Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAČASNO PREBIVALIŠČE


Državljan in tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje, ki začasno prebiva zunaj naslova stalnega prebivališča, vendar ne pri stanodajalcu ali gostitelju, in bo na tem naslovu prebival več kot 90 dni, upravni enoti prijavi začasno prebivališče v osmih dneh od dneva začasne naselitve.


Kako, kdaj in kje prijavite začasno prebivališče
 

Začasno prebivališče morate prijaviti v roku osmih dni od naselitve. To lahko opravite osebno na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu na območju Republike Slovenije ali prek enotnega državnega portala e-uprava s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Prijavo prebivališča pa lahko z vašim pisnim pooblastilom opravi tudi tretja oseba.

 

Tujec z veljavnim dovoljenjem za začasno prebivanje, potrdilom o prijavi prebivanja ali vizumom za dolgoročno bivanje, ki ne prebiva pri stanodajalcu ali gostitelju, upravni enoti prijavi začasno prebivališče na naslov, kjer začasno prebiva, v osmih dneh od dneva začasne naselitve. Tujec, ki nima dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji in se ne nastani pri stanodajalcu ali gostitelju, se mora prijaviti pri pristojni policijski postaji v roku treh dni po prehodu državne meje oziroma po spremembi nastanitve.

 

 

Kako prijavite začasno prebivališče otroku
 

Posamezniku, ki ni poslovno sposoben, prijavijo začasno prebivališče starši ali eden od staršev s soglasjem drugega oziroma drug zakoniti zastopnik, na naslov, kjer posameznik začasno prebiva. Soglasje drugega od staršev pri prijavi stalnega prebivališča otroku ni potrebno, če:

1. otroka prijavlja na naslov v Republiki Sloveniji, ki je enak naslovu obeh staršev,

2. otroku prijavlja stalni naslov v tujini, ki je enak naslovu obeh staršev,

3. tujcu, mlajšemu od 18 let, prijavlja stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ali stalni naslov v tujini,

4. otroku prijavlja stalno prebivališče tisti od staršev, kateremu je zaupan v varstvo in vzgojo,

5. je otrokovo stalno prebivališče določeno s sporazumom o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ali odločbo pristojnega sodišča,

6. njegovo prebivališče ni znano,

7. mu je odvzeta poslovna sposobnost ali roditeljska pravica,

8. je zadržan izvrševati roditeljsko pravico.

 

Pri tem pa velja izjema pri posameznikih, ki so mlajši od 18 let, vendar starejši od 15 let, in ki so po drugih predpisih pridobili popolno poslovno sposobnost. Za te posameznike namreč velja, da morajo sami prijaviti začasno prebivališče.

 

E-prijava začasnega prebivališča

E-prijava začasnega prebivališča za mladoletnika ali drugo osebo

 

 

Kaj morate predložiti ob prijavi začasnega prebivališča
 

Če prijavljate začasno prebivališče osebno na upravni enoti ali krajevnem uradu, morate priložiti veljaven osebni dokument, opremljen s fotografijo, in dokazilo, da imate pravico do prebivanja na naslovu, ki ga prijavljate. Kot dokazilo, da imate pravico do prebivanja na naslovu, se šteje dokazilo o lastništvu oziroma solastništvu, najemna ali podnajema pogodba ali pisno soglasje lastnika oziroma solastnikov stanovanja oziroma stanodajalca, pri čemer soglasja lastnika ni potrebno overjati. Če je nepremičnina, na naslovu katere želite prijaviti začasno prebivališče, vpisana v zemljiško knjigo, vam ni treba dokazovati lastništva nad to nepremičnino, saj te podatke pridobi organ po uradni dolžnosti, vendar morate v tem primeru sporočiti številko zemljiškoknjižnega vložka, ime katastrske občine ali številko parcele ter ime pristojnega sodišča. 

 

Ob prijavi začasnega prebivališča morate upravni enoti posredovati še naslednje podatke: 

- naslov, ki ga prijavlja, 

- priimek in ime, 

- EMŠO oziroma datum rojstva,

- kraj rojstva, 

- naslov za vročanje. 

Naslov za vročanje je lahko le v Republiki Sloveniji. 

 

Upravna enota na podlagi veljavnega osebnega dokumenta preveri vašo identiteto, pravilnost naslova, ustreznost dokazil o pravici do prebivanja na prijavljajočem naslovu ter veljavnost dovoljenja za prebivanje – v primeru, ko prijavlja prebivališče tujec.

 

V primeru tako imenovane e-prijave začasnega prebivališča upravna enota preveri vašo identiteto na podlagi uradnih evidenc, pravilnost naslova, ustreznost dokazil o pravici do prebivanja na prijavljajočem naslovu ter veljavnost dovoljenja za prebivanje. Poleg tega pa preveri še veljavnost elektronskega podpisa. Koliko časa velja prijava začasnega prebivališča

Prijava začasnega prebivališča traja do dveh let oziroma za čas veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje. V primeru daljšega začasnega prebivanja mora posameznik ponovno prijaviti začasno prebivališče pred njegovim prenehanjem, če bo posameznik po poteku roka na naslovu še naprej začasno prebival.


Kdaj ni potrebna prijava začasnega prebivališča
 

Prijava začasnega prebivališča ni potrebna za posameznika, ki:

- se nastani v bolnišnici ali drugem zdravstvenem zavodu zaradi zdravljenja,

- se nastani v naslednjih nastanitvah socialnovarstvenih programov: zatočišču za žrtve nasilja v družini, zatočišču za žrtve trgovine z ljudmi, varni hiši, materinskem domu ali kriznem centru za
  odrasle žrtve nasilja z otroki,

- ima veljavno diplomatsko, konzularno ali službeno izkaznico, ki jo je tujcu izdalo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve,

- se nastani v objektih ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, policije, ministrstva, pristojnega za obrambo, in Slovenske vojske, ki so namenjeni za potrebe opravljanja službe,

- je pripadnik sil za zaščito, reševanje in pomoč, če sodeluje pri odpravljanju posledic naravnih nesreč,

- se kot državljan zaradi opravljanja nadomestne civilne službe ali drugega predpisanega usposabljanja za zaščito in reševanje nastani v objektih organizacij, ki izvajajo to službo ali
  usposabljanje.Kakšne so sankcije, če ne prijavite začasnega prebivališča
 

Z globo od 200 do 600 evrov se kaznuje za prekršek:

- posameznik (ali njegov zakoniti zastopnik) in stanodajalec, ki v roku ne prijavi ali odjavi začasnega prebivališča,

- rejnik, ki otroku, ki pri njem začasno prebiva, v roku ne prijavi začasnega prebivališča,

- posameznik, zakoniti zastopnik, pooblaščena oseba, rejnik ali stanodajalec, ki ob prijavi ali odjavi ne navede resničnih podatkov,

- lastnik, solastnik ali stanodajalec, ki posamezniku omejuje prijavno obveznost,

- posameznik, za katerega se v postopku ugotavljanja prebivališča ugotovi, da ni izpolnil prijavne obveznosti,

- posameznik, za katerega se v postopku preverjanja resničnosti prijave ugotovi, da ne prebiva na naslovu, ki ga prijavlja.Kako, kdaj in kje odjavite začasno prebivališče
 

Začasno prebivališče ste dolžni odjaviti najpozneje v osmih dneh po odselitvi. To lahko opravite osebno na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu na območju Republike Slovenije ali prek enotnega državnega portala e-uprava s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Odjavo prebivališča lahko z vašim pisnim pooblastilom opravi tudi tretja oseba.

 

V primeru, da odjavljate začasno prebivališče osebno na upravni enoti ali krajevnem uradu, morate priložiti veljaven osebni dokument, ki je opremljen s fotografijo, in posredovati še naslednje podatke:

- naslov, ki ga odjavljate, 

- priimek in ime, 

- EMŠO oziroma datum rojstva, 

- kraj rojstva, 

- naslov za vročanje. 

Naslov za vročanje je lahko le v Republiki Sloveniji. 

 

Upravna enota na podlagi veljavnega osebnega dokumenta preveri vašo identiteto.  

 

V primeru tako imenovane e-odjave začasnega prebivališča lahko katerikoli upravni enoti Republike Slovenije po elektronski odjavite začasno prebivališče. V tem primeru upravna enota preveri vašo identiteto ter veljavnost elektronskega podpisa. 

 

Tujec, ki nima dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji in se ne nastani pri stanodajalcu ali gostitelju, se mora odjaviti pri pristojni policijski postaji pred odhodom.


 

Kako odjavite začasno prebivališče otroku
 

Posamezniku, ki ni poslovno sposoben, odjavijo začasno prebivališče starši ali eden od staršev s soglasjem drugega oziroma drug zakoniti zastopnik.  Pri tem pa velja izjema pri posameznikih, ki so mlajši od 18 let, vendar starejši od 15 let, in ki so po drugih predpisih pridobili popolno poslovno sposobnost. Za te posameznike namreč velja, da morajo sami odjaviti začasno prebivališče.

 

E-odjava začasnega prebivališča za mladoletnika ali drugo osebo

 

 

Kakšne so sankcije, če ne odjavite začasnega prebivališča

 

Z globo od 200 do 600 evrov se kaznuje za prekršek:

- posameznik (oziroma njegov zakoniti zastopnik) in stanodajalec, ki v roku ne odjavi začasnega prebivališča.Kakšne so obveznosti stanodajalca pri prijavi začasnega prebivališča
 

Stanodajalec je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik , posameznik oziroma posameznica, ki samostojno opravlja dejavnost, socialnovarstveni zavod, zavod za prestajanje kazni, prevzgojni dom, vzgojni zavod, zavod za usposabljanje oziroma njihovi dislocirani oddelki, ki v okviru svoje dejavnosti posameznikom nudi nastanitev in je vpisan v Poslovni register Slovenije.

 

Stanodajalec upravni enoti prijavi začasno prebivališče posameznika, ki pri njem začasno prebiva več kot sedem dni in sicer v osmih dneh od dneva naselitve ali prek enotnega državnega portala e-uprava s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

 

Stanodajalec mora tujca, ki nima dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji, prijaviti policijski postaji, na območje katere se posameznik nastani, v roku treh dni po prijavi začasnega prebivališča.

 

Če tujec pri stanodajalcu najprej prebiva kot gost, nato pa v času prebivanja pridobi dovoljenje za začasno prebivanje, potrdilo o prijavi prebivanja ali vizum za dolgoročno bivanje, mu mora stanodajalec prijaviti začasno prebivališče v 8 dneh od dneva vročitve dovoljenja, potrdila ali vizuma. Glede na navedeno je tudi zakonska dolžnost tujca, da stanodajalca obvesti o ureditvi svojega statusa, in sicer v roku 3 dni od vročitve dovoljenja za začasno prebivanje, potrdila o prijavi prebivanja ali vizuma za dolgoročno bivanje.

 

V primeru tako imenovane e-prijave začasnega prebivališča mora stanodajalec katerikoli upravni enoti Republike Slovenije po elektronski poti poslati elektronsko podpisan in izpolnjen obrazec za prijavo začasnega prebivališča.

 

Tudi v tem primeru upravna enota preveri pravilnost naslova ter veljavnost dovoljenja za prebivanje. Preverja pa tudi veljavnost elektronskega podpisa. Prav tako upravna enota po uspešnem evidentiranju prijave začasnega prebivališča izda posamezniku potrdilo o prijavi začasnega prebivališča in ga pošlje na naslov stanodajalca po redni pošti.

 

 

Katere podatke ste dolžni dati stanodajalcu za prijavo začasnega prebivališča
 

Posameznik mora stanodajalcu, pri katerem se nastani, posredovati naslednje podatke:

- ime in priimek posameznika, 

- EMŠO posameznika, 

- državljanstvo posameznika, 

- ime in priimek ali naziv stanodajalca,

- EMŠO oziroma matično številko stanodajalca,

- naslov oziroma sedež stanodajalca,

- datum prijave posameznika na naslovu.

 

Posameznik mora stanodajalcu omogočiti vpogled v veljaven identifikacijski dokument opremljen s fotografijo, ki ga je izdal državni organ in mu dati podatke o imenu, priimku, državljanstvu in EMŠO, tujec pa tudi podatek o veljavnosti dovoljenja za stalno prebivanje, dovoljenja za začasno prebivanje, potrdila o prijavi prebivanja ali vizuma za dolgoročno bivanje. Tako pridobljene podatke sme stanodajalec uporabiti le za izpolnjevanje prijavne ali odjavne obveznosti po tem zakonu.

 

V primeru, da ima posameznik prijavljeno začasno prebivališče na naslovu zavoda za prestajanje kazni, prevzgojnega doma, vzgojnega zavoda ali zavoda za usposabljanje ali njihovih dislociranih oddelkih, se za naslov za vročanje šteje ta naslov. Stanodajalec upravni enoti ne sporoča več podatka ali je naslov začasnega prebivališča, kamor se posameznika prijavlja, tudi njegov naslov za vročanje. Če posameznik želi naslov za vročanje na začasnem prebivališču, mora spremembo sporočiti sam.Kdaj je dolžan stanodajalec obnoviti prijavo začasnega prebivališča

Prijava začasnega prebivališča lahko traja do dveh let. V primeru daljšega začasnega prebivanja mora stanodajalec ponovno prijaviti začasno prebivališče v roku osmih dni od poteka trajanja prijavljenega začasnega prebivališča ali od vročitve dovoljenja za začasno prebivanje, potrdila o prijavi prebivanja ali vizuma za dolgoročno bivanje v Republiki Sloveniji tujcu. Če stanodajalec v roku osmih dni od poteka, začasnega prebivališča ne prijavi ponovno, posameznik nima prijavljenega začasnega prebivališča na tem naslovu. Stanodajalec v evidenco začasno nastanjenih vpiše posameznika, ki pri njem začasno prebiva.


Kakšne so sankcije, če stanodajalec ne prijavi začasnega prebivališča

 

Z globo od 1.500 do 4.000 evrov se kaznuje za prekršek stanodajalec, ki:

- v roku ne prijavi začasnega prebivališča, 

- ne vodi evidence začasno nastanjenih oziroma ne vpiše posameznika, ki pri njem začasno prebiva,

- ne hrani podatkov še najmanj eno leto po preteku zadnjega dne v letu odjave začasnega prebivališča oziroma podatkov ne uniči.

 

Globa v višini od 500 do 1.500 evrov je predpisana tudi za odgovorno osebo. 

 

 

Kdaj je dolžan stanodajalec odjaviti začasno prebivališče
 

Stanodajalec je dolžan odjaviti začasno prebivališče posameznika, ki se nastani v njegovem nastanitvenem objektu, najpozneje v osmih dneh po odselitvi. Stanodajalec mora odjaviti začasno prebivališče posameznika bodisi osebno na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu na območju Republike Slovenije bodisi prek enotnega državnega portala e-uprava s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

 

Če stanodajalec odjavlja začasno prebivališče osebno na upravni enoti ali krajevnem uradu, mora posredovati naslednje podatke: ime in priimek ali naziv, EMŠO oziroma matično številko, naslov oziroma sedež stanodajalca (občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom k hišni številki ter oznaka stanovanja) ter datum odjave posameznika z naslova. Ob odjavi mora navesti resnične podatke, ki se potrdijo z lastnoročnim podpisom. Stanodajalec mora biti za odjavo začasnega prebivališča posameznika v register stalnega prebivalstva predhodno vpisan v Poslovni register Slovenije. 

 

V primeru tako imenovane e-odjave začasnega prebivališča mora stanodajalec katerikoli upravni enoti Republike Slovenije po elektronski poti poslati elektronsko podpisan in izpolnjen obrazec za odjavo začasnega prebivališča

 

Tudi v tem primeru upravna enota preveri pravilnost naslova. Preverja tudi veljavnost elektronskega podpisa. Prav tako upravna enota po uspešnem evidentiranju odjave začasnega prebivališča izda potrdilo o odjavi začasnega prebivališča in ga pošlje na naslov stanodajalca po redni pošti. Kakšne so sankcije, če stanodajalec ne odjavi začasnega prebivališča

 

Z globo od 1.500 do 4.000 evrov se kaznuje za prekršek stanodajalec, ki:

- v roku ne odjavi začasnega prebivališča. 

 

Globa v višini od 500 do 1.500 evrov je predpisana tudi za odgovorno osebo. Kdaj morate prijaviti začasni naslov v tujini

 

Če nameravate odpotovati z območja Republike Slovenije za več kot 90 dni, morate začasni naslov v tujini prijaviti upravni enoti, najpozneje v 15 dneh od naselitve. To lahko storite bodisi osebno na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu na območju Republike Slovenije bodisi prek enotnega državnega portala e-uprava s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Prijavo začasnega naslova v tujini lahko, z vašim pisnim pooblastilom, opravi tudi tretja oseba. Začasni naslov v tujini lahko prijavite tudi pred naselitvijo v tujini, če ob prijavi navedete datum naselitve. V tujini imate lahko le en začasni naslov.

 

V primeru, da prijavljate začasni naslov v tujini osebno na upravni enoti ali krajevnem uradu, morate priložiti veljaven osebni dokument, opremljen s fotografijo. Prav tako morate posredovati še podatke o: imenu in priimku, datumu rojstva ali EMŠO, naslovu, ki ga prijavlja in  naslovu za vročanje, če imate prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče v Republiki Sloveniji. Naslov za vročanje je lahko le v Republiki Sloveniji. 

 

Upravna enota na podlagi veljavnega osebnega dokumenta preveri vašo identiteto. Ko upravna enota evidentira prijavo začasnega naslova v tujini, vam izda potrdilo o prijavi začasnega naslova v tujini.

 

V primeru tako imenovane e-prijave začasnega naslova v tujini morate katerikoli upravni enoti Republike Slovenije po elektronski poti poslati elektronsko podpisan in izpolnjen obrazec za prijavo začasnega naslova v tujini. Podobno kot pri osebni prijavi tudi pri e-prijavi upravna enota preveri vašo identiteto, vendar v tem primeru po uradnih evidencah, ter veljavnost elektronskega podpisa. Po uspešnem evidentiranju prijave začasnega naslova v tujini vam izda potrdilo o prijavi začasnega naslova ter vam ga posreduje po redni pošti.

 

E-prijava začasnega odhoda v tujino za mladoletnika ali drugo osebo

 


Kdaj morate odjaviti začasni naslov v tujini

 

Če ste prijavili začasen naslov v tujini in ste se vrnili v Republiko Slovenijo z namenom, da boste tukaj stalno prebivali, ste začasni naslov v tujini dolžni odjaviti pristojnemu organu v 15 dneh po odselitvi. Začasni naslov v tujini lahko odjavite tudi pred odselitvijo v tujini, če navedete datum odselitve.

 

Posamezniku, mlajšemu od 18 let, ter posamezniku, ki ni poslovno sposoben, odjavijo začasni naslov v tujini starši ali skrbniki, oziroma tisti, pri katerih stalno prebiva. V primeru, ko živijo starši ločeno, otroku začasni naslov v tujini odjavi tisti izmed roditeljev, ki izvršuje roditeljsko pravico in pri katerem otrok stalno prebiva. Pri tem pa velja izjema pri posameznikih, ki so mlajši od 18 let, vendar starejši od 15 let, in ki so po drugih predpisih pridobili popolno poslovno sposobnost. Za te posameznike namreč velja, da morajo sami odjaviti začasni naslov v tujini.

 

Odjavo začasnega naslova v tujini lahko podate tudi prek enotnega državnega portala Republike Slovenije e-uprava. V tem primeru morate katerikoli upravni enoti na območju Republike Slovenije po elektronski poti poslati elektronsko podpisan in izpolnjen obrazec za odjavo začasnega naslova v tujini. Podobno kot pri osebni prijavi tudi pri e-prijavi upravna enota preveri vašo identiteto, vendar v tem primeru po uradnih evidencah, ter veljavnost elektronskega podpisa. Po uspešnem evidentiranju odjave začasnega naslova v tujini vam izda potrdilo o odjavi ter vam ga pošlje po redni pošti.

 

E-prijava vrnitve v RS - za mladoletnega otroka in drugo osebo 

E-odjava začasnega naslova v tujini - za mladoletnega otroka in drugo osebo

 

 

Kakšne so sankcije, če ne prijavite oziroma odjavite začasnega naslova v tujini
 

Z globo od 200 do 600 evrov se kaznuje za prekršek: 

- posameznik, ki v roku ne prijavi začasnega naslova v tujini ali njegove spremembe,

- posameznik, ki v roku ne odjavi začasnega naslova v tujini,

- zakoniti zastopnik, ki posamezniku, ki ni poslovno sposoben, v roku ne odjavi  začasnega naslova v tujini.

 

 

Kontakt:
Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo

Urad za upravne notranje zadeve in naturalizacijo

Sektor za registracijo prebivalstva in javne listine

T: 01 428 49 61