Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DOVOLJENJE ZA STALNO PREBIVANJE


Pogoji za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje so petletno neprekinjeno zakonito  prebivanje v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje ali potrdila o vloženi prošnji za podaljšanje ali izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje ter izpolnjeni pogoji, kot veljajo za pridobitev prvega dovoljenja za prebivanje. Ti pogoji so: veljaven potni list (katerega veljavnost je najmanj tri mesece daljša od nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji); ustrezno zdravstveno zavarovanje, ki krije najmanj nujne zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji; zadostna sredstva za preživljanje, mesečno najmanj v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji; potrdilo o nekaznovanju iz matične države, ki ni starejše od treh mesecev (če ga država izdaja), prevedeno v slovenski jezik in overjeno; fotografijo, ki kaže pravo podobo tujca, pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini pa mora družinski član podati tudi dva prstna odtisa za njihov digitalni zajem.

 

Prošnjo za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje vložite sami oziroma jo lahko vloži vaš zakoniti zastopnik ali pooblaščenec pri upravni enoti, na območju katere prebivate. V času odločanja o prošnji morate prebivati v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje.


Pogoj petletnega neprekinjenega zakonitega prebivanja je izpolnjen tudi, če v tem obdobju niste bili v Republiki Sloveniji in niste imeli izdanega dovoljenja za začasno prebivanje ali potrdila o vloženi prošnji za podaljšanje ali izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje, če so bile vaše odsotnosti krajše od šestih zaporednih mesecev in če skupaj ne presegajo deset mesecev v petletnem obdobju.


Čas prebivanja na podlagi vizuma za dolgoročno bivanje se vam všteje v obdobje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje, če ste pred potekom vizuma zaprosili za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje in vam je bilo izdano dovoljenje za prebivanje kot imetniku  vizuma za dolgoročno bivanje.
 
Čas prebivanja na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija in poklicnega usposabljanja se vam v obdobje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje šteje le polovično.


V obdobje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje pa se ne šteje čas, ko ste v Republiki Sloveniji prebivali na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje zaradi sezonskega dela, kot napoteni delavec ali kot dnevni delovni migrant ali kot oseba z začasno zaščito.


Če ste imetniki modre karte EU, se vam v petletno obdobje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje vštejejo tudi morebitna obdobja prebivanja v drugih državah članicah EU na podlagi modre karte EU. Dovoljenje za stalno prebivanje se namreč imetniku modre karte EU izda tudi, če je na območju Evropske unije kot imetnik modre karte EU prebival neprekinjeno zakonito pet let, od tega v Republiki Sloveniji neprekinjeno zadnji dve leti pred vložitvijo prošnje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje.


 

Ob izpolnjevanju drugih zakonskih pogojev se pred pretekom petletnega roka lahko izda dovoljenje za stalno prebivanje:

 • tujcu, ki je slovenskega rodu;
 • tujcu, katerega prebivanje v Republiki Sloveniji je v interesu Republike Slovenije;
 • tujcu, ki je nekoč v Republiki Sloveniji že imel dovoljenje za stalno prebivanje in mu je to prenehalo zaradi izselitve oziroma odsotnosti iz Republike Slovenije ali z območja držav članic Evropske unije;
 • tujcu, ki je nekoč v Republiki Sloveniji že imel dovoljenje za stalno prebivanje in mu je to prenehalo zaradi tega, ker je v drugi državi članici Evropske unije pridobil status rezidenta za daljši čas.


Naknadna pridobitev statusa rezidenta za daljši čas

Če vam je dovoljenje za stalno prebivanje, izdano po petih letih zakonitega neprekinjenega prebivanja v Republiki Sloveniji, poteklo in izpolnjujete tudi druge pogoje, se vam na dovoljenju za stalno prebivanje označi, da imate v Republiki Sloveniji status rezidenta za daljši čas.

 

Tujcu, ki je dovoljenje za stalno prebivanje pridobil pred izpolnitvijo pogoja petletnega neprekinjenega zakonitega prebivanja v Republiki Sloveniji ali na podlagi zakona, ki ureja status državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, ali na podlagi zakona, ki ureja začasno zatočišče, je ob izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev omogočena naknadna pridobitev status rezidenta za daljši čas.  Pogoj za naknadno pridobitev statusa rezidenta za daljši čas je, da tujec pet let neprekinjeno zakonito prebiva v Republiki Sloveniji. Kot zakonito prebivanje v Republiki Sloveniji velja prebivanje na podlagi prošnje za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje ali prošnje za izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje, na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje ali na podlagi dovoljenja za stalno prebivanje. Prav tako mora tujec izpolnjevati tudi druge pogoje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje oziroma pri njem ne smejo obstajati drugi razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja za prebivanje. Naknadno pridobljen status rezidenta za daljši čas se v na novo izdanem dovoljenju za stalno prebivanje tudi označi.

 

Status rezidenta za daljši čas lahko pridobite tudi, če imate v Republiki Sloveniji ali v drugi državi članici Evropske unije priznano mednarodno zaščito. Status rezidenta za daljši čas namreč lahko pridobi tudi tujec s priznano mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji, ki pet let neprekinjeno zakonito prebiva v Republiki Sloveniji na podlagi priznanega statusa mednarodne zaščite, če izpolnjuje druge pogoje za izdajo dovoljenja in če ni razlogov za zavrnitev izdaje dovoljenja. V čas neprekinjenega petletnega zakonitega prebivanja v Republiki Sloveniji se šteje tudi polovica časa, ki ste ga v Republiki Sloveniji prebili kot prosilec za mednarodno zaščito. Če obdobje prebivanja tujca kot prosilca za mednarodno zaščito presega 18 mesecev, se v čas neprekinjenega prebivanja šteje celotno obdobje prebivanja tujca v Republiki Sloveniji kot prosilca za mednarodno zaščito.

 

Tudi če vam je bila mednarodna zaščita priznana v drugi državi članici Evropske unije, lahko v Republiki Sloveniji zaprosite za naknadno pridobitev statusa rezidenta za daljši čas, če vam v tej državi članici mednarodna zaščita ni prenehala ali bila odvzeta in če pet let neprekinjeno zakonito prebivate v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje ali potrdila o vloženi prošnji za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje, ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje, podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje ali izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje, če izpolnjujete druge pogoje za izdajo dovoljenja in če ni razlogov za zavrnitev izdaje dovoljenja.


Tujci z dovoljenjem za prebivanje, izdanim v drugi državi članici Evropske unije

 • Rezident za daljši čas v drugi državi članici Evropske unije

  Če imate v drugi državi članici Evropske unije status rezidenta za daljši čas, vaši ožji družinski člani pa imajo v drugi državi članici Evropske unije dovoljenje za prebivanje, lahko, ne glede na namen prebivanja, v Republiko Slovenijo vstopite na podlagi potnega lista in navedenega dovoljenja in tu prebivate tri mesece od dneva vstopa oziroma do poteka veljavnosti dovoljenja, če je veljavnost krajša.
  Če želite na območju Republike Slovenije prebivati dlje, morate zase in za svoje družinske člane pred pretekom dovoljenega prebivanja pri upravni enoti zaprositi za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje. Lahko pa za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje zase in za svoje ožje družinske člane zaprosite tudi pred prihodom v Republiko Slovenijo. V tem primeru prošnje vložite pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v državi članici Evropske unije, v kateri imate status rezidenta za daljši čas.

 • Raziskovalec, visokošolski učitelj in visokošolski sodelavec, ki ima v drugi državi članici Evropske unije izdano dovoljenje za prebivanje za raziskovalca, visokošolskega učitelja ali visokošolskega sodelavca

  Če imate v drugi državi članici Evropske unije sklenjen sporazum o gostovanju in izdano dovoljenje za prebivanje za raziskovalca, visokošolskega učitelja ali visokošolskega sodelavca in želite zaradi izvedbe določenih del iz navedenega sporazuma v Republiki Sloveniji prebivati določen čas do treh mesecev, lahko v Republiko Slovenijo vstopite in v njej do 90 dni prebivate na podlagi dovoljenja, izdanega v drugi državi članici Evropske unije oziroma do poteka veljavnosti tega dovoljenja, če je ta krajša.
  Če želite v Republiki Sloveniji opravljati raziskovalno ali pedagoško delo za obdobje daljše od 90 dni, morate za prebivanje v Republiki Sloveniji pridobiti dovoljenje za prebivanje za raziskovalca, visokošolskega učitelja ali visokošolskega sodelavca.
  Prošnjo za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje lahko vložite (vi ali raziskovalna organizacija oziroma visokošolski zavod) pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v državi članici, kjer prebivate ali pri upravni enoti v Republiki Sloveniji pred potekom 90-dnevnega zakonitega prebivanja oziroma pred potekom veljavnosti dovoljenja za prebivanje, izdanega v drugi državi članici Evropske unije, če je le-ta krajša. O pravočasno vloženi prošnji upravna enota izda potrdilo, ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do dokončne odločitve o prošnji. V kolikor je prošnja za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje vložena pri upravni enoti, se vam dovoljenje vroči osebno pri upravni enoti, ki je dovoljenje izdala.

 • Imetnik modre karte EU izdane v drugi državi članici Evropske unije

  Če ste imetniki veljavne modre karte EU, izdane v drugi državi članici Evropske unije, lahko v Republiki Sloveniji brez dovoljenja za prebivanje prebivate 30 dni od dneva vstopa v državo.
  Če želite v Republiki Sloveniji prebivati dlje, lahko vi ali vaš delodajalec pred potekom dovoljenega prebivanja na upravni enoti na območju katere prebivate, zaprosite za izdajo modre karte EU. Za izdajo modre karte EU pa lahko vi ali vaš delodajalec zaprosite tudi pred prihodom v Republiko Slovenijo pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v državi članici Evropske unije, v kateri že imate modro karto EU, delodajalec pa lahko zaprosi tudi pri upravni enoti v Republiki Sloveniji. Če imate prošnjo vloženo pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini, lahko vstopite v Republiko Slovenijo že pred odločitvijo o prošnji, o čemer morate po prihodu obvestiti upravno enoto, pristojno za odločitev o prošnji. O vloženi prošnji za izdajo modre karte EU upravna enota ali diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije v tujini izda potrdilo, ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do pravnomočne odločitve o prošnji.
  Tudi če v Republiki Sloveniji že zakonito prebivate le na podlagi veljavnega potnega lista ali osebne izkaznice oziroma vizuma C in imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z delodajalcem, lahko prošnjo za izdajo prve modre karte EU vložite (vi ali vaš delodajalec) pri upravni enoti, kjer prebivate pred potekom dovoljenega 90-dnevnega prebivanja oziroma pred potekom veljavnosti vizuma, če je ta krajša. O pravočasno vloženi prošnji za izdajo modre karte EU, upravna enota izda potrdilo, ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do pravnomočne odločitve o prošnji. Modra karta EU se vam osebno vroči pri upravni enoti, ki je dovoljenje izdala.

 • Tujec, ki ima v drugi državi članici EU izdano dovoljenje za začasno prebivanje zaradi študija

  Če vam je bilo v drugi državi članici EU izdano dovoljenje za začasno prebivanje zaradi študija, lahko prebivate na območju Republike Slovenije tri mesece od dneva vstopa v državo oziroma do poteka veljavnosti dovoljenja, če je ta krajša. Če želite na območju Republike Slovenije prebivati dlje, morate pred potekom dovoljenega prebivanja pri upravni enoti, na območju katere prebivate, zaprositi za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija v Republiki Sloveniji. Za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija lahko na pristojni upravni enoti zaprosite tudi, če v Republiki Sloveniji zakonito prebivate na podlagi veljavnega potnega lista ali osebne izkaznice, vizuma C ali vizuma D, izdanega zaradi študija, in sicer pred potekom dovoljenega prebivanja. Upravna enota izda potrdilo, velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do dokončne odločitve o prošnji. Dovoljenje za prvo začasno prebivanje se vam pri upravni enoti tudi vroči.

 

 

Kontakt:
Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo
Urad za migracije
Sektor za postopke zakonitih migracij
T: 01 428 43 02