Skoči na vsebino

PRITOŽBE NAD POLICISTI


Vložitev in reševanje pritožb zoper delo policistov

V pritožbenem postopku lahko uveljavljate nestrinjanje z dejanjem ali opustitvijo dejanja policista pri opravljanju policijskih nalog, ki lahko pomeni kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin.

 

Pritožbo lahko vložite v 45 dneh od dneva, ko naj bi policist z dejanjem ali opustitvijo dejanja pri opravljanju policijskih nalog pritožniku kršil človekove pravice ali temeljne svoboščine.  

 

Pritožbo lahko vložite v pisni obliki ali ustno na zapisnik v uradnih prostorih Sektorja za pritožbe zoper policijo na Ministrstvu za notranje zadeve, Litostrojska cesta 54 v Ljubljani. Pritožbo lahko pošljete na elektronski naslov pritozbe.mnz(at)gov.si ali prek portala e-uprava.

 

 

Ministrstvo za notranje zadeve
Direktorat za policijo in druge varnostne naloge
Sektor za pritožbe zoper policijo
Štefanova ulica 2
1501 Ljubljana

T: 01 428 58 50
F: 01 428 58 51
E: pritozbe.mnz(at)gov.si 

 

  

             

 

Pritožite se lahko:
- ko je policist zoper vas izvajal policijska pooblastila (npr. domnevno neupravičen vstop v stanovanje, neupravičen odvzem prostosti, neupravičen pregled osebe, zaseg predmetov …),
- ko je neupravičeno ali prekomerno uporabil prisilna sredstva,
- ko je opustil dejanje oziroma ni ukrepal,
- ko je neprimerno komuniciral, pri čemer se je nedostojno in nekorektno vedel do vas.

 

Pritožbe ne bomo obravnavali, če:
- se ne strinjate z izrečeno globo za storjeni prekršek (ugovor ali zahteva za sodno varstvo v prekrškovnem postopku),
- gre za pisanje, ki se nanaša na nestrinjanje s predpisanimi metodami in načinom dela policije,
- gre za dejanja policista, ki niso bila storjena med opravljanjem policijskih nalog,
- ni popolna in razumljiva,
- niste upravičena oseba za vložitev pritožbe (upravičen vlagatelj je oseba, neposredno udeležena v policijskem postopku ali svojec take osebe, če meni, da je oseba izgubila življenje zaradi posledic dejanja ali opustitve dejanja policista),
- je bilo o njej že odločeno v pritožbenem postopku,
- je vsebina zlonamerna ali se z njo zlorablja pritožbeni postopek,
- če je vložena anonimno.
 

V pritožbenem postopku se ugotavljajo okoliščine izvedbe policijskega postopka in uporaba policijskih pooblastil. Ne ugotavlja se, ali je oseba, ki je vložila pritožbo, storila ali ni storila kaznivega dejanja ali prekrška. S pritožbenim postopkom se pritožnik ne more izogniti kazenskemu postopku ali postopku o prekršku in predpisani sankciji za kaznivo dejanje ali prekršek.

 

V pritožbenem postopku se neodvisno, nepristransko in strokovno preverja pritožba ter pritožniku in policistu sočasno zagotavljajo vse postopkovne pravice.


Vložene pritožbe zoper delo policistov se rešujejo na dveh ravneh:

v pomiritvenem postopku pri vodji organizacijske enote policije,

pred senatom ministrstva.

 

 

***

 

Poročila o reševanju pritožb zoper policiste 

 

Amnesty International - merila za policiste

 

Kodeks policijske etike

 

Nadzor nad postopki policije

 

 

Primeri utemeljenih pritožb zoper policiste 

 

1) Odmevni in poučni primeri utemeljenih pritožb zoper delo policistov v letu 2013    
   

    Priloga 1: Izvajanje policijskih pooblastil 
    Priloga 2: Nesorazmerno ukrepanje policistov

 

2) Primeri utemeljenih pritožb zoper delo policistov v letu 2014 

 

3) Primeri utemeljenih pritožb zoper delo policistov v letu 2015 

 

4) Primeri utemeljenih pritožb zoper delo policistov v letu 2016  

 

5) Primeri utemeljenih pritožb zoper delo policistov v letu 2017

   

6) Primeri utemeljenih pritožb zoper delo policistov v letu 2018

 

 

Poročila  

  1. Reševanje pritožb zoper policijo - letno poročilo 2018
  2. Reševanje pritožb zoper policijo - polletno poročilo 2018
  3. Reševanje pritožb zoper policijo - letno poročilo 2017
  4. Reševanje pritožb zoper policijo - polletno poročilo 2017
  5. Reševanje pritožb zoper policijo - letno poročilo 2016
  6. Reševanje pritožb zoper policijo - polletno poročilo 2016
  7. Reševanje pritožb zoper policijo - letno poročilo 2015
  8. Reševanje pritožb zoper policijo - polletno poročilo 2015 
  9. Reševanje pritožb zoper policijo - letno poročilo 2014
  10. Reševanje pritožb zoper policijo - polletno poročilo 2014