Republiki Sloveniji nima prijavljenega stalnega oziroma začasnega prebivališča pri upravni enoti, mora začasno prebivališče prijaviti v treh dneh od dneva naselitve oziroma od vročitve dovoljenja za začasno prebivanje tujca ali potrdila o prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji.

Tujec, ki nima dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji in se ne nastani v nastanitvenih objektih, se mora prijaviti pri pristojni policijski postaji v roku treh dni po prehodu državne meje oziroma po spremembi nastanitve.


Kako prijavite začasno prebivališče otroku


Posamezniku, mlajšemu od 18 let, in posamezniku, ki ni poslovno sposoben, prijavijo začasno prebivališče starši ali skrbniki, oziroma tisti, pri katerih stalno prebiva. V primeru, ko živijo starši ločeno, otroka prijavi tisti izmed roditeljev, ki izvršuje roditeljsko pravico in pri katerem otrok stalno prebiva. Pri tem pa velja izjema pri posameznikih, ki so mlajši od 18 let, vendar starejši od 15 let, in ki so po drugih predpisih pridobili popolno poslovno sposobnost. Za te posameznike namreč velja, da morajo sami prijaviti začasno prebivališče.

Ko upravna enota evidentira prijavo začasnega prebivališča, izda potrdilo o prijavi začasnega prebivališča. 
 

E-prijava začasnega prebivališča

E-prijava začasnega prebivališča za mladoletnika ali drugo oseboKaj morate predložiti ob prijavi začasnega prebivališča

Če prijavljate začasno prebivališče osebno na upravni enoti ali krajevnem uradu, morate priložiti veljaven osebni dokument, opremljen s fotografijo, in dokazilo, da imate pravico do prebivanja na naslovu, ki ga prijavljate. Kot dokazilo, da imate pravico do prebivanja na naslovu, se šteje dokazilo o lastništvu, najemna ali podnajema pogodba ali pisno soglasje lastnika oziroma solastnikov stanovanja oziroma upravljavca nastanitvenega objekta, pri čemer soglasja lastnika ni potrebno overjati. Če je nepremičnina, na naslovu katere želite prijaviti začasno prebivališče, vpisana v zemljiško knjigo, vam ni treba dokazovati lastništva nad to nepremičnino, saj te podatke pridobi organ po uradni dolžnosti, vendar morate v tem primeru sporočiti številko zemljiškoknjižnega vložka, ime katastrske občine ali številko parcele ter ime pristojnega sodišča.

Ob prijavi začasnega prebivališča morate upravni enoti posredovati še naslednje podatke:
• naslov začasnega prebivališča (občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom k hišni številki ter oznaka stanovanja),
• priimek in ime,
• EMŠO oziroma datum rojstva in spol, če ta ni določena,
• kraj rojstva,
• naslov stalnega prebivališča (občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom k hišni številki ter oznaka stanovanja),
• državljanstvo,
• datum prijave,
• številko javne listine, opremljene s fotografijo, ki jo je izdal državni organ,
• naslov za vročanje, če ima prijavljeno stalno oziroma še eno ali več začasnih prebivališč.
Naslov za vročanje je lahko le v Republiki Sloveniji.

Upravna enota na podlagi veljavnega osebnega dokumenta preveri vašo identiteto, pravilnost naslova, ustreznost dokazil o pravici do prebivanja na prijavljajočem naslovu ter veljavnost dovoljenja za prebivanje – v primeru, ko prijavlja prebivališče tujec.

V primeru tako imenovane e-prijave začasnega prebivališča morate katerikoli upravni enoti Republike Slovenije po elektronski poti poslati elektronsko podpisan in izpolnjen obrazec za prijavo začasnega prebivališča in skenirano dokazilo o pravici do prebivanja na naslovu, ki ga prijavljate. Tudi v tem primeru upravna enota preveri vašo identiteto, vendar na podlagi uradnih evidenc, pravilnost naslova, ustreznost dokazil o pravici do prebivanja na prijavljajočem naslovu ter veljavnost dovoljenja za prebivanje. Poleg tega pa preveri še veljavnost elektronskega podpisa. Tudi v primeru elektronske prijave prebivališča vam upravna enota po uspešnem evidentiranju prijave začasnega prebivališča izda potrdilo o prijavi začasnega prebivališča in vam ga pošlje po redni pošti.


Koliko časa velja prijava začasnega prebivališča


Prijava začasnega prebivališča lahko traja največ eno leto. V primeru daljšega začasnega prebivanja mora posameznik obnoviti prijavo začasnega prebivališča v roku osmih dni od poteka trajanja prijavljenega začasnega prebivališča oziroma v osmih dneh od vročitve dovoljenja za začasno prebivanje oziroma potrdila o prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji. Če posameznik v roku osmih dni od poteka trajanja začasnega prebivališča ne obnovi začasnega prebivališča, se šteje, da posameznik nima prijavljenega začasnega prebivališča na tem naslovu.


Kdaj ni potrebna prijava začasnega prebivališča

Prijava začasnega prebivališča ni potrebna za posameznike:
– ki se nastanijo v objektih ministrstva, pristojnega za notranje zadeve,
– policije,
– ministrstva, pristojnega za obrambo, in Slovenske vojske, ki so namenjeni za potrebe opravljanja službe;
– ki se nastanijo v bolnišnici ali v drugem zdravstvenem zavodu zaradi zdravljenja;
– ki se nastanijo v zatočiščih za žrtve nasilja v družini;
– ki so pripadniki sil za zaščito, reševanje in pomoč, če na povabilo Republike Slovenije sodelujejo pri odpravljanju posledic naravnih nesreč;
– ki se kot državljani, ki jim je bil priznan ugovor vesti vojaški dolžnosti, zaradi opravljanja nadomestne civilne službe ali drugega predpisanega usposabljanja za zaščito in reševanje, nastanijo v objektih organizacij, ki to službo ali usposabljanje izvajajo.


Kakšne so sankcije, če ne prijavite začasnega prebivališča

Z globo od 400 EUR do 1.200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki:
- ne prijavi ali v predpisanem roku ne prijavi začasnega prebivališča,
- ne prijavi otroka posameznika, mlajšega od 18 let, ter posameznika, ki ni poslovno sposoben,
- ne prijavi otroka v primeru izvrševanja roditeljske pravice,
- se ne prijavi ali se v predpisanem roku ne prijavi pristojni policijski postaji.


Kako, kdaj in kje odjavite začasno prebivališče

Začasno prebivališče ste dolžni odjaviti pred odselitvijo. To lahko opravite osebno na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu na območju Republike Slovenije ali prek enotnega državnega portala e-uprava s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Odjavo prebivališča lahko z vašim pisnim pooblastilom opravi tudi tretja oseba.

V primeru, da odjavljate začasno prebivališče osebno na upravni enoti ali krajevnem uradu, morate priložiti veljaven osebni dokument, ki je opremljen s fotografijo, in posredovati še naslednje podatke:
– naslov začasnega prebivališča, ki ga odjavljate (občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom k hišni številki ter oznaka stanovanja),
– priimek in ime,
– EMŠO oziroma datum rojstva in spol, če EMŠO ni določen,
– kraj rojstva,
– naslov stalnega prebivališča (občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom k hišni številki ter oznaka stanovanja),
– državljanstvo,
– datum odjave,
– številko javne listine, opremljene s fotografijo, ki jo je izdal državni organ,
– naslov za vročanje, če imate prijavljeno stalno oziroma še eno ali več začasnih prebivališč. Naslov za vročanje je lahko le v Republiki Sloveniji.

Upravna enota na podlagi veljavnega osebnega dokumenta preveri vašo identiteto. Ko upravna enota evidentira odjavo začasnega prebivališča, vam izda potrdilo o odjavi začasnega prebivališča.

V primeru tako imenovane e-odjave začasnega prebivališča morate katerikoli upravni enoti Republike Slovenije po elektronski poti poslati elektronsko podpisan in izpolnjen obrazec za odjavo začasnega prebivališča. Tudi v tem primeru upravna enota preveri vašo identiteto, vendar na podlagi uradnih evidenc, ter veljavnost elektronskega podpisa. Prav tako vam upravna enota po uspešnem evidentiranju odjave začasnega prebivališča izda potrdilo o odjavi začasnega prebivališča in vam ga pošlje po redni pošti.

Tujec, ki nima dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji in se ne nastani v nastanitvenih objektih, se mora odjaviti pri pristojni policijski postaji pred odhodom.


Kako odjavite začasno prebivališče otroku


Posamezniku, mlajšemu od 18 let, in posamezniku, ki ni poslovno sposoben, odjavijo začasno prebivališče starši ali skrbniki, oziroma tisti, pri katerih stalno prebiva. V primeru, ko živijo starši ločeno, otroka odjavi tisti izmed roditeljev, ki izvršuje roditeljsko pravico in pri katerem otrok stalno prebiva. Pri tem pa velja izjema pri posameznikih, ki so mlajši od 18 let, vendar starejši od 15 let, in ki so po drugih predpisih pridobili popolno poslovno sposobnost. Za te posameznike namreč velja, da morajo sami odjaviti začasno prebivališče.

E-odjava začasnega prebivališča za mladoletnika ali drugo oseboKakšne so sankcije, če ne odjavite začasnega prebivališča


Z globo od 400 EUR do 1.200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki:
- ne odjavi ali v predpisanem roku ne odjavi začasnega prebivališča,
- ne odjavi otroka posameznika, mlajšega od 18 let, ter posameznika, ki ni poslovno sposoben,
- ne odjavi otroka v primeru izvrševanja roditeljske pravice,
- se ne odjavi ali se v predpisanem roku ne odjavi pristojni policijski postaji.


Kakšne so obveznosti stanodajalca pri prijavi začasnega prebivališča

Stanodajalec je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali fizična oseba, ki za plačilo sprejema goste na prenočišče oziroma počitek in se po predpisih o gostinstvu šteje za sobodajalca ali v okviru svoje dejavnosti posameznikom nudi začasno nastanitev. Stanodajalec je tudi pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki opravlja recepcijske storitve v imenu in za račun drugih stanodajalcev.

Nastanitvene objekte pa predstavljajo samski domovi, dijaški in študentski domovi, domovi za ostarele, socialnovarstveni zavodi, zavodi za prestajanje kazni, dislocirani oddelki zavoda oziroma prevzgojni domovi in drugi objekti, namenjeni skupinski uporabi.

Stanodajalec mora prijaviti začasno prebivališče državljana oziroma tujca, ki ima veljavno dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji, ko se začasno nastani v nastanitvenem objektu. Prijavo opravi na katerikoli upravni enoti v roku treh dni po njegovem sprejemu, ne glede na trajanje nastanitve, ali prek enotnega državnega portala e-uprava s kvalificiranim digitalnim potrdilom.
Stanodajalec mora tujca, ki se nastani v nastanitvenem objektu in nima dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji, prijaviti policijski postaji, na območje katere se posameznik nastani, v treh dneh po prehodu državne meje oziroma po spremembi nastanitve.

Zavod za prestajanje kazni, dislocirani oddelek zavoda oziroma prevzgojni dom prijavi tujcu začasno prebivališče samo v primeru, če ima veljavno dovoljenje ali potrdilo o prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji. Tujca, ki nima veljavnega dovoljenja za prebivanja ali potrdila o prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji, pa prijavi pri policijski postaji, na območje katere se posameznik nastani, v roku treh dni po sprejemu.

Lastnik ali najemnik objekta mora tujca z veljavnim dovoljenjem za prebivanje ali potrdilom o prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji in prijavljenim stalnim oziroma začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se nastani ali začasno prebiva zunaj naselja stalnega oziroma začasnega prebivališča, prijaviti pri policijski postaji, na območje katere se posameznik nastani, če namerava tujec v tem naselju prebivati več kot tri in ne več kot 60 dni, in sicer v roku treh dni od dneva naselitve.

V primeru tako imenovane e-prijave začasnega prebivališča mora stanodajalec katerikoli upravni enoti Republike Slovenije po elektronski poti poslati elektronsko podpisan in izpolnjen obrazec za prijavo začasnega prebivališča.

Tudi v tem primeru upravna enota preveri pravilnost naslova ter veljavnost dovoljenja za prebivanje. Preverja pa tudi veljavnost elektronskega podpisa. Prav tako upravna enota po uspešnem evidentiranju prijave začasnega prebivališča izda posamezniku potrdilo o prijavi začasnega prebivališča in ga pošlje na naslov stanodajalca po redni pošti.

 

 

Katere podatke ste dolžni dati stanodajalcu za prijavo začasnega prebivališča

Posameznik mora stanodajalcu, pri katerem se nastani, posredovati naslednje podatke:
- priimek in ime,
- EMŠO oziroma datum rojstva in spol, če EMŠO ni določen,
- kraj rojstva,
- naslov stalnega prebivališča (občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom k hišni številki ter oznaka stanovanja),
- državljanstvo,
- datum prijave,
- številko javne listine, opremljene s fotografijo, ki jo je izdal državni organ.

Stanodajalec ima pravico vpogledati v to javno listino, da preveri resničnost danih podatkov in istovetnost posameznika. Posameznik mora stanodajalcu posredovati tudi podatek o naslovu za vročanje, ki je lahko le v Republiki Sloveniji, če ima prijavljeno stalno oziroma eno ali več začasnih prebivališč. V primeru, da ima posameznik prijavljeno začasno prebivališče na naslovu zavoda za prestajanje kazni, dislociranega oddelka zavoda oziroma prevzgojnega doma, se za naslov za vročanje šteje ta naslov.


Kdaj je dolžan stanodajalec obnoviti prijavo začasnega prebivališča

Prijava začasnega prebivališča lahko traja največ eno leto. V primeru daljšega začasnega prebivanja mora stanodajalec obnoviti prijavo začasnega prebivališča v roku osmih dni od poteka trajanja prijavljenega začasnega prebivališča ali od vročitve dovoljenja za začasno prebivanje oziroma potrdila o prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji tujcu. Če stanodajalec v roku osmih dni od poteka trajanja začasnega prebivališča ne obnovi začasnega prebivališča, posameznik nima prijavljenega začasnega prebivališča na tem naslovu. Stanodajalec mora ob obnovi prijave začasnega prebivališča posameznika ponovno vpisati v knjigo gostov brez kopije.


Kakšne so sankcije, če stanodajalec ne prijavi začasnega prebivališča

Z globo od 3.000 EUR do 25.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki:

- ne prijavi posameznika, ki se nastani v nastanitvenem objektu,
- v predpisanem roku ne prijavi posameznika, ki se nastani v nastanitvenem objektu,
- v predpisanem roku pristojni policijski postaji ne prijavi tujca, ki se nastani v nastanitvenem objektu in nima dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji,
- v predpisanem roku pri pristojni policijski postaji ne prijavi tujca z veljavnim dovoljenjem za prebivanje ali potrdilom o prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji in prijavljenim stalnim oziroma začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se nastani ali začasno prebiva zunaj naselja stalnega oziroma začasnega prebivališča za več kot tri in ne več kot 60 dni,
- ne vodi oziroma pomanjkljivo vodi evidenco gostov,
- v evidenco gostov ne vpiše točnih podatkov,
- ne hrani podatkov iz evidence gostov najmanj eno leto od dneva vpisa posameznika v evidenco ali jih ne uniči na predpisan način,
- ne omogoči delavcem upravne enote Republike Slovenije in policistom vpogleda v evidence gostov oziroma jim ne posreduje podatkov iz nje.
- V predpisanem roku ne obnovi prijave začasnega prebivališča.

Z globo od 400 EUR do 1.200 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki:

- ne prijavi posameznika, ki se nastani v nastanitvenem objektu;
- v predpisanem roku ne prijavi posameznika upravni enoti;
- v predpisanem roku pristojni policijski postaji ne prijavi tujca, ki se nastani v nastanitvenem objektu in nima dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji;
- v predpisanem roku pri pristojni policijski postaji ne prijavi tujca z veljavnim dovoljenjem za prebivanje ali potrdilom o prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji in prijavljenim stalnim oziroma začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se nastani ali začasno prebiva zunaj naselja stalnega oziroma začasnega prebivališča za več kot tri in ne več kot 60 dni;
- ne vodi oziroma pomanjkljivo vodi evidenco gostov;
- v predpisanem roku pri pristojni policijski postaji ne prijavi oziroma odjavi tujca z veljavnim dovoljenjem za prebivanje ali potrdilom o prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji in prijavljenim stalnim oziroma začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se nastani ali začasno prebiva zunaj naselja stalnega oziroma začasnega prebivališča za več kot tri in ne več kot 60 dni;
- ne vodi oziroma pomanjkljivo vodi evidenco gostov
- v evidenco gostov ne vpiše točnih podatkov;
- ne hrani podatkov iz evidence gostov najmanj eno leto od dneva vpisa posameznika v evidenco ali jih ne uniči na predpisan način;
- ne omogoči delavcem upravne enote in policistom vpogleda v evidenco gostov oziroma jim ne posreduje podatkov iz nje.


Kdaj je dolžan stanodajalec odjaviti začasno prebivališče

Stanodajalec je dolžan odjaviti začasno prebivališče posameznika, ki se nastani v njegovem nastanitvenem objektu, v roku treh dni po njegovem odhodu. Stanodajalec mora odjaviti začasno prebivališče posameznika bodisi osebno na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu na območju Republike Slovenije bodisi prek enotnega državnega portala e-uprava s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

V primeru, da stanodajalec odjavlja začasno prebivališče osebno na upravni enoti ali krajevnem uradu, mora posredovati naslednje podatke: priimek in ime ter naslov oziroma ime (podjetja) in sedež stanodajalca ter stanodajalčevo EMŠO oziroma matično številko pravne osebe, naslov, na katerega posameznika prijavlja (občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom k hišni številki ter oznaka stanovanja) in podatke o posamezniku, ki mu jih je ta posredoval. Med njimi je tudi podatek o naslovu za vročanje, ki je lahko le v Republiki Sloveniji, če ima prijavljeno stalno oziroma eno ali več začasnih prebivališč. V primeru, da ima posameznik prijavljeno začasno prebivališče na naslovu zavoda za prestajanje kazni, dislociranega oddelka zavoda oziroma prevzgojnega doma, se za naslov za vročanje šteje ta naslov. Upravna enota preveri pravilnost naslova. Ko upravna enota evidentira odjavo začasnega prebivališča, izda potrdilo o odjavi začasnega prebivališča.

V primeru tako imenovane e-odjave začasnega prebivališča mora stanodajalec katerikoli upravni enoti Republike Slovenije po elektronski poti poslati elektronsko podpisan in izpolnjen obrazec za odjavo začasnega prebivališča.

Tudi v tem primeru upravna enota preveri pravilnost naslova. Preverja tudi veljavnost elektronskega podpisa. Prav tako upravna enota po uspešnem evidentiranju odjave začasnega prebivališča izda potrdilo o odjavi začasnega prebivališča in ga pošlje na naslov stanodajalca po redni pošti.


Kakšne so sankcije, če stanodajalec ne odjavi začasnega prebivališča


Z globo od 3.000 EUR do 25.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki:

- ne odjavi posameznika, ki se nastani v nastanitvenem objektu;
- v predpisanem roku ne odjavi posameznika pristojnemu organu;
- v predpisanem roku pristojni policijski postaji ne odjavi tujca, ki se nastani v nastanitvenem objektu in nima dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji;
- v predpisanem roku pri pristojni policijski postaji ne prijavi tujca z veljavnim dovoljenjem za prebivanje ali potrdilom o prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji in prijavljenim stalnim oziroma začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se nastani ali začasno prebiva zunaj naselja stalnega oziroma začasnega prebivališča za več kot tri in ne več kot 60 dni;
- ne vodi evidence gostov oziroma jo vodi pomanjkljivo;
- v evidenco gostov ne vpiše točnih podatkov;
- ne hrani podatkov iz evidence gostov najmanj eno leto, od dneva vpisa posameznika v evidenco, ali jih ne uniči na predpisan način;
- ne omogoči delavcem pristojnega organa in policistom vpogleda v evidenco gostov, oziroma jim ne posreduje podatkov iz nje.


Z globo od 400 EUR do 1.200 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki:

- ne odjavi posameznika, ki se nastani nastanitvenem objektu;
- v predpisanem roku ne odjavi posameznika pristojnemu organu;
- v predpisanem roku pristojni policijski postaji ne odjavi tujca, ki se nastani v nastanitvenem objektu in nima dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji;
- v predpisanem roku pri pristojni policijski postaji ne prijavi tujca z veljavnim dovoljenjem za prebivanje ali potrdilom o prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji in prijavljenim stalnim oziroma začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se nastani ali začasno prebiva zunaj naselja stalnega oziroma začasnega prebivališča za več kot tri in ne več kot 60 dni,
- ne vodi evidence gostov oziroma jo vodi pomanjkljivo;
- v evidenco gostov ne vpiše točnih podatkov;
- ne hrani podatkov iz evidence gostov najmanj eno leto, od dneva vpisa posameznika v evidenco ali jih ne uniči na predpisan način;
- ne omogoči delavcem pristojnega organa in policistom vpogleda v evidenco gostov oziroma jim ne posreduje podatkov iz nje.


Kakšne so obveznosti stanodajalca pri prijavi začasnega prebivališča v gostinskem in turističnem objektu

Stanodajalec mora prijaviti posameznika, ki se začasno nastani v turističnem ali gostinskem objektu, pristojni policijski postaji v 12 urah po njegovem prihodu, ne glede na trajanje njegove nastanitve. Med turistične in gostinske objekte spadajo hoteli, moteli, zdravilišča, penzioni, prenočišča, gostišča, turistične kmetije, hotelska in apartmajska naselja, kampi, marine, planinski in drugi domovi in drugi objekti, če se uporabljajo za prenočišča ali počitek.

Pristojna upravna enota lahko določi daljši rok za prijavo, če stanodajalec zaradi velike oddaljenosti od naselja, kjer je sedež policijske postaje, ne more izpolniti prijavne obveznosti v predpisanem roku. Ta ne sme biti daljši od treh dni.


Posameznik mora stanodajalcu, pri katerem se začasno nastani, posredovati naslednje podatke: Priimek in ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, če ta ni določen, kraj rojstva, naslov stalnega prebivališča (za naslov v Republiki Sloveniji mora posredovati občino, naselje, ulico, hišno številko z dodatkom k hišni številki ter oznako stanovanja; za naslov v tujini mora posredovati državo, kraj, ulico in hišno številko), državljanstvo, datum prijave ter številko javne listine, opremljene s fotografijo, ki jo je izdal državni organ. Stanodajalec ima pravico vpogledati v to javno listino, da preveri istovetnost posameznika in resničnost danih podatkov. Posameznik izpolni tudi obrazec »Prijava - odjava gosta«. Ta obrazec izpolni tudi posameznik, ki se nastani v nastanitvenem objektu (samski domovi, dijaški in študentski domovi, domovi za ostarele, socialnovarstveni zavodi in drugi objekti, namenjeni skupinski nastanitvi ali izvajanju dejavnosti, ki vključuje 24-urno bivanje), če v tem objektu ne namerava začasno prebivati. Stanodajalec vnese podatke iz obrazca za prijavo oziroma odjavo gosta v knjigo gostov s kopijo. Po vpisu mora stanodajalec ta obrazec uničiti. Stanodajalec prijavi goste pristojni policijski postaji s kopijo knjige gostov.


Prijavna obveznost na policijsko postajo in s tem vodenje knjige gostov s kopijo ne velja za tiste stanodajalce, ki sprejmejo posameznike na prenočišče ali počitek v visokogorskih kočah oziroma postojankah, do katerih ne vodijo ceste, ki so normalno prevozne z osebnimi avtomobili.


Kdaj morate prijaviti začasen odhod v tujino

Če nameravate odpotovati z območja Republike Slovenije za več kot tri mesece, morate svoj odhod prijaviti upravni enoti, preden odpotujete. To lahko storite bodisi osebno na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu na območju Republike Slovenije bodisi prek enotnega državnega portala e-uprava s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Prijavo odhoda lahko z vašim pisnim pooblastilom opravi tudi tretja oseba.

V primeru, da prijavljate začasen odhod z območja Republike Slovenije osebno na upravni enoti ali krajevnem uradu, morate priložiti veljaven osebni dokument, opremljen s fotografijo. Prav tako morate posredovati še podatke o:
- naslovu začasnega prebivališča v tujini (država, kraj, ulica in hišna številka),
- priimku in imenu,
- EMŠO-ju oziroma datumu rojstva in spolu, če ta ni določena,
- kraju rojstva,
- naslovu stalnega prebivališča,
- državljanstvu,
- datumu prijave,
- številki javne listine, opremljene s fotografijo, ki jo je izdal državni organ,
- naslovu za vročanje, če imate prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče oziroma več začasnih prebivališč. Naslov za vročanje je lahko le v Republiki Sloveniji.

Upravna enota na podlagi veljavnega osebnega dokumenta preveri vašo identiteto. Ko upravna enota evidentira prijavo začasnega odhoda z območja Republike Slovenije, vam izda potrdilo o prijavi začasnega odhoda z območja Republike Slovenije.

V primeru tako imenovane e-prijave začasnega odhoda v tujino morate katerikoli upravni enoti Republike Slovenije po elektronski poti poslati elektronsko podpisan in izpolnjen obrazec za prijavo začasnega odhoda z območja Republike Slovenije. Podobno kot pri osebni prijavi tudi pri e-prijavi upravna enota preveri vašo identiteto, vendar v tem primeru po uradnih evidencah, ter veljavnost elektronskega podpisa. Po uspešnem evidentiranju prijave začasnega odhoda v tujino vam izda potrdilo o prijavi začasnega odhoda z območja Republike Slovenije ter vam ga posreduje po redni pošti.


E-prijava začasnega odhoda v tujino za mladoletnika ali drugo osebo


Kdaj morate prijaviti vrnitev v Republiko Slovenijo

Če ste prijavili začasen odhod z območja Republike Slovenije in ste se vrnili v Republiko Slovenijo za več kot 60 dni ali z namenom, da boste tukaj stalno prebivali, ste svojo vrnitev dolžni prijaviti pristojnemu organu v roku osmih dni po prihodu.

Posamezniku, mlajšemu od 18 let, ter posamezniku, ki ni poslovno sposoben, prijavijo vrnitev v Republiko Slovenijo starši ali skrbniki, oziroma tisti, pri katerih stalno prebiva. V primeru, ko živijo starši ločeno, otroku vrnitev iz tujine prijavi tisti izmed roditeljev, ki izvršuje roditeljsko pravico in pri katerem otrok stalno prebiva. Pri tem pa velja izjema pri posameznikih, ki so mlajši od 18 let, vendar starejši od 15 let, in ki so po drugih predpisih pridobili popolno poslovno sposobnost. Za te posameznike namreč velja, da morajo sami prijaviti vrnitev v Republiko Slovenijo.

Prijavo vrnitve v Republiko Slovenijo lahko podate tudi prek enotnega državnega portala Republike Slovenije e-uprava. V tem primeru morate katerikoli upravni enoti na območju Republike Slovenije po elektronski poti poslati elektronsko podpisan in izpolnjen obrazec za prijavo vrnitve v Republiko Slovenijo. Podobno kot pri osebni prijavi tudi pri e-prijavi upravna enota preveri vašo identiteto, vendar v tem primeru po uradnih evidencah, ter veljavnost elektronskega podpisa. Po uspešnem evidentiranju prijave vrnitve iz tujine vam izda potrdilo o prijavi vrnitve v Republiko Slovenijo ter vam ga pošlje po redni pošti.


E-prijava vrnitve v RS - za mladoletnega otroka in drugo osebo


Kakšne so sankcije, če ne prijavite začasnega odhoda v tujino in ne prijavite vrnitve v Republiko Slovenijo


Z globo od 400 EUR do 1.200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki:
- ne prijavi ali v predpisanem roku ne prijavi začasnega odhoda z območja Republike Slovenije,
- ne prijavi ali v predpisanem roku ne prijavi vrnitve v Republiko Slovenijo za več kot 60 dni ali z namenom, da bo tukaj stalno prebival.

 

 

Kontakt:
Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo

Urad za upravne notranje zadeve in naturalizacijo

Sektor za registracijo prebivalstva in javne listine

T: 01 428 49 61